Kultūros ministrė: Gintautas Kėvišas tapo Lietuvos, iš kurios bėga žmonės, simboliu
Vals­ty­bės va­do­vų pa­si­ti­kė­ji­mą pra­ra­dęs, bet iš par­ei­gų ne­si­trau­kian­tis Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro va­do­vas Gin­tau­tas Kė­vi­šas ta­po Lie­tu­vos, iš ku­rios ma­siš­kai emig­ruo­ja žmo­nės, sim­bo­liu, sa­ko kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son.

„Šian­die­ni­niu sa­vo spren­di­mu po­nas Gin­tau­tas Kė­vi­šas ta­po sim­bo­liu tos Lie­tu­vos, iš ku­rios ma­siš­kai bė­ga žmo­nės. Ma­no po­zi­ci­ja lie­ka ne­pa­ki­tu­si: na­cio­na­li­nių kul­tū­ros įstai­gų va­do­vams tu­rė­tų bū­ti ke­lia­mi aukš­čiau­si eti­kos ir mo­ra­lės rei­ka­la­vi­mai“, – tei­gia L.Ruo­ky­tė-Jons­son.

Leip­ci­ge vie­šin­čios mi­nis­trės ko­men­ta­rą BNS per­da­vė jos at­sto­vas Vik­to­ras Bach­met­je­vas.

Prem­je­ras: trauk­tis at­si­sa­kęs G.Kė­vi­šas „ne­nus­te­bi­no absoliučiai“

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko ne­sis­te­bin­tis pa­si­ti­kė­ji­mą pra­ra­du­sio Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro (LNOBT) va­do­vo Gin­tau­to Kė­vi­šo spren­di­mu ne­si­trauk­ti iš par­ei­gų. Prem­je­ras kar­to­ja, kad at­leis­ti G.Kė­vi­šą ga­li kul­tū­ros mi­nis­trė Li­ja­na Ruo­ky­tė-Jons­son.

„Sa­vo ver­ti­ni­mą aš jau esu pa­sa­kęs, dau­giau ne­tu­riu ką pa­sa­ky­ti ši­tu klau­si­mu, čia yra Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos pa­val­di įstai­ga ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja tu­ri pri­im­ti spren­di­mą“, – BNS sa­kė S.Skver­ne­lis.

Į klau­si­mą, ar jo ne­nus­te­bi­no G.Kė­ši­no par­eiš­ki­mas, kad sa­vo no­ri ne­si­trauks iš LNOBT va­do­vų, prem­je­ras at­sa­kė: „Ne­nus­te­bi­no ab­so­liu­čiai, ki­to­kio spren­di­mo ir ne­gal­vo­jau, kad bus“.

Anks­čiau prem­je­ras yra sa­kęs, kad G.Kė­vi­šas ne­ga­li to­liau dirb­ti LNOBT va­do­vu, o jam ne­su­ti­kus trauk­tis kul­tū­ros mi­nis­trė tu­ri prie­mo­nių jį at­leis­ti.

„Aš ma­nau, kad pa­gal tą in­for­ma­ci­ją, ku­rią tu­riu, tai to­kios ga­li­my­bės yra“, – Lie­tu­vos ra­di­jui an­tra­die­nį sa­kė S.Skver­ne­lis, pa­klaus­tas apie mi­nis­trės ga­li­my­bės G.Kė­vi­šą at­leis­ti.

R. Kar­baus­kis: pa­da­ry­ta meš­kos paslauga

Val­dan­čio­sios Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos va­do­vas, Sei­mo kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis to­kį el­ge­sį va­di­na skan­da­lin­gu.

R.Kar­baus­kio tei­gi­mu, G.Kė­vi­šo pers­pek­ty­vos lik­ti par­ei­go­se yra la­bai ma­žos.

„Si­tua­ci­ja skan­da­lin­ga, va­do­vas da­ro meš­kos pa­slau­gą ir sa­vo va­do­vau­ja­mai įstai­gai, ir vi­sų kul­tū­ros įstai­gų va­do­vų įvaiz­džiui. Ir aš ma­nau, kad tie spren­di­mai, ku­rie bus pri­im­ti ar­ti­miau­siu me­tu įsta­ty­mų pa­kei­ti­muo­se, su­tvar­kant bend­rą sis­te­mą, jie leis iš­veng­ti to­kių si­tua­ci­jų at­ei­ty­je, ka­da vyk­do­mi kon­kur­sai anks­čiau lai­ko ir ki­ta. Ma­nau, kad pers­pek­ty­vos Na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro va­do­vo lik­ti ta­me pos­te yra la­bai la­bai ma­žos“, – žur­na­lis­tams ket­vir­ta­die­nį sa­kė R.Kar­baus­kis.

Anot „vals­tie­čių“ ly­de­rio, LNOBT va­do­vo klau­si­mas bus spren­džia­mas tei­si­niu ke­liu.

