Kultūros ministras sudarė Literatūros tarybą
Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis su­da­rė Li­te­ra­tū­ros ta­ry­bą, ku­ri jam pa­tars lei­dy­bos ir li­te­ra­tū­ros sklai­dos klau­si­mais.

Į ta­ry­bą pa­skir­ta Skai­ty­mo ir kul­tū­ri­nio raš­tin­gu­mo aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kė Rū­ta Eli­jo­šai­ty­tė, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja aka­de­mi­nei veik­lai Lo­re­ta Ja­ko­ny­tė-Kve­da­rie­nė, Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas An­ta­nas A. Jo­ny­nas, Lie­tu­vos ma­žų ir vi­du­ti­nių lei­dė­jų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Si­gi­tas La­du­kas, Lie­tu­vos li­te­ra­tū­ros ver­tė­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kė Ra­sa Ma­tu­le­vi­čie­nė, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Se­na­to pir­mi­nin­kė Dai­no­ra Po­ciū­tė-Abu­ke­vi­čie­nė, Tarp­tau­ti­nės vai­kų ir jau­ni­mo li­te­ra­tū­ros aso­cia­ci­jos Lie­tu­vos sky­riaus val­dy­bos pir­mi­nin­kas Kęs­tu­tis Ur­ba, Vil­niaus uni­ver­si­te­to bib­lio­te­kos In­for­ma­ci­jos pa­slau­gų cen­tro ve­dė­ja Elo­na Var­naus­kie­nė, Lie­tu­vos aka­de­mi­nių lei­dyk­lų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Gy­tis Vaš­ke­lis, Tarp­tau­ti­nių kul­tū­ros prog­ra­mų cen­tro di­rek­to­rė Auš­ri­nė Ži­lins­kie­nė ir lei­dyk­los „Bal­tų lan­kų lei­dy­ba“ va­do­vas Sau­lius Žu­kas.

Li­te­ra­tū­ros ta­ry­ba su­da­ry­ta tre­jiems me­tams.

Tai bus prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos vei­kian­ti ko­le­gia­li, pa­ta­ria­mo­jo bal­so tei­sę tu­rin­ti ins­ti­tu­ci­ja, at­lie­kan­ti eks­per­to ir kon­sul­tan­to funk­ci­jas for­muo­jant ir įgy­ven­di­nant li­te­ra­tū­ros ir jos sklai­dos po­li­ti­ką.