Kultūros ministerija neužtikrina kultūros politikos formavimo
Kul­tū­ros po­li­ti­ką tu­rin­ti for­muo­ti Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ne­pa­kan­ka­mai dir­ba šio­je sri­ty­je, taip pat vis dar im­asi po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mo, nors tai pa­ves­ta da­ry­ti ki­tai ins­ti­tu­ci­jai, kons­ta­ta­vo mi­nis­te­ri­jos au­di­tą at­li­ku­si Vals­ty­bės kon­tro­lė.

Taip pat au­di­to­riai nu­ro­do, kad kul­tū­ros po­li­ti­ka Lie­tu­vo­je for­muo­ja­ma ne­tu­rint pa­kan­ka­mai duo­me­nų pa­grįs­tiems spren­di­mams pri­im­ti, ne vi­sa tu­ri­ma ko­ky­bi­nė kul­tū­ros sri­ties in­for­ma­ci­ja, t.y. at­lik­ti ty­ri­mai, yra vie­šai prie­ina­ma.

„Mi­nis­te­ri­ja ne­tu­ri ir tiks­lių duo­me­nų, kiek ir ko­kių kul­tū­ros ir me­no ins­ti­tu­ci­jų iš vi­so vei­kia Lie­tu­vo­je. Dau­giau ži­no­ma tik apie mi­nis­te­ri­jai pa­val­džias ins­ti­tu­ci­jas, ta­čiau ne vi­sa­da iš­si­rei­ka­lau­ja­ma, kad ir šios vyk­dy­tų joms pa­ves­tas funk­ci­jas. Kaip par­odė tiks­li­nių gru­pių apk­lau­sa, kul­tū­ros bend­ruo­me­nė taip pat ne­jun­ta es­mi­nio kul­tū­ros po­li­ti­kos for­ma­vi­mo su­ak­ty­vė­ji­mo, pa­si­gen­da­ma mi­nis­te­ri­jos bend­ra­dar­bia­vi­mo su kul­tū­ros bend­ruo­me­ne“, – ra­šo au­di­to­riai.

Iš­va­do­je pa­brė­žia­ma, kad dar 2012-ai­siais sie­kiant at­skir­ti kul­tū­ros po­li­ti­kos for­ma­vi­mą ir įgy­ven­di­ni­mą bu­vo įsteig­ta mi­nis­te­ri­jai pa­val­di įstai­ga – Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba, jai per­duo­tos po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mo, t.y. pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo funk­ci­jos.

„Ats­ky­rus po­li­ti­kos for­ma­vi­mą nuo įgy­ven­di­ni­mo, mi­nis­te­ri­ja vis dar ad­mi­nis­truo­ja pro­jek­tus – vyk­do kon­kur­si­nį fi­nan­sa­vi­mą, ir už tai at­sa­kin­gų dar­buo­to­jų skai­čius su­ma­žė­jo ne­žy­miai“, – nu­ro­do vals­ty­bės au­di­to­riai.

2015 me­tais mi­nis­te­ri­ja kon­kur­so bū­du skirs­tė 218 tūkst eu­rų. Pa­sak iš­va­dos, dėl to­kių mi­nis­te­ri­jos veiks­mų kul­tū­ros bend­ruo­me­nė pa­si­gen­da aiš­ku­mo: kam – Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bai ar mi­nis­te­ri­jai – teik­ti par­aiš­kas dėl pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo.

Taip pat pa­brė­žia­ma, kad sie­kiant il­ga­lai­kių sis­te­mi­nių po­ky­čių, jie tu­rė­jo bū­ti pla­nuo­ja­mi ir grin­džia­mi pa­ti­ki­mais duo­me­ni­mis, ta­čiau nuo­la­ti­nė kul­tū­ros pro­ce­sų ste­bė­se­nos sis­te­ma ne­su­kur­ta.

Anot VK, 2012–2015 me­tais Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja ir Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja or­ga­ni­za­vo ty­ri­mus, ku­rių me­tu bu­vo su­rink­ta in­for­ma­ci­ja, rei­ka­lin­ga po­li­ti­kos spren­di­mams pri­im­ti, pa­teik­tos re­ko­men­da­ci­jos, pa­vyz­džiui, su­tvar­ky­ti Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gis­trą. Mi­nis­te­ri­ja tą nu­ma­tė at­lik­ti per 3–4 me­tus, bet 2015-ai­siais ver­tin­go­sios sa­vy­bės nu­sta­ty­tos tik treč­da­liui ver­ty­bių.

Au­di­to­riai taip pat iš­sa­kė prie­kaiš­tų dėl Kul­tū­ros ir Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jų už­sib­rėž­to, bet ne­įgy­ven­din­to pla­no su­kur­ti ir tai­ky­ti ne­vy­riau­sy­bi­nių kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­jų il­ga­lai­kio fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lį.