KT verdiktas užminė mįslę įstatymų leidėjams
Sko­lo­se sken­din­čiai Vil­niaus sa­vi­val­dy­bei gel­bė­ji­mo­si ra­tą mes­te­lė­jo Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) pri­pa­žin­da­mas, kad ga­li­my­bė ri­bo­ti gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio (GPM) da­lies sky­ri­mą sa­vi­val­dy­bėms prieš­ta­rau­ja pa­grin­di­niam ša­lies įsta­ty­mui. Ne­abe­jo­ja­ma, kad Kons­ti­tu­ci­jos ser­gė­to­jų spren­di­mas tu­rė­tų leis­ti pa­pil­dy­ti sos­ti­nės iž­dą, o ki­tų sa­vi­val­dy­bių pi­ni­gi­nių sto­rį su­re­gu­liuos įsta­ty­mų lei­dė­jai.

Va­kar Kons­ti­tu­ci­jos sar­gai įsta­ty­mų lei­dė­jams už­da­vė na­mų dar­bų - nu­sta­ty­ti aiš­kią GPM pa­skirs­ty­mo sa­vi­val­dy­bėms tvar­ką. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja (FM) kol kas nuo ko­men­ta­rų su­si­lai­ko. Kaip LŽ in­for­ma­vo FM at­sto­vai, iki 2016-ųjų pra­džios, kai ofi­cia­liai įsi­ga­lios KT nu­tar­tis, Sei­mas tu­rės pa­ko­re­guo­ti tei­sės ak­tus, ku­riais re­gu­liuo­ja­mas sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tams ski­ria­mų lė­šų iš GPM aps­kai­čia­vi­mas ir pa­skirs­ty­mas. Fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius už­si­me­na, kad GPM da­lies di­di­ni­mas vie­noms sa­vi­val­dy­bėms ga­li "nu­skriaus­ti" ki­tas, ku­rios san­ty­ki­nai ga­li gau­ti ma­žiau pa­ja­mų. Jau pa­si­gir­do siū­ly­mų ma­žin­ti sa­vi­val­dy­bių skai­čių.

Da­bar Vil­niui ten­ka 48 proc., Kau­nui – 94 proc., Klai­pė­dai – 86 proc., ki­toms sa­vi­val­dy­bėms – 100 proc. jų te­ri­to­ri­jo­se su­ren­ka­mo GPM. Vil­niaus po­li­ti­kai pa­gei­dau­ja, kad Vil­niui tek­tų bent 60 proc. GPM.

An­ti­kons­ti­tu­ci­nė metodika

KT pri­pa­ži­no, kad Sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų pa­ja­mų nu­sta­ty­mo me­to­di­kos įsta­ty­me nu­ma­ty­ta kiek­vie­nai sa­vi­val­dy­bei ski­ria­ma GPM da­lis, ne­sant įsta­ty­muo­se nu­sta­ty­tų kri­te­ri­jų, ku­riais re­mian­tis ji tu­rė­tų bū­ti aps­kai­čiuo­ja­ma, prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai.

„Įs­ta­ty­mų lei­dė­jas pri­va­lo nu­sta­ty­ti aiš­kią sa­vi­val­dy­bėms ski­ria­mų lė­šų aps­kai­čia­vi­mo tvar­ką, ku­ri leis­tų už­ti­krin­ti vi­sa­ver­tį sa­vi­val­dos funk­cio­na­vi­mą ir sa­vi­val­dy­bių funk­ci­joms įgy­ven­din­ti bū­ti­ną fi­nan­sa­vi­mą“, - tei­gia­ma KT pra­ne­ši­me spau­dai. KT spren­di­mas įsi­ga­lios nuo ki­tų me­tų.

