Kultūros paveldo komisijai toliau vadovaus G. Drėmaitė
Sei­mas ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je po slap­to bal­sa­vi­mo nu­spren­dė ne­pri­tar­ti Dei­vy­do Rim­ke­vi­čiaus kan­di­da­tū­rai į Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko par­ei­gas. Už šios ko­mi­si­jos na­rio kan­di­da­tū­rą bal­sa­vo 42 Sei­mo na­riai, prieš – 59, su­si­lai­kė 19 par­la­men­ta­rų.

Ne­priė­mus nu­ta­ri­mo pro­jek­to dėl nau­jo pir­mi­nin­ko sky­ri­mo, Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko par­ei­gas to­liau eis Gra­ži­na Drė­mai­tė.

D. Rim­ke­vi­čių skir­ti Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku pa­siū­lė pa­ti ko­mi­si­ja ir Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­tas.

„Jūs čia vi­so­kių kan­di­da­tų į įvai­rias par­ei­gas esa­te ma­tę, bet skir­ti ma­žiau­sios kva­li­fi­ka­ci­jos Pa­mink­lo­sau­gos ko­mi­si­jos na­rį tos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku… Jūs juk čia gir­dė­jo­te, kaip jis iš tri­bū­nos at­sa­ki­nė­jo. Jo vi­sa pa­mink­lo­sau­gi­nė pa­tir­tis yra vie­no puo­do su­kli­ja­vi­mas Val­do­vų rū­mų te­ri­to­ri­jo­je, ir tai ne­sėk­min­gas, ir ke­lių vė­lia­vų iš­kė­li­mas“, - apie D.Rim­ke­vi­čiaus kan­di­da­tū­rą kal­bė­jo Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­rys Nag­lis Pu­tei­kis.

Jo ko­le­gė Au­re­li­ja Stan­ci­kie­nė pa­brė­žė, kad Kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­ja yra vie­nin­te­lė ša­ly­je ins­ti­tu­ci­ja, ku­riai su­teik­tos eks­per­to tei­sės pa­tar­ti Vy­riau­sy­bei ir Sei­mui.

„Aš ne­įsi­vaiz­duo­ju, kaip to­kiai ko­mi­si­jai ga­li va­do­vau­ti žmo­gus, kad ir koks ge­ras jis tei­si­nin­kas bū­tų ar dar koks nors ten, ne­ži­nau, bet kaip ga­li va­do­vau­ti žmo­gus, ku­ris su pa­mink­lo­sau­ga drau­ga­vęs tik­tai va­sa­ros eks­pe­di­ci­jų me­tu, ar­cheo­lo­gi­nių ka­si­nė­ji­mų eks­pe­di­ci­jo­se si­jo­jęs smė­lį ir su­ra­dęs ten ke­le­tą šu­kių?“ - ste­bė­jo­si par­la­men­ta­rė.

Kan­di­da­tą gy­nęs kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Anu­šaus­kas tvir­ti­no, kad bū­tų pri­va­lu­mas, jei­gu pa­vel­do­sau­gos ko­mi­si­jai va­do­vau­tų tei­si­nin­kas, nes da­bar pa­si­tai­ko, kad pa­vel­do spe­cia­lis­tai ne­su­ge­ba sa­vo po­zi­ci­jų ap­gin­ti teis­muo­se.

„Mes ma­to­me, kas at­si­tin­ka, kai Vil­niu­je aukš­tin­gu­mas yra pa­žei­džia­mas, ir, be abe­jo­nės, tie žmo­nės, ku­rie tai da­ro są­mo­nin­gai, ran­da tei­si­nių spra­gų ir pa­sie­kia sa­vo spren­di­mų įgy­ven­di­ni­mą. Tie­są sa­kant, daž­nai ko­mi­si­ja, kad ir ko­kie kom­pe­ten­tin­gi ten žmo­nės bū­tų, sa­vo vir­šaus ne vi­sa­da pa­sie­kia. Tai­gi, tei­si­nin­kas ti­krai šiuo at­ve­ju nė­ra pa­ša­li­nis žmo­gus ši­to­je sri­ty­je“, - kal­bė­jo par­la­men­ta­ras.

„Kai mes prieš sa­vai­tę sky­rė­me ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rę, ten kom­pe­ten­ci­jos ne­pri­rei­kė, čia da­bar rei­kia kom­pe­ten­ci­jos. Pre­ten­den­tas yra ne tik tei­si­nin­kas, bet jis yra ir dip­lo­muo­tas is­to­ri­kas. (...) Tuo la­biau, kad ko­mi­si­ja tai nė­ra vie­nas žmo­gus, o tai yra gru­pė au­to­ri­te­tų moks­li­nin­kų, ku­rie ir iš­kė­lė šio as­mens kan­di­da­tū­rą bū­ti pir­mi­nin­ku“, - at­krei­pė dė­me­sį ki­tas kon­ser­va­to­rius Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis.