KT patvirtino liberalų ir konservatorių įtarimus dėl apkaltų proceso
Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) penk­ta­die­nį pa­skel­bė, kad ap­kal­tos pro­ce­dū­rą ga­li­ma pra­dė­ti ir už nu­si­kal­ti­mus, ku­rie pa­da­ry­ti dar iki pra­de­dant ei­ti par­ei­gas.

Pa­sak KT nu­ta­ri­mo, ap­kal­tą apib­rė­žian­čios Sei­mo sta­tu­to nuo­sta­tos prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai.

„Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas nu­ta­ria pri­pa­žin­ti, kad Sei­mo sta­tu­to 227 straips­nis, kiek pa­gal jį ap­kal­tą ga­li­ma tai­ky­ti pa­aiš­kė­jus tik to­kiam nu­si­kal­ti­mui, ku­ris pa­da­ry­tas ei­nant Kons­ti­tu­ci­jos 47 straips­ny­je nu­ro­dy­tas par­ei­gas, prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai“, – pa­skel­bė KT pir­mi­nin­kas Dai­nius Ža­li­mas.

KT va­do­vas pa­žy­mė­jo, kad pa­čio­je Kons­ti­tu­ci­jo­je įra­šy­tas ap­kal­tos pa­grin­das – pa­aiš­kė­jus, kad pa­da­ry­tas nu­si­kal­ti­mas – nė­ra kon­kre­čiai sie­ja­mas su nu­si­kal­ti­mo lai­ku. Kons­ti­tu­ci­jo­je nu­ro­dy­ta, kad „pre­zi­den­tą, Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­ką ir tei­sė­jus, Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­ką ir tei­sė­jus, Ape­lia­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­ką ir tei­sė­jus, Sei­mo na­rius, šiurkš­čiai pa­žei­du­sius Kons­ti­tu­ci­ją ar­ba su­lau­žiu­sius prie­sai­ką, taip pat pa­aiš­kė­jus, jog pa­da­ry­tas nu­si­kal­ti­mas, Sei­mas tri­jų penk­ta­da­lių vi­sų na­rių bal­sų dau­gu­ma ga­li pa­ša­lin­ti iš uži­ma­mų par­ei­gų ar pa­nai­kin­ti Sei­mo na­rio man­da­tą“.

Teis­mo mo­ty­vus pa­aiš­ki­nęs D.Ža­li­mas pa­brė­žė, kad kons­ti­tu­ci­nė ap­kal­tos kaip pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės sa­vi­sau­gos prie­mo­nės pa­skir­tis yra vie­ša de­mo­kra­ti­nė aukš­čiau­sių vals­ty­bės par­ei­gū­nų veik­los kon­tro­lė, su­da­rant prie­lai­das jiems tai­ky­ti kons­ti­tu­ci­nę at­sa­ko­my­bę, t.y. pa­ša­lin­ti iš uži­ma­mų par­ei­gų, jei sa­vo veiks­mais jie dis­kre­di­tuo­ja vals­ty­bės val­džią ir dėl to pra­ran­da pi­lie­čių pa­si­ti­kė­ji­mą.

„Ap­kal­ta ga­li bū­ti tai­ko­ma ir už nu­si­kal­ti­mą, pa­da­ry­tą iki as­me­niui pra­de­dant ei­ti nu­ro­dy­tas par­ei­gas, ki­toks Kons­ti­tu­ci­jos nuo­sta­tų aiš­ki­ni­mas bū­tų ne­su­de­ri­na­mas su kons­ti­tu­ci­ne ap­kal­tos pa­skir­ti­mi, nes su­da­ry­tų prie­lai­das ei­ti par­ei­gas tiem aukš­čiau­siems vals­ty­bės par­ei­gū­nams, ku­rie, pa­aiš­kė­jus nu­si­kal­ti­mams, pa­da­ry­tiems iki ei­