Taip pat KT pa­žy­mė­jo, kad sa­vi­val­dy­bių fi­nan­sa­vi­mas tu­ri bū­ti ko­re­guo­ja­mas – di­di­na­mas ar­ba ma­ži­na­mas – ne tik tais at­ve­jais, kai kei­čia­si sa­vi­val­dy­bių vyk­do­mų funk­ci­jų apim­tis, bet ir ta­da, kai lė­šų po­rei­kis kin­ta dėl ki­tų ob­jek­ty­vių veiks­nių, to­kių kaip de­mog­ra­fi­niai, so­cia­li­niai ar eko­no­mi­niai po­ky­čiai. Kons­ti­tu­ci­jos ser­gė­to­jai pa­brė­žė, kad įsta­ty­mų lei­dė­jas, at­siž­velg­da­mas į re­gio­nų so­cia­li­nio ir eko­no­mi­nio iš­si­vys­ty­mo skir­tu­mus, ga­li pa­si­rink­ti sa­vi­val­dy­bių fi­nan­si­nio pa­jė­gu­mo iš­ly­gi­ni­mo mo­de­lį. Ta­čiau, KT tei­gi­mu, ne­sant įsta­ty­muo­se įtvir­tin­tų aiš­kių kri­te­ri­jų, ku­riais re­mian­tis bu­vo nu­sta­ty­tos ir kei­čia­mos sa­vi­val­dy­bėms ten­kan­čios GPM da­lys, ne­aiš­ku, ar tų sa­vi­val­dy­bių, ku­rių GPM da­lys per­ve­da­mos į Vals­ty­bės iž­do sąs­kai­tą ki­toms sa­vi­val­dy­bėms rem­ti, fi­nan­si­nė pa­dė­tis yra iš tie­sų ge­res­nė ir kiek ge­res­nė nei re­mia­mų sa­vi­val­dy­bių. Taip pat nė­ra įver­ti­na­ma tai, ar tų sa­vi­val­dy­bių pa­dė­tis ne­taps blo­ges­nė nei re­mia­mų sa­vi­val­dy­bių. „Ne­nus­ta­čius to­kių kri­te­ri­jų, ne­ga­li­ma ob­jek­ty­viai įver­tin­ti sa­vi­val­dy­bių pa­ja­mų po­rei­kių po­ky­čio ir jų ga­li­my­bių pri­si­dė­ti prie fi­nan­siš­kai silp­nes­nių sa­vi­val­dy­bių rė­mi­mo“, - pa­žy­mė­jo KT at­sto­vai.

Vil­nius lau­kia „a­dek­va­tes­nio biudžeto“

Va­ka­rykš­tis KT ver­dik­tas la­biau­siai pra­džiu­gi­no sko­lo­se sken­din­čio Vil­niaus va­do­vą Re­mi­gi­jų Ši­ma­šių. Jis vi­lia­si, kad da­bar Vil­niui teks ge­ro­kai di­des­nė GPM da­lis nei iki šiol. „Nuo ki­tų me­tų Vil­niaus mies­to biu­dže­tas bus adek­va­tes­nis. Tai lei­džia leng­viau at­sik­vėp­ti ir ge­riau fi­nan­suo­ti ei­na­mą­sias iš­lai­das“, - sa­kė jis.

R. Ši­ma­šius nė­ra ti­kras, ar Vil­niui teks 100 proc. GPM da­lis, nes esą Sei­mas ga­li ras­ti ob­jek­ty­vių prie­žas­čių, ko­dėl tam ti­kra mo­kes­čio da­lis tu­rė­tų ati­tek­ti ki­toms sa­vi­val­dy­bėms. „Ta­čiau vi­siš­kai aki­vaiz­du, kad šiaip tie­siog nu­brauk­ti pu­sės GPM mo­kes­čio Sei­mas ne­be­ga­lės“, - ti­ki­no jis.

Pa­sak bu­vu­sio il­ga­me­čio sos­ti­nės me­ro Ar­tū­ro Zuo­ko, įgy­ven­din­tas KT spren­di­mas taps „rea­lios sa­vi­val­dos Lie­tu­vo­je pra­džia“. „Ma­tyt, Lie­tu­vo­je baig­sis lai­ko­tar­pis, kai mies­tų biu­dže­tai for­muo­ja­mi pa­gal po­li­ti­nius kri­te­ri­jus. Jie nie­ka­da ne­bu­vo aiš­kūs ir ga­lė­jo bū­ti įvai­riai trak­tuo­ja­mi“, - tei­gė A. Zuo­kas.

