KT vadovas atmeta parlamentarų kritiką
Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­kas Dai­nius Ža­li­mas at­me­ta par­la­men­ta­rų kri­ti­ką, kad teis­mas per­ne­lyg ki­ša­si į ša­lies eko­no­mi­kos ir fi­nan­sų rei­ka­lus.

Ko­men­tuo­da­mas Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to siū­ly­mą pa­nai­kin­ti teis­mo kom­pe­ten­ci­ją spręs­ti fi­nan­si­nius eko­no­mi­kos po­li­ti­kos klau­si­mus, D.Ža­li­mas tei­gė, kad teis­mas pri­ima spren­di­mus tik dėl tei­si­nių klau­si­mų .

„Nei dėl biu­dže­to, nei dėl fi­nan­si­nių klau­si­mų Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas spren­di­mų ne­prii­ma. Jis pri­ima spren­di­mus dėl tei­si­nių klau­si­mų. Kon­kre­čių įsta­ty­mų pro­jek­tų ir siū­ly­mų ne­ko­men­tuo­siu, tik ga­liu pa­sa­ky­ti, kad Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo įga­lio­ji­mus nu­sta­to Kons­ti­tu­ci­ja. Teis­mas Kons­ti­tu­ci­ja ir va­do­vau­ja­si“, - BNS sa­kė D.Ža­li­mas.

JiS pa­brė­žė, kad by­lų nag­ri­nė­ji­mo jo va­do­vau­ja­mas teis­mas pats ne­ini­ci­juo­ja.

„Kar­tais yra ne­sup­ran­ta­mas val­džių pa­da­li­ji­mas Lie­tu­vo­je, tei­giant, kad teis­mas im­asi spręs­ti eko­no­mi­nius ir fi­nan­si­nius klau­si­mus. Vi­sų pir­ma ne pats Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas šių klau­si­mų spren­di­mą ini­ci­juo­ja, o daž­niau­siai tai yra teis­mai, ku­rie nag­ri­nė­ja kon­kre­čias by­las“, - sa­kė Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­kas.

„Y­ra Kons­ti­tu­ci­jo­je straips­niai, ku­rie nu­ro­do, kad vals­ty­bė re­mia sa­vi­val­dy­bes, tai ta par­ama ne­ga­li bū­ti bet ko­kia, o tu­ri ati­tik­ti Kons­ti­tu­ci­ją. Yra tam ti­kri straips­niai Kons­ti­tu­ci­jo­je, ga­ran­tuo­jan­tys ir so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas, ir tei­sę į tei­sin­gą at­ly­gi­ni­mą, tai ir ver­ti­na­ma, kiek tam ti­kri spren­di­mai ati­tin­ka Kons­ti­tu­ci­jos nuo­sta­tas“, - aiš­ki­no jis.

Po­li­ti­kų kri­ti­kos su­lau­kė Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mai dėl gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio pa­skirs­ty­mo sa­vi­val­dy­bėms ir vals­ty­bės tar­nau­to­jų, pro­ku­ro­rų, tei­sė­jų dar­bo už­mo­kes­čio su­ma­ži­ni­mo per eko­no­mi­nę kri­zę.

Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas bir­že­lio pa­bai­go­je pa­pra­šė Vy­riau­sy­bės par­eng­ti Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, „ku­rias pri­ėmus jo kom­pe­ten­ci­jai ne­bū­tų pri­ski­ria­mi tei­sės ak­tai, re­gu­liuo­jan­tys fi­nan­si­nę eko­no­mi­kos po­li­ti­ką“.

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Pe­tras Nar­ke­vi­čius BNS tei­gė, jog Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas pri­ima spren­di­mus, ku­rie „la­bai stip­riai“ da­ro po­vei­kį Lie­tu­vos eko­no­mi­nei, fi­nan­si­nei si­tua­ci­jai.

„Jau ke­lin­tą kar­tą, mū­sų Sei­mo ko­mi­te­to nuo­mo­ne, Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas pri­ima spren­di­mus, ku­rie fi­nan­siš­kai la­bai stip­riai da­ro po­vei­kį mū­sų vals­ty­bės eko­no­mi­nei, fi­nan­si­nei si­tua­ci­jai, - BNS sa­kė P.Nar­ke­vi­čius. - Vi­si da­ly­kai fi­nan­si­niai, eko­no­mi­niai, jie yra pa­kan­ka­mai jau­trūs, čia yra Vy­riau­sy­bei ir jos kom­pe­ten­ci­jas spręs­ti“.

Bu­vęs prem­je­ras kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius abe­jo­ja, ar Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas vien tei­si­ne pra­sme ga­li nag­ri­nė­ti eko­no­mi­kos klau­si­mus.

„No­rint nag­ri­nė­ti eko­no­mi­kos klau­si­mus rei­kia tu­rė­ti ne tik tei­si­nin­ko, bet ir eko­no­mis­to kva­li­fi­ka­ci­ją, o į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą ren­ka­me tik tei­si­nin­kus“, - BNS sa­kė A.Ku­bi­lius.

„Kar­tais spren­di­mai, ku­rie bu­vo da­ro­mi Kons­ti­tu­ci­na­me Teis­me, ke­lia abe­jo­nių, ar jais ne­bu­vo įženg­ta gry­nai į eko­no­mi­nės po­li­ti­kos sfe­rą“, - pri­dū­rė jis.

Di­de­lio at­gar­sio su­lau­kė prieš ke­le­rius me­tus Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo su­for­mu­luo­ta dok­tri­na, kad per kri­zę ma­ži­nant at­ly­gi­ni­mus ne­tu­ri bū­ti pa­žeis­tos skir­tin­gų ka­te­go­ri­jų at­ly­gi­ni­mų dy­džių pro­por­ci­jos.

Kri­ti­kai ap­kal­ti­no teis­mą gi­nant tur­tin­ges­nių­jų in­te­re­sus, nes, pa­sak jų, dėl so­li­da­ru­mo dau­giau už­dir­ban­čių­jų at­ly­gi­ni­mus ga­li­ma ma­žin­ti pro­por­cin­gai la­biau nei gau­nan­čių­jų ma­žes­nes al­gas.

Pra­ei­tą mė­ne­sį Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas pa­skel­bė, kad Kons­ti­tu­ci­jai prieš­ta­rau­ja įsta­ty­mas dėl gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio da­lies sky­ri­mo sa­vi­val­dy­bėms, nes ja­me nė­ra kri­te­ri­jų, ku­riais re­mian­tis ši da­lis yra aps­kai­čiuo­ja­ma.