„Jei žmo­nės su to­kia re­pu­ta­ci­ja ga­li va­do­vau­ti to­kiom or­ga­ni­za­ci­joms ir ne­įsik­lau­sy­ti į pra­ktiš­kai vi­sų vals­ty­bės va­do­vų ne­pa­si­ti­kė­ji­mą, to­kiu at­ve­ju tu­ri­me ei­ti tei­si­niu ke­liu ir ma­nau, kad šią prob­le­mą ši­toj vals­ty­bė­je mes bū­si­me pa­jė­gūs iš­spręst“, – pri­dū­rė „vals­tie­čių“ va­do­vas.

Pa­teik­ti „iš­krai­py­ti faktai“

Pre­zi­den­tės, prem­je­ro ir kul­tū­ros mi­nis­trės pa­si­ti­kė­ji­mą pra­ra­dęs Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro (LNOBT) va­do­vas Gin­tau­tas Kė­vi­šas pa­skel­bė ne­si­trauk­siąs iš par­ei­gų. Ša­lies va­do­vai ir po­li­ti­kai to­kį spren­di­mą ver­ti­na ki­taip.

Pre­zi­den­tės, prem­je­ro ir kul­tū­ros mi­nis­trės pa­si­ti­kė­ji­mą pra­ra­dęs Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro (LNOBT) va­do­vas Gin­tau­tas Kė­vi­šas pa­skel­bė ne­si­trauk­siąs iš par­ei­gų.

„No­riu pra­neš­ti, kad, va­do­va­vęs Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam ope­ros ir ba­le­to tea­trui pen­kio­li­ka me­tų, esu ap­sisp­ren­dęs ir to­liau ei­ti šias par­ei­gas“, – tei­gia G.Kė­vi­šas ket­vir­ta­die­nį dien­raš­ty­je „Lie­tu­vos ry­tas“ pub­li­kuo­ta­me už­sa­ko­ma­ja­me ra­ši­ny­je.

Jis par­eiš­kė to­kį spren­di­mą pri­ėmęs ti­kė­da­mas, kad gy­ve­na tei­si­nė­je vals­ty­bė­je, ku­rio­je bet ko­kie įta­ri­mai ir kal­ti­ni­mai tu­ri bū­ti grin­džia­mi fak­tais.

„Ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu iš­sa­ky­tos abe­jo­nės dėl ma­no veik­los skaid­ru­mo yra ne­pag­rįs­tos. Drą­siai ga­liu teig­ti, kad ne­pa­žei­džiau jo­kių tei­sės ak­tų, taip pat ne­nu­si­žen­giau eti­kos nor­moms ir ne­su­pai­nio­jau vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų. Pa­sta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis vyk­dy­tas spau­di­mas man bu­vo par­em­tas iš­krai­po­mais fak­tais ir man lie­ka ap­gai­les­tau­ti, kad ši in­for­ma­ci­ja su­for­ma­vo ar­ba stip­riai pa­vei­kė ša­lies po­li­ti­kų nuo­mo­nę“, – tvir­ti­no na­cio­na­li­nio tea­tro va­do­vas.

Jis tei­gia rim­tai ver­ti­nan­tis aukš­čiau­sių po­li­ti­kų pa­si­ti­kė­ji­mą, ta­čiau ne­sąs po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo par­ei­gū­nas ir ne­da­ly­vau­jąs po­li­ti­ko­je. G.Kė­vi­šas sa­ko, kad skaid­ru­mas ir eti­kos lai­ky­ma­sis bu­vo ir yra vie­nos svar­biau­sių jo ver­ty­bių.

Te­tras pri­vers­tas pirk­ti sū­naus įmo­nės koncertus

„E­su tea­tro va­dy­bi­nin­kas, ku­ris tu­ri apib­rėž­tus tiks­lus ir jų sie­kia. (...) Jei man, kaip tea­tro va­dy­bi­nin­kui, yra reiš­kia­mi prie­kaiš­tai dėl tea­tro veik­los ir pa­sie­ki­mų, jie tu­ri bū­ti aiš­kūs ir pa­teik­ti taip, kaip nu­ma­to Pro­fe­sio­na­lios sce­nos me­no įsta­ty­mas. Ta­čiau psi­cho­lo­gi­nis ir ki­toks spau­di­mas, kad aš pats pa­si­trauk­čiau, kai tam nė­ra jo­kio pa­grin­do, ne tik pa­žei­džia ma­no tei­ses, bet ir ker­ta­si su įsta­ty­mų sau­go­mo­mis ver­ty­bė­mis“, – tei­gia LNOBT va­do­vas.

Jis pa­kar­to­jo, kad tea­tras bu­vo pri­vers­tas pirk­ti kon­cer­tus iš sū­naus va­do­vau­ja­mos įmo­nės „Ri­ver­si­de Mu­sic Ltd“, nes bū­tent ši įmo­nė tu­rė­jo iš­skir­ti­nes tei­ses Lon­do­no sim­fo­ni­nio or­kes­tro, ope­ros pri­ma­do­nos An­ge­los Gheorg­hiu ir Ka­ra­liš­ko­jo fil­har­mo­ni­jos or­kes­tro kon­cer­tams Bal­ti­jos kraš­tuo­se ir Vi­du­rio Eu­ro­po­je su­reng­ti.

