Kultūros ministrės patarėjas Linas Kontrimas traukiasi iš pareigų
Kul­tū­ros mi­nis­trės pa­ta­rė­jas Li­nas Kon­tri­mas įtei­kė pra­šy­mą at­leis­ti jį iš uži­ma­mų pa­ta­rė­jo par­ei­gų, tre­čia­die­nį pra­ne­šė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.

Kaip ra­šo­ma mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me, mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė Jons­son šią sa­vai­tę dar at­os­to­gau­ja, spren­di­mą ar ten­kin­ti pra­šy­mą pri­ims grį­žu­si į dar­bą ki­tą sa­vai­tę.

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis tre­čia­die­nį die­ną žur­na­lis­tams sa­kė su kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­te-Jons­son ap­tar­siąs du­ris žur­na­lis­tams vie­šų­jų ry­šių agen­tū­ro­je, kur vy­ko Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio, Gre­tos Kil­di­šie­nės ir ki­tų as­me­nų su­si­ti­ki­mas, už­rė­mu­sio jos pa­ta­rė­jo L. Kon­tri­mo at­sa­ko­my­bę.

„Kal­bė­siuo­si su kul­tū­ros mi­nis­tre, nes pa­ta­rė­jas, nors ir po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo, yra vals­ty­bės tar­nau­to­jas, ir tie veiks­mai ti­krai su­da­ro prie­lai­das kal­bė­ti apie ga­li­mą at­sa­ko­my­bę ir spren­di­mus, ku­rie tu­ri bū­ti pri­im­ti“, – tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė S.Skver­ne­lis.

Klau­sia­mas, ku­rie L.Kon­tri­mo veiks­mai, jo ma­ny­mu, ke­lia klau­si­mą dėl at­sa­ko­my­bės, prem­je­ras sa­kė ne­no­rin­tis de­ta­li­zuo­ti, ta­čiau pri­dū­rė, kad „pats el­ge­sys, pats bu­vi­mas pri­va­čio­je kom­pa­ni­jo­je, dar­bo me­tu, el­ge­sys su žur­na­lis­tais, ne­lei­džiant iš­ei­ti, ke­lia tam ti­krų abe­jo­nių“.

Klau­sia­mas, ar ra­gins mi­nis­trę at­leis­ti pa­ta­rė­ją, prem­je­ras at­sa­kė: „Aš su mi­nis­tre pa­si­kal­bė­siu, da­bar at­os­to­gau­ja mi­nis­trė, ne­no­rė­čiau iš anks­to kal­bė­ti“.

Ver­tin­da­mas R.Kar­baus­kio veiks­mus mi­nis­tras pir­mi­nin­kas sa­kė, kad „kiek­vie­nas po­li­ti­kas, ka­dan­gi yra vie­šas as­muo, pri­va­lo at­sis­to­ti prieš jus, at­sa­ky­ti į vi­sus klau­si­mus“.

„Ne­rei­kia bė­gio­ti, ne­rei­kia slėp­tis, rei­kia aiš­kiai iš­ko­mu­ni­kuo­ti ži­nias. Mes, po­li­ti­kai, pri­va­lom at­sa­ky­ti į vi­sus klau­si­mus, ku­rie do­mi­na vi­suo­me­nę“, – pa­brė­žė S.Skver­ne­lis.

Koa­li­ci­jos par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai dėl L.Kon­tri­mo veiks­mų krei­pė­si į Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją, pra­šy­da­mi iš­siaiš­kin­ti, ar mi­nis­trės pa­ta­rė­jas ne­pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo.

So­cial­de­mo­kra­tai kė­lė klau­si­mą, ar L.Kon­tri­mas agen­tū­ro­je bu­vo kaip mi­nis­trės at­sto­vas, ar kaip pri­va­tus as­muo. Pa­sak so­cial­de­mo­kra­tų pra­ne­ši­mo, jei L.Kon­tri­mas su­si­ti­ki­me at­sto­va­vo Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai, ky­la klau­si­mas ar taip nė­ra pa­inio­ja­mi vie­šie­ji ir pri­va­tūs in­te­re­sai, nes į kul­tū­ros mi­nis­tro pa­ta­rė­jo par­ei­gų ap­ra­šy­mą ne­įei­na funk­ci­ja ap­sau­go­ti sa­vo su­tuok­ti­nės va­do­vau­ja­mos įmo­nės su­si­ti­ki­mo da­ly­vių pri­va­tu­mo.

