Kultūros paveldo tvarkytojams kompensuota beveik 200 tūkst. eurų išlaidų
Pri­va­tiems kul­tū­ros pa­vel­do val­dy­to­jams kom­pen­suo­ta da­lis 2014-ai­siais pa­tir­tų pa­vel­do tvar­ky­mo iš­lai­dų, iš­mo­kos sie­kia 192 tūkst. eu­rų (per 660 tūkst. li­tų), pra­ne­šė Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas.

Iš vi­so kom­pen­sa­ci­jos už 2014-ai­siais pa­tir­tas kul­tū­ros pa­vel­do tvar­ky­mo iš­lai­das pa­tvir­tin­tos sep­ty­nio­li­kai tur­to val­dy­to­jų. Jos skir­tos už pri­va­čių, ta­čiau vi­suo­me­nei lan­ky­ti prie­ina­mų vals­ty­bės sau­go­mų ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų tvar­ky­mą, dar­bų pro­jek­ta­vi­mo ir ty­ri­mų iš­lai­das. Kom­pen­sa­ci­jas ga­vo gy­ve­na­mų­jų na­mų, dva­rų, sa­kra­li­nio, tech­ni­nio, in­ži­ne­ri­nio pa­vel­do val­dy­to­jai.

De­par­ta­men­tas in­for­ma­vo, jog 2014-ai­siais iš vi­so gau­ta 30 pra­šy­mų kom­pen­suo­ti už be­veik 580 tūkst. eu­rų (2 mln. li­tų) iš­lai­das, 2013-ai­siais to­kių pra­šy­mų bu­vo su­lauk­ta 12.

Kom­pen­sa­ci­jos iš­mo­kė­tos už Smil­ty­nės kur­hau­zo, vi­los Ne­rin­go­je (Miš­ko g. 9) pra­ei­tais me­tais at­lik­tus dar­bus, už Stak­liš­kių (Prie­nų raj.) alaus da­ryk­los sa­lyk­lo bokš­to ko­ky­biš­ką res­tau­ra­vi­mą ir kon­ser­va­vi­mą. Kom­pen­sa­ci­ja už tvar­ky­bos dar­bų pro­jek­tą ir dar­bus skir­ta So­fi­jos Ky­man­tai­tės-Čiur­lio­nie­nės na­mo Kau­ne val­dy­to­jams, da­lį lė­šų už at­lik­tus ty­ri­mus ir par­eng­tus tvar­ky­bos dar­bų pro­jek­tus at­gaus Kre­tin­gos Vieš­pa­ties Ap­reiš­ki­mo Švč. Mer­ge­lei Ma­ri­jai baž­ny­čios par­api­ja ir Švč. M. Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios Vil­niu­je par­api­ja.

Mas­laus­kiš­kių van­dens ma­lū­no (Ra­sei­nių raj.) val­dy­to­jams kom­pen­suo­tos tur­bi­nos res­tau­ra­vi­mo dar­bų iš­lai­dos. Kė­dai­niuo­se (Rad­vi­lų g. 41) esan­čio na­mo sa­vi­nin­kai kom­pen­sa­ci­ją ga­vo už kar­ni­zo, sie­nų pa­vir­šiaus, rū­sių ar­ki­nių skliau­tų, vi­daus sie­nų mū­ro bei sto­go kons­truk­ci­jų res­tau­ra­vi­mą. Kom­pen­suo­ti ir ki­tų ob­jek­tų res­tau­ra­vi­mo dar­bų pro­jek­tai, pa­tys dar­bai, ty­ri­mai.

Pri­va­čių sa­vi­nin­kų val­do­mų kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų ty­ri­mai kom­pen­suo­ja­mi 100 proc., o ava­ri­nės grės­mės ša­li­ni­mas, kon­ser­va­vi­mas ir res­tau­ra­vi­mas, pro­jek­ta­vi­mo dar­bai – iki 50 proc. Itin spar­čiai nyks­tan­čiam me­di­niam kul­tū­ros pa­vel­dui ty­ri­mai taip pat kom­pen­suo­ja­mi 100 proc., o vi­si ki­ti mi­nė­ti dar­bai – iki 70 proc.

Kaip nu­ro­do de­par­ta­men­tas, no­rint su­sig­rą­žin­ti da­lį in­ves­tuo­tų as­me­ni­nių lė­šų bū­ti­na, kad pa­vel­do ob­jek­tas bū­tų sau­go­mas vals­ty­bės ir prie­ina­mas lan­ky­ti vi­suo­me­nei, tu­ri bū­ti pa­teik­ti ne­prie­kaiš­tin­gai par­eng­ti pa­vel­do tvar­ky­bos do­ku­men­tai.