KT: teisėjų atlygis – tik už teisėjo darbą, pedagoginę ar kūrybinę veiklą
Tei­sė­jai ga­li da­ly­vau­ti tarp­tau­ti­niuo­se pro­jek­tuo­se, taip pat de­rin­ti tei­sė­jo par­ei­gas ša­lies ir tarp­tau­ti­niuo­se teis­muo­se, ta­čiau pa­pil­do­mą at­ly­gį ga­li gau­ti tik už tei­sė­jo dar­bą, pe­da­go­gi­nę ar kū­ry­bi­nę veik­lą, pa­skel­bė Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT).

By­lą pa­gal Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės pra­šy­mą iš­aiš­kin­ti nu­ta­ri­mus, su­si­ju­sius su tei­sė­jų dar­bu, nag­ri­nė­jęs KT pa­skel­bė, kad tei­sė­jai už da­ly­va­vi­mą Eu­ro­pos Są­jun­gos, ki­tų tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų, už­sie­nio vals­ty­bių fi­nan­suo­ja­muo­se pro­jek­tuo­se, su­si­ju­siuo­se su tei­sin­gu­mo sis­te­mos to­bu­li­ni­mu, ga­li gau­ti už­mo­kes­tį tik jei­gu vyk­do pe­da­go­gi­nę ar kū­ry­bi­nę veik­lą.

Pa­sak KT, tei­sė­jai taip pat ga­li gau­ti tarp­tau­ti­nio teis­mo tei­sė­jo at­ly­gi­ni­mą, kai yra de­ri­na­mos na­cio­na­li­nio teis­mo ir tarp­tau­ti­nio teis­mo tei­sė­jo par­ei­gos, ta­čiau tuo me­tu jie ne­ga­li gau­ti na­cio­na­li­nio teis­mo tei­sė­jo at­ly­gi­ni­mo. „Tei­sė­jas ga­li gau­ti at­ly­gi­ni­mą už to­kią veik­lą, ku­ri jam lei­džia­ma pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją – tei­sė­jo dar­bą, pe­da­go­gi­nę ar kū­ry­bi­nę veik­lą“, – pa­žy­mi KT.

Pa­si­sa­ky­da­mas apie da­ly­va­vi­mą tarp­tau­ti­niuo­se pro­jek­tuo­se KT kons­ta­tuo­ja, kad tarp­tau­ti­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai le­mia, kad vals­ty­bė tu­ri pa­skir­ti tin­ka­mus, aukš­tos pro­fe­si­nės kva­li­fi­ka­ci­jos rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čius at­sto­vus, tarp jų na­cio­na­li­nio teis­mo tei­sė­jus, į tarp­tau­ti­nes ar tarp­tau­ti­nes teis­mi­nes ins­ti­tu­ci­jas.

„Taip yra pri­si­de­da­ma prie kons­ti­tu­ci­nių vals­ty­bės už­sie­nio po­li­ti­kos tiks­lų įgy­ven­di­ni­mo, tarp­tau­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų tei­sin­gu­mo vyk­dy­mo sri­ty­je lai­ky­mo­si bei tei­se ir tei­sin­gu­mu pa­grįs­tos tarp­tau­ti­nės tvar­kos kū­ri­mo“, – ra­šo­ma iš­aiš­ki­ni­me.

Spren­di­me kar­tu pa­žy­mė­ta, kad tarp­tau­ti­nio teis­mo tei­sė­jo par­ei­gų ėji­mas ne­ga­li bū­ti lai­ko­mas ki­ta Kons­ti­tu­ci­jos drau­džia­ma tei­sė­jo veik­la, ke­lian­čia in­te­re­sų konf­lik­tą. „Tiek na­cio­na­li­nio teis­mo, tiek tarp­tau­ti­nio teis­mo tei­sė­jo par­ei­gų pa­skir­tis – vyk­dy­ti tei­sin­gu­mą, o tei­sė­jams yra ke­lia­mi tie pa­tys teis­mų ir tei­sė­jų ne­prik­lau­so­mu­mo ir ne­ša­liš­ku­mo rei­ka­la­vi­mai, jiems su­tei­kia­mas spe­cia­lus sta­tu­sas“, – sa­ko Teis­mas.

Kar­tu KT pa­žy­mi, kad veik­la de­ri­nant na­cio­na­li­nio teis­mo ir tarp­tau­ti­nio teis­mo tei­sė­jo par­ei­gas ne­tu­ri bū­ti pa­sto­vi – tik lai­ki­na. Be to, tei­sė­jas vie­nu me­tu ne­ga­li gau­ti ir na­cio­na­li­nio teis­mo tei­sė­jo, ir tarp­tau­ti­nio teis­mo tei­sė­jo at­ly­gi­ni­mo.

Kons­ti­tu­ci­ja nu­ma­to, kad tei­sė­jas ga­li gau­ti tik tei­sė­jo at­ly­gi­ni­mą, mo­ka­mą iš vals­ty­bės biu­dže­to, ir jo­kio ki­to at­ly­gi­ni­mo, iš­sky­rus už­mo­kes­tį už pe­da­go­gi­nę ar kū­ry­bi­nę veik­lą, jis ne­ga­li gau­ti.

L.Grau­ži­nie­nė teis­mo pra­šė at­sa­ky­ti, ar tai reiš­kia, jog pa­žei­džia­ma Kons­ti­tu­ci­ja, tei­sė­jams gau­nant iš­mo­kas už da­ly­va­vi­mą Eu­ro­pos Są­jun­gos, tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų pro­jek­tuo­se.