So­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ bu­vęs sos­ti­nės me­ras džiū­gau­ja, kad KT dar ir pa­tvir­ti­no tai, jog „ne Zuo­kas užau­gi­no sko­lą, o ne­tiks­lin­gas fi­nan­sa­vi­mo pa­skirs­ty­mas“. A. Zuo­kas aiš­ki­na, kad Vy­riau­sy­bė tu­rės kom­pen­suo­ti nuo­sto­lius Vil­niui. „Po šio KT spren­di­mo Vil­niaus ad­mi­nis­tra­ci­nia­me teis­me to­liau vyks by­la, ku­rią 2012 me­tais ini­ci­ja­vo Vil­niaus mies­to ta­ry­ba, o ieš­ki­nio su­ma yra be­veik 1 mlrd. li­tų (apie 289 mln. eu­rų - aut.)“, - tvir­ti­no jis. Iš­ties bu­vęs Vil­niaus me­ras ne kar­tą pra­šė val­džios, kad bū­tų pa­di­din­ta sos­ti­nei ten­kan­ti GPM da­lis, bu­vo kreip­ta­si į teis­mą.

Fi­nan­sa­vi­mo prob­le­mų neišspręs

Tuo me­tu Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos (LSA) pre­zi­den­tui, il­ga­me­čiam Drus­ki­nin­kų me­rui Ri­čar­dui Ma­li­naus­kui ap­mau­du, kad sa­vi­val­dai su aukš­tes­nė­mis val­džios ins­ti­tu­ci­jo­mis su­si­kal­bė­ti pa­vyks­ta tik per teis­mus. Jo ma­ny­mu, KT spren­di­mas pri­si­dės prie to, kad GPM pa­skirs­ty­mas tap­tų aiš­kes­nis, ta­čiau ne­išsp­ręs vi­sų sa­vi­val­dos fi­nan­sa­vi­mo prob­le­mų. „Sa­vi­val­dy­bių fi­nan­sa­vi­mas yra ne­pa­kan­ka­mas. Vals­ty­bės biu­dže­tas jau grį­žo į iki­kri­zi­nį ly­gį, o sa­vi­val­dy­bės te­be­gy­ve­na iš­tik­tos vi­siš­kos kri­zės“, - LŽ tei­gė LSA va­do­vas.

Jis pa­žy­mi, kad per pa­sta­ruo­sius me­tus sa­vi­val­dos funk­ci­jos ne siau­rė­jo, o tik plė­tė­si, to­dėl ir sa­vi­val­dy­bių fi­nan­sa­vi­mas tu­rė­tų bū­ti per­žiū­ri­mas. R. Ma­li­naus­kas pri­pa­žįs­ta, kad spręs­ti prob­le­mas vie­nos ar ki­tos sa­vi­val­dy­bės sąs­kai­ta ne­tei­sin­ga. Kol kas kal­ba­ma, kad di­dės Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės fi­nan­sa­vi­mas, ta­čiau kaip KT spren­di­mo įgy­ven­di­ni­mas at­si­lieps ki­toms sa­vi­val­dy­bėms, pa­sak R. Ma­li­naus­ko, pri­klau­sys nuo įsta­ty­mų, ku­riuos pri­ims Sei­mas.

Ma­žins sa­vi­val­dy­bes?

Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to (BFK) pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Pe­tras Nar­ke­vi­čius ne­prog­no­zuo­ja, ko­kią GPM da­lį ki­tą­met ga­lė­tų gau­ti Vil­nius. Jo tei­gi­mu, nau­ji GPM pa­skirs­ty­mo sa­vi­val­dy­bėms kri­te­ri­jai at­sis­pin­dės tei­sės ak­tuo­se. P. Nar­ke­vi­čius už­si­mi­nė, kad vie­nas kri­te­ri­jų ga­lė­tų bū­ti žmo­nių, mo­kan­čių GPM, gy­ve­na­mo­ji ir dar­bo vie­tos. „Daug žmo­nių dir­ba Vil­niu­je, o re­gis­truo­ti yra kur nors ki­tur... Tai ga­li bū­ti vie­nas kri­te­ri­jų“, - tei­gė par­la­men­ta­ras.

Tuo me­tu Sei­mo BFK vi­ce­pir­mi­nin­kas li­be­ra­las Kęs­tu­tis Gla­vec­kas tvir­ti­na, kad KT spren­di­mas tu­rė­tų bū­ti įgy­ven­di­na­mas svars­tant ga­li­my­bę su­ma­žin­ti sa­vi­val­dy­bių skai­čių. „Kai tu­ri­me tiek daug sa­vi­val­dy­bių, kai tiek daug lė­šų rei­kia joms iš­lai­ky­ti, ne­ga­li­me pa­di­din­ti GPM da­lies Vil­niui, nes su­ma­žės ki­tų sa­vi­val­dy­bių pa­ja­mos“, - aiš­ki­no par­la­men­ta­ras.