Įver­tin­ti kul­tū­ros mi­nis­trės pa­ta­rė­jos el­ge­sį pra­ėju­sią sa­vai­tę yra ra­gi­nę ir opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių at­sto­vai.

Kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė – Jons­son anks­čiau ne­ver­ti­no sa­vo pa­ta­rė­jo L.Kon­tri­mo el­ge­sio, nes nu­ro­dė ne­tu­rin­ti apie tai ži­nių.

„Mi­nis­trė ne­tu­ri jo­kių ži­nių apie ku­rio nors sa­vo pa­ta­rė­jo ne­de­ra­mą el­ge­sį su žur­na­lis­tais ar ki­tais as­me­ni­mis, to­dėl į šį jū­sų klau­si­mą ne­ga­li at­sa­ky­ti. Taip, mi­nis­trei yra ži­no­ma, kad va­kar L. Kon­tri­mas su sū­nu­mi po dar­bo lan­kė­si sa­vo žmo­nos įmo­nės biu­re“, – to­kį ko­men­ta­rą prieš ke­lias sa­vai­tes por­ta­lui del­fi.lt per­da­vė mi­nis­trės at­sto­vas spau­dai Vik­to­ras Bach­met­je­vas.

Lie­pos vi­du­ry­je LVŽS ly­de­rio R.Kar­baus­kio, kny­gą „At­vi­rai“ iš­lei­du­sios bu­vu­sios Sei­mo na­rės G.Kil­di­šie­nės, ke­lių vie­šų­jų ry­šių eks­per­tų ir tei­si­nin­kės Liud­vi­kos Meš­kaus­kai­tės su­si­ti­ki­mas vie­šų­jų ry­šių bend­ro­vės „PR Ser­vi­ce / Edel­man Af­fi­lia­te“ pa­tal­po­se vir­to Ra­mū­no Kar­baus­kio slė­py­nė­mis nuo ži­niask­lai­dos, į ku­rias bu­vo įtrauk­ti ap­sau­gos dar­buo­to­jai ir po­li­ci­jos par­ei­gū­nai.

Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vęs mi­nė­tos kom­pa­ni­jos įkū­rė­jas, kul­tū­ros mi­nis­trės L.Ruo­ky­tės – Jons­son pa­ta­rė­jas L.Kon­tri­mas ban­dė truk­dy­ti žur­na­lis­tams su­ži­no­ti, ar agen­tū­ros pa­tal­po­se yra mi­nė­ti as­me­nys, o vė­liau juos pa­kvie­tęs į ka­bi­ne­tą už­rė­mė du­ris ir ban­dė ne­iš­leis­ti.

Apie aš­tuo­nias va­lan­das vie­šų­jų ry­šių bend­ro­vės pa­tal­po­se pra­lei­dęs R.Kar­baus­kis iš pa­sta­to iš­ėjo prieš vi­dur­nak­tį ir su­si­ti­ki­mo BNS ne­ko­men­ta­vo, kaip ir G.Kil­di­šie­nė.

Per­nai ru­de­nį Sei­mo rin­ki­mus vien­man­da­tė­je Anykš­čių-Pa­ne­vė­žio apy­gar­do­je lai­mė­ju­si G.Kil­di­šie­nė par­la­men­ta­rės man­da­to at­si­sa­kė sau­sį, pra­ėjus ke­lioms sa­vai­tėms nuo pra­ne­ši­mų, kad tuo­me­ti­nė Sei­mo na­rė nau­do­ja­si R.Kar­baus­kio įmo­nių gru­pės „Ag­ro­kon­cer­nas“ au­to­mo­bi­liu ir to ne­dek­la­ra­vo.

Pa­si­trau­ku­si iš Sei­mo G.Kil­di­šie­nė taip pat ne­te­ko Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos vi­ce­pir­mi­nin­kės, Pa­ne­vė­žio sky­riaus va­do­vės par­ei­gų, o po pa­sta­rų­jų gau­dy­nių par­ti­jos na­riams ėmus kel­ti klau­si­mus dėl R.Kar­baus­kio vaid­mens lei­džiant jos kny­gą, LVŽS va­do­vas pa­skel­bė, kad ji pa­lie­ka partiją