Kultūros ministerija imasi plėtoti cirko menus
Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja su vie­šą­ja įstai­ga „Bal­ti­jos cir­kas“ ke­ti­na kur­ti bend­rą įstai­gą, ku­ri ska­tins cir­ko me­no tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mą.

Nau­jos vie­šo­sios įstai­gos „Cir­ko me­no aka­de­mi­ja“ stei­gi­mo su­tar­ties pro­jek­tas yra pa­teik­tas svars­ty­ti Vy­riau­sy­bei.

„Ti­ki­ma­si, kad Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos in­dė­lis leis su­stip­rin­ti, įtvir­tin­ti cir­ko, kaip pro­fe­sio­na­laus sce­nos me­no, įvaiz­dį, ska­tins pro­fe­sio­na­laus cir­ko me­no tra­di­ci­jų kū­ri­mą ir įsit­vir­ti­ni­mą Lie­tu­vo­je“, - ra­šo­ma Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ko­men­ta­re BNS.

Nu­ma­to­ma, kad Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja, kaip da­li­nin­kas, su­teik­tų nau­jai įstai­gai pa­tal­pas. Pla­nuo­ja­ma, jog veik­la bū­tų vys­to­ma iš pro­jek­ti­nės veik­los, kul­tū­ros me­ce­na­tų skir­tų lė­šų.

„Cir­ko me­no aka­de­mi­jos“ va­do­ve tap­tų „Bal­ti­jos cir­ko“ di­rek­to­riaus Pe­tro Va­ria­ko­jo du­kra Ie­va Va­ria­ko­jy­tė-Reynsh­trom (Ie­va Va­ria­ko­jy­tė-Reinš­trom).

Be ki­tų tiks­lų, įstai­ga siek­tų puo­se­lė­ti, kur­ti ir skleis­ti Lie­tu­vos ir pa­sau­lio cir­ko me­no tra­di­ci­jas ir ver­ty­bes, pri­sta­ty­ti cir­ko me­no kū­ry­bos lai­mė­ji­mus ir su­da­ry­ti są­ly­gas ta­len­tin­giems jau­niems ir pri­pa­žin­tiems Lie­tu­vos bei pa­sau­lio cir­ko me­no at­li­kė­jams, jų ko­lek­ty­vams pri­sta­ty­ti sa­vo kū­ry­bą „Cir­ko me­no aka­de­mi­jos“ prog­ra­mo­se. Tai pat bū­tų sie­kia­ma už­ti­krin­ti vi­sa­ver­tę cir­ko me­no sklai­dą ša­ly­je ir už­sie­ny­je, for­muo­ti ša­lies me­ni­nės kul­tū­ros įvaiz­dį, pri­sta­tant už­sie­nio ša­ly­se Lie­tu­vos cir­ko me­no lai­mė­ji­mus, ra­šo­ma įmo­nės stei­gi­mo su­tar­ties pro­jek­te.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra 5 cir­ko me­no įstai­gos.