Kultūros ministerijoje įsteigta ministerijos kolegija
Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je nuo Nau­jų­jų me­tų pra­de­da veik­ti pa­ta­ria­mo­ji ins­ti­tu­ci­ja – mi­nis­te­ri­jos ko­le­gi­ja. Ko­le­gi­jos tiks­las – pa­tar­ti kul­tū­ros mi­nis­trei kul­tū­ros po­li­ti­kos bei kul­tū­ros ad­mi­nis­tra­vi­mo klau­si­mais.

Kaip pra­ne­ša Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja, ko­le­gi­ją su­da­rys mi­nis­trės po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo ko­man­dos na­riai, mi­nis­te­ri­jos kanc­le­ris bei kul­tū­ros lau­ko pro­fe­sio­na­lai iš Lie­tu­vos ir už­sie­nio.

For­muo­jant ko­le­gi­ją at­siž­velg­ta ir į tai, kad jo­je bū­tų at­sto­vų ir iš Lie­tu­vos re­gio­nų bei pro­fe­sio­na­lų iš už­sie­nio.

Ko­le­gi­jo­je bus svars­to­mi svar­biau­si mi­nis­te­ri­jos veik­los klau­si­mai, ap­ta­ria­mos pa­grin­di­nės mi­nis­te­ri­jos veik­los kryp­tys, mi­nis­te­ri­jos funk­ci­jų ir už­da­vi­nių įgy­ven­di­ni­mas, iš­klau­so­mi mi­nis­te­ri­jos ad­mi­nis­tra­ci­jos pa­da­li­nių, mi­nis­te­ri­jai pa­val­džių įstai­gų va­do­vų pra­ne­ši­mai ir at­as­kai­tos, jų dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo ir ki­ti klau­si­mai. Pir­ma­sis ko­le­gi­jos po­sė­dis įvyks jau sau­sio 6 d. Mi­nis­te­ri­jos ko­le­gi­ja Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je su­for­muo­ta pir­mą kar­tą is­to­ri­jo­je.

Gre­ta kul­tū­ros mi­nis­trės, vi­ce­mi­nis­trų ir mi­nis­te­ri­jos kanc­le­rio, ko­le­gi­jos na­riais pa­skir­ti šie kul­tū­ros ir me­no pro­fe­sio­na­lai:

Elo­na Ba­jo­ri­nie­nė, Lie­tu­vos mu­zi­kos ir tea­tro aka­de­mi­jos Tea­tro ir ki­no fa­kul­te­to dekanė

Vy­tau­tas Bal­čiū­nas, Lie­tu­vos dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­riaus pavaduotojas

Go­da Gied­rai­ty­tė, VšĮ „Klai­pė­dos šven­tės“ me­no vadovė

Ka­ro­li­na Ja­kai­tė, Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos lektorė

Gied­rė Ka­džiu­ly­tė, lei­dyk­los „A­pos­tro­fa“ direktorė

Vir­gi­ni­jus Kin­či­nai­tis, Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jos di­rek­to­rės pavaduotojas

An­ders Kreu­ger, Ant­ver­pe­no šiuo­lai­ki­nio me­no mu­zie­jaus vy­riau­sia­sis ku­ra­to­rius, žur­na­lo „Af­te­rall“ redaktorius

Min­dau­gas Kviet­kaus­kas, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­to direktorius

Faus­tas La­tė­nas, Lie­tu­vos kom­po­zi­to­rių są­jun­gos narys

Ra­sius Mak­se­lis, Lie­tu­vos kul­tū­ros ty­ri­mų ins­ti­tu­to moks­lo darbuotojas

Vy­tau­tas Mi­chel­ke­vi­čius, Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos Ni­dos me­no ko­lo­ni­jos me­no va­do­vas, Lie­tu­vos tarp­dis­cip­li­ni­nio me­no kū­rė­jų są­jun­gos ta­ry­bos narys

Rū­ta Pru­se­vi­čie­nė, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės fil­har­mo­ni­jos ge­ne­ra­li­nė direktorė

Rein Raud, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to gar­bės daktaras

Rū­ta Sta­ne­vi­čiū­tė-Kel­mic­kie­nė, Lie­tu­vos mu­zi­kos ir tea­tro aka­de­mi­jos profesorė

Dai­na Ur­ba­na­vi­čie­nė, Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos pirmininkė

Ire­na Vei­sai­tė, ger­ma­nis­tė, tea­tro­lo­gė, il­ga­me­tė At­vi­ros Lie­tu­vos fon­do pirmininkė

Vir­gi­ni­ja Vit­kie­nė, Kau­no bie­na­lės me­no vadovė