Kultūros ministerija už kultūrų dialogo stiprinimą apdovanos H. Kobeckaitę
Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja sa­vo gar­bės ženk­lą „Nešk sa­vo švie­są ir ti­kėk“ sky­rė tau­ti­nių ma­žu­mų vei­kė­jai, ra­šy­to­jai, ver­tė­jai, dip­lo­ma­tei Ha­li­nai Ko­bec­kai­tei.

Ap­do­va­no­ji­mas jai bus įteik­tas pir­ma­die­nį Tau­ti­nių bend­ri­jų na­muo­se.

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos gar­bės ženk­las H.Ko­bec­kai­tei skir­tas už sva­rų in­dė­lį ir ypa­tin­gus nuo­pel­nus stip­ri­nant kul­tū­rų dia­lo­gą, puo­se­lė­jant tau­ti­nę ir re­li­gi­nę san­tar­vę, ug­dant vi­suo­me­nė­je hu­ma­nis­ti­nes ver­ty­bes.

H.Ko­bec­kai­tei gruo­džio 20-ąją su­ėjo 75-eri.

H.Ko­bec­kai­tė 1988– 1994 me­tais bu­vo Lie­tu­vos ka­rai­mų kul­tū­ros bend­ri­jos pir­mi­nin­kė, 1990–1994 me­tais va­do­va­vo Tau­ty­bių de­par­ta­men­tui prie Vy­riau­sy­bės, 1994– 1997 me­tais bu­vo Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rė Es­ti­jo­je, 1997–2004 me­tais – Tur­ki­jo­je, 2004– 2007 me­tais ėjo pre­zi­den­to Val­do Adam­kaus pa­ta­rė­jos, 2007– 2011 me­tais – am­ba­sa­do­rės Suo­mi­jo­je par­ei­gas.