Kultūros ministrė žada taisyti spragas, per kurias LNOBT direktoriumi perrinktas G. Kėvišas
Kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son ža­da tai­sy­ti tei­sės ak­tus taip, kad kon­kur­sai į kul­tū­ros įstai­gų va­do­vų par­ei­gas ne­ga­lė­tų bū­ti ren­gia­mi per­ne­lyg anks­ti.

Tai ji tei­gė opo­zi­ci­jai to­liau reiš­kiant pa­si­pik­ti­ni­mą tuo, kad Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro (LNOBT) ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi Gin­tau­tas Kė­vi­šas per­nai bu­vo per­rink­tas šios įstai­gos va­do­vu li­kus me­tams iki jo ka­den­ci­jos pa­bai­gos.

„Da­bar­ti­nis kul­tū­ros įstai­gų va­do­vų sky­ri­mo reg­la­men­ta­vi­mas ne­nu­ro­do, ka­da tu­ri bū­ti skel­bia­mas kon­kur­sas nau­ja­jai va­do­vo ka­den­ci­jai. Tai ad­mi­nis­tra­ci­nė spra­ga, ku­rią pla­nuo­ja­me iš­tai­sy­ti, aiš­kiai nu­ro­dy­da­mi, ka­da tu­ri bū­ti pa­skelb­tas ir įvyk­dy­tas nau­jo­jo kul­tū­ros įstai­gos va­do­vo kon­kur­sas“, – sa­kė L.Ruo­ky­tė – Jons­son.

Mi­nis­trės ko­men­ta­rą BNS per­da­vė jos at­sto­vas spau­dai Vik­to­ras Bach­met­je­vas.

„Taip, vie­na ver­tus, bus už­ti­krin­tas įstai­gų veik­los tęs­ti­nu­mas, ki­ta ver­tus, bus iš­veng­ta ne­to­ly­gu­mų, kuo­met kon­kur­sai skel­bia­mi pa­gal ne­aiš­kią lo­gi­ką ir ne­aiš­kiu gra­fi­ku“, – tei­gė mi­nis­trė.

Pa­sak mi­nis­tro pir­mi­nin­ko Sau­liaus Skver­ne­lio, pra­kti­ka, kai kon­kur­sai skel­bia­mi ne­pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai, yra nai­kin­ti­na.

„Prem­je­ro nuo­mo­ne, to­kia pra­kti­ka, kai kon­kur­sai skel­bia­mi iš anks­to, ne­si­bai­gus va­do­vo ka­den­ci­jai, yra ne­sup­ran­ta­ma, ne­priim­ti­na ir nai­kin­ti­na. Tai dis­kre­di­tuo­ja pa­čių kon­kur­sų idė­ja bei sie­kį, kad jie vyk­tų skaid­riai“, – BNS sa­kė S.Skver­ne­lio at­sto­vas spau­dai To­mas Ber­žins­kas.

Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson.

Taip Vy­riau­sy­bės va­do­vas ir mi­nis­trė rea­ga­vo į pen­kių opo­zi­ci­nių Sei­mo kon­ser­va­to­rių pra­šy­mą at­šauk­ti 2016 me­tais vy­ku­sį kon­kur­są į LNOBT va­do­vo par­ei­gas ir pa­skelb­ti nau­ją.

L.Ruo­ky­tė-Jons­son tei­gė, jog tai yra ne­įma­no­ma.

„E­sant da­bar­ti­nei kon­kur­sų tvar­kai, tei­si­nio pa­grin­do at­šauk­ti kon­kur­są nė­ra, bū­tent to­dėl rei­kia aiš­kes­nio ir kon­kre­tes­nio kul­tū­ros įstai­gų va­do­vų kon­kur­sų reg­la­men­ta­vi­mo“, – sa­kė mi­nis­trė.

Kon­ser­va­to­riai sa­ko įta­rian­tys, kad LNOBT ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus kon­kur­sas bu­vo me­tais pa­anks­tin­tas dėl to, kad tea­tro va­do­vą pa­skir­ti no­rė­ta iki spa­lį vy­ku­sių Sei­mo rin­ki­mų, po ku­rių pa­si­kei­tė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­bė.

Pats G.Kė­vi­šas aiš­ki­na, kad skelb­ti kon­kur­sus ne­pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai yra nor­ma­li pra­kti­ka.

„Pa­ga­liau Lie­tu­vo­je at­si­ra­do nor­ma­li pra­kti­ka, to­kia, ko­kia yra vi­sa­me pa­sau­ly­je, nor­ma­lia­me pa­sau­ly­je“, – šią sa­vai­tę spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė tea­tro di­rek­to­rius.

„Bet ko­kio tea­tro ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus, ar tai bus Ham­bur­ge, Par­yžiu­je, ne­tgi Ta­li­ne (…) kon­kur­sai ren­gia­mi mi­ni­mum vie­ne­ri me­tai iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos tam, kad bū­tų tie­sio­gi­nis pe­rei­na­mu­mas, tam, kad pla­nai, nu­ma­to­mi to­li į prie­kį, ne­truk­dy­tų ki­tam di­rek­to­riui, koks jis be­bū­tų, ar se­nas, ar nau­jas“, – pri­dū­rė jis.

Anks­tes­nė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­bė tei­gė, jog kon­kur­sas anks­ti pa­skelb­tas no­rint, kad ga­li­mas val­džios per­da­vi­mas vyk­tų sklan­džiai.

Da­bar­ti­nė G.Kė­vi­šo ka­den­ci­ja LNOBT ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus par­ei­go­se bai­gia­si šie­met va­sa­rą. Kon­kur­sas į tea­tro va­do­vo vie­tą bu­vo or­ga­ni­zuo­tas 2016 me­tų va­sa­rą.