Už­sa­ko­ma­ja­me ra­ši­ny­je G.Kė­vi­šas pa­brė­žia dek­la­ra­vęs vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų konf­lik­tą, at­li­kęs vi­sus veiks­mus, ku­rių rei­ka­lau­ja ga­lio­jan­tys įsta­ty­mai ir tar­ny­bi­nės eti­kos klau­si­mus pri­žiū­rin­ti ins­ti­tu­ci­ja.

Ža­da vie­šin­ti deklaracijas

62-ejų G.Kė­vi­šas LNOBT va­do­vau­ja 15 me­tų, nuo 2002 me­tų ir dar ga­li va­do­vau­ti pen­ke­rius me­tus. Mat per­nai dar ne­si­bai­gus ka­den­ci­jai su­ren­gus nau­ją kon­kur­są į LNOBT di­rek­to­riaus par­ei­gas, G.Kė­vi­šas pa­skelb­tas jo lai­mė­to­ju.

Vie­šų­jų pir­ki­mų, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų (STT) tar­ny­bos kri­ti­ka­vo G.Kė­vi­šą dėl si­tua­ci­jos, kai per­nai LNOBT už 390 tūkst. eu­rų pa­si­ra­šė tri­jų kon­cer­tų ren­gi­mo su­tar­tis su Kip­re re­gis­truo­ta G.Kė­vi­šo sū­naus įmo­ne „Ri­ver­si­de mu­sic LTD“. G.Kė­vi­šo nu­si­ša­li­ni­mą ir Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba, ir STT va­di­na ne­pa­kan­ka­mu, kad bū­tų iš­veng­ta ko­rup­ci­jos ri­zi­kos. Be to, pa­aiš­kė­jo, kad mi­nė­tiems sū­naus įmo­nės or­ga­ni­zuo­tiems kon­cer­tams pats G.Kė­vi­šas yra pra­šęs sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės par­amos ir ją vie­nam kon­cer­tui tea­tras ga­vo. Dėl to ty­ri­mą pra­dė­jo Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja.

Dėl G.Kė­vi­šo pa­ja­mų Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja yra pra­dė­ju­si mo­kes­ti­nį ty­ri­mą. LNOBT di­rek­to­rius ža­dė­jo pa­vie­šin­ti pa­ja­mų dek­la­ra­ci­ją, taip pat tea­tro su­tar­tis su sū­naus įmo­ne.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra šiuo me­tu ti­ria sce­nos re­kons­truk­ci­jos vyk­dy­mo fak­ti­nes ap­lin­ky­bes. Ty­ri­mas bu­vo pra­dė­tas 2009-ai­siais, da­lis jo nu­trauk­ta ne­su­rin­kus įro­dy­mų, kad vyk­dy­tas nu­si­kal­ti­mas, nes dar­bus at­li­ku­si vo­kie­ti­jos bend­ro­vė „SBS Buh­nen­tech­nik GmbH“ ne­pa­tei­kė pro­ku­ro­rams duo­me­nų. Ki­ta­me epi­zo­de bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu kal­tais pri­pa­žin­ti tuo­me­ti­nis di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­tis Min­de­ris bei tuo­me­ti­nė vy­riau­sio­ji bu­hal­te­rė. Įta­ri­mai tuo­met bu­vo pa­teik­ti ke­liems as­me­nims, tarp jų – ir G.Kė­vi­šui, ta­čiau pa­nai­kin­ti nu­trau­kus ty­ri­mą. Ty­ri­mas at­nau­jin­tas per teis­mus iš­si­rei­ka­la­vus do­ku­men­tų iš Vo­kie­ti­jos bend­ro­vės, įta­ria­mų­jų šiuo me­tu nė­ra.

Pra­ra­do pasitikėjimą

Kul­tū­ros mi­nis­trė Li­ja­na Ruo­ky­tė-Jons­son yra par­eiš­ku­si, kad LNOBT di­rek­to­rius pra­ra­do jos pa­si­ti­kė­ji­mą ir tu­ri at­sis­ta­ty­din­ti.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė si­tua­ci­ją, su­si­da­riu­sią dėl G.Kė­vi­šo, yra pa­va­di­nu­si še­šė­lių tea­tru, ku­ria­me kles­ti įtar­ti­ni san­do­riai, pikt­nau­džiau­ja­ma par­ei­go­mis, ig­no­ruo­ja­mos kon­tro­liuo­jan­čių ins­ti­tu­ci­jų iš­va­dos.

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis šią sa­vai­tę yra tei­gęs, kad jei G.Kė­vi­šas pats ne­si­trauks iš par­ei­gų, kul­tū­ros mi­nis­trė tu­ri prie­mo­nių jį at­leis­ti.