KT: Seimas negali vertinti institucijų vadovų ataskaitų
Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas tre­čia­die­nį prieš­ta­rau­jan­čio­mis pa­grin­di­niam ša­lies įsta­ty­mui pri­pa­ži­no Sei­mo sta­tu­to nuo­sta­tas, ku­rios lei­džia par­la­men­tui ver­tin­ti at­skai­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų va­do­vų me­ti­nes at­as­kai­tas ir jų pa­grin­du ini­ci­juo­ti at­lei­di­mą.

Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo ver­ti­ni­mu, įga­lio­ji­mai Sei­mui pri­tar­ti ar ne­pri­tar­ti at­as­kai­tai reiš­kia, kad ins­ti­tu­ci­jų va­do­vai yra „neap­sau­go­ti nuo ga­li­mo spau­di­mo ar ne­pag­rįs­to ki­ši­mo­si į jų veik­lą“.

Teis­mas prieš­ta­rau­jan­čiu Kons­ti­tu­ci­jai pri­pa­ži­no ir Sei­mo nu­ta­ri­mą, ku­riuo 2013 me­tų spa­lį bu­vo ne­pri­tar­ta pro­ku­ra­tū­ros veik­los at­as­kai­tai.

Anot teis­mo, pa­čių at­as­kai­tų tei­ki­mas ne­prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai, nes Sei­mui rei­kia gau­ti iš­sa­mią ir ob­jek­ty­vią in­for­ma­ci­ją, ta­čiau an­ti­kons­ti­tu­ci­nės yra nuo­sta­tos, lei­džian­čios Sei­mui, ne­pri­ta­rus at­as­kai­tai, pa­ves­ti ko­mi­te­tui pa­teik­ti Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos va­do­vu.

„Vals­ty­bė­je vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, jų par­ei­gū­nai (...) tu­ri bū­ti ap­sau­go­ti nuo spau­di­mo ir ne­pag­rįs­to ki­ši­mo­si į jų veik­lą, są­ži­nin­gai ei­da­mi sa­vo par­ei­gas jie ne­tu­ri pa­tir­ti grės­mės sa­vo as­me­niui, tei­sėms ir lais­vėms“, – ra­šo­ma Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo pra­ne­ši­me spau­dai.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas ne­už­kir­to ke­lio Sei­mui siū­ly­ti at­leis­ti ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą ki­tais pa­grin­dais, ne­sie­jant to su ne­pri­ta­ri­mu at­as­kai­tai.

„Nė­ra ne­ga­li­mas toks tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas, pa­gal ku­rį Sei­mas, da­ly­vau­jan­tis ski­riant ir at­lei­džiant ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą, siū­ly­tų Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tui at­leis­ti ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą įsta­ty­me nu­sta­ty­tais pa­grin­dais“, – nu­ro­dė teis­mas.

At­siž­velg­da­mas į tai, Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas iš­aiš­ki­no, kad Kons­ti­tu­ci­jai ne­prieš­ta­rau­ja Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mo nor­ma, nu­ma­tan­ti, kad ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras ga­li bū­ti at­leis­tas Sei­mo siū­ly­mu.

2014 me­tų sau­sį Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas jau bu­vo pa­skel­bęs, kad Sei­mas ne­ga­li iš ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro rei­ka­lau­ti at­as­kai­tos, ku­riai rei­kė­tų par­la­men­to ar Vy­riau­sy­bės pri­ta­ri­mo, nes tai prieš­ta­rau­ja pro­ku­ro­ro ne­prik­lau­so­mu­mui.

Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­ja nu­ma­to, kad ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą ski­ria ir at­lei­džia pre­zi­den­tas Sei­mo pri­ta­ri­mu.