Kultūrinės spaudos atstovai nesulaukia Vyriausybės paramos
Kul­tū­ri­nės spau­dos at­sto­vai pik­ti­na­si ne tik ne­su­lau­kian­tys par­amos 2016-ie­siems, bet ir pa­ties kon­kur­so lei­di­nių fi­nan­sa­vi­mui.

Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis ža­da, jog Spau­dos, ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos rė­mi­mo fon­do (SRTRF) kon­kur­sas par­amai lei­di­niams, lai­doms, kul­tū­ros pro­jek­tams ga­li bū­ti pa­skelb­tas jau ki­tą sa­vai­tę.

„Pap­ras­tai kon­kur­sas bū­da­vo pa­skel­bia­mas ge­riau­siu at­ve­ju lap­kri­čio pra­džio­je, apie re­zul­ta­tus su­ži­no­ma va­sa­rio pra­džio­je. Tad jei da­bar bus pa­skelb­tas, vel­nias ži­no, ka­da su­ži­no­si­me. Vi­si, ku­rie lei­džia­me lei­di­nius, ne­tu­ri­me pi­ni­gų už ką, nė­ra už ką su­mo­kė­ti spaus­tu­vei, apie al­gas ir ho­no­ra­rus iš­vis ne­šne­ka­me“, – BNS sa­kė sa­vai­traš­čio „Li­te­ra­tū­ra ir me­nas“ vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius Gy­tis Nor­vi­las.

Š.Bi­ru­tis tvir­ti­na, kad per­nai pa­si­kei­tus Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mui, te­ko pe­rei­ti il­gą biu­ro­kra­ti­nę pro­ce­dū­rą: keis­ti SRTRF kon­kur­so nuo­sta­tus, juos tu­rė­jo par­eng­ti pats fon­das, o svars­ty­ti juos tu­rė­jo net du Sei­mo ko­mi­te­tai, pri­tar­ti Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja, ga­liau­siai – Vy­riau­sy­bė. Fon­do at­sto­vai BNS pa­tvir­ti­no nuo­sta­tus po­li­ti­kams iš­siun­tę dar rug­sė­jį.

„Tai bu­vo da­ro­ma bū­tent dėl skaid­ru­mo (...). Nuo­sta­tai gau­ti, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja pa­tei­kė Vy­riau­sy­bei – Vy­riau­sy­bė­je nu­sta­ty­ta tvar­ka de­ri­na­ma su Tei­sin­gu­mo, ki­to­mis mi­nis­te­ri­jo­mis. Tie­siog vie­ną kar­tą rei­kia tą pro­ce­dū­rą at­lik­ti, nes pa­si­kei­tė ir įsta­ty­mas ir įsta­ty­mo nuo­sta­tai dėl pa­čių kon­kur­sų nuo­sta­tų tvir­ti­ni­mo“, – BNS sa­kė mi­nis­tras.

„Aš ti­kiuo­si, kad ki­tą sa­vai­tę mes ga­lė­si­me Vy­riau­sy­bė­je jau pri­im­ti, nes mes, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja, pa­pra­šė­me sku­bos tvar­kos (...). Jei Vy­riau­sy­bė pa­tvir­tin­tų ki­tą sa­vai­tę, fon­das tu­rė­tų bū­ti vis­ką jau pa­si­ruo­šęs ir ki­tą sa­vai­tę ga­li skelb­ti“, – pa­ti­ki­no jis.

SRTRG duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je vals­ty­bės par­amą per­nai ga­vo 17 kul­tū­ros ir me­no lei­di­nių, tarp jų – mėn­raš­tis „Me­tai“, sa­vai­traš­čiai „Li­te­ra­tū­ra ir me­nas“, „Šiau­rės At­ėnai“, lei­di­niai „7 me­no die­nos“, „Ki­nas“ ir ki­ti. Iš vi­so lei­di­niams pa­skirs­ty­ta 450 tūkst. eu­rų.