Kultūros darbuotojų algoms kitąmet papildomai skirta 17 mln. litų
Nuo ki­tų me­tų vi­du­rio tu­rė­tų di­dė­ti kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai, ket­vir­ta­die­nį nu­spren­dė Sei­mas.

Pri­imant ki­tų me­tų biu­dže­to pro­jek­tą par­la­men­ta­rai pri­ta­rė gru­pės Sei­mo na­rių siū­ly­mui įgy­ven­di­nant an­trą­jį kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mo eta­pą nuo 2015 me­tų lie­pos 1 die­nos pa­pil­do­mai skir­ti 17 mln. li­tų ar­ba 4 mln. 927 tūkst. 536 eu­rų.

Už šį pa­siū­ly­mą bal­sa­vo 81 par­la­men­ta­ras, prieš bu­vo vie­nas, 12 su­si­lai­kė.

Mi­nė­tos lė­šos bus pa­skirs­ty­tos pa­gal asig­na­vi­mų val­dy­to­jus ir sa­vi­val­dy­bes.

Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė BNS sa­kė, kad nuo sau­sio 1-osios 5 proc. dar­bo už­mo­kes­tį pa­di­di­nus vi­siems ma­žai už­dir­ban­tiems dar­buo­to­jams, o nuo lie­pos dar pri­dė­jus mi­nė­tus 17 mln. li­tų kul­tū­ros dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai vi­du­ti­niš­kai di­dė­tų po 240 li­tų per mė­ne­sį.

Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis BNS sa­kė, kad šiuo pa­di­di­ni­mu nuo­sek­liai lai­ko­ma­si Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos, ku­rio­je nu­ma­ty­tas kul­tū­ros dar­buo­to­jų al­gų kė­li­mas.

Kul­tū­ri­nin­kų dar­bo už­mo­kes­tis di­din­tas ir šių me­tų lie­pą.

Mi­nis­tro tei­gi­mu, tuo­met ki­lę ne­su­sip­ra­ti­mai, kai al­gos pa­di­din­tos ne vi­siems kul­tū­ri­nin­kams ir ne­vie­no­dai, jau iš­spręs­ti.

„Gal bu­vo ir ne­su­sip­ra­ti­mų, pa­sta­bų, da­bar tie da­ly­kai su­tvar­ky­ti, dir­bo­me su sa­vi­val­dy­bė­mis, žiū­rė­jo­me, kad vis­kas bū­tų tvar­ko­je. Taip pat par­ei­gy­bi­niai są­ra­šai dar kar­tą per­žiū­ri­mi. Tu­rė­tų tų ne­sklan­du­mų ne­be­bū­ti“, - sa­kė jis.

Š.Bi­ru­tis vy­lė­si, kad ir 2016 me­tais pa­vyks nu­ma­ty­ti kul­tū­ros dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mą.

Kas mė­ne­sį - 15 eu­rų būreliams

Sei­mas taip pat pri­ta­rė li­be­ra­lų ini­ci­juo­tam siū­ly­mui nuo ki­tų moks­lo me­tų kiek­vie­nam moks­lei­viui per mė­ne­sį skir­ti 15 eu­rų (apie 50 li­tų) po­pa­mo­ki­nei veik­lai.

Už bal­sa­vus 82 Sei­mo na­riams, vie­nam bu­vus prieš ir sep­ty­niems su­si­lai­kius pri­tar­ta pa­siū­ly­mui dėl ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo krep­še­lio.

Li­be­ra­lų są­jū­džio siū­ly­mą dėl ne­for­ma­laus ug­dy­mo krep­še­lio įve­di­mo nuo ki­tų moks­lo me­tų pa­si­ra­šė apie 150 įvai­rių or­ga­ni­za­ci­jų - ug­dy­mo įstai­gų, vi­suo­me­ni­nin­kų ir t.t. Šiaip idė­jai taip pat pri­ta­rė ir Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­tas.

Pa­teik­tais duo­me­ni­mis, pa­di­di­nus kiek­vie­nam moks­lei­viui ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo krep­še­lį iki 15 eu­rų per mė­ne­sį nuo 2015-ųjų spa­lio iki me­tų pa­bai­gos tai at­sieis apie 3,2 mln. eu­rų (per 11 mln. li­tų).

Da­bar mo­ki­nio krep­še­ly­je ne­for­ma­liam ug­dy­mui moks­lei­viui nu­ma­ty­ti 5 li­tai per mė­ne­sį, t.y. apie 20,3 mln. li­tų per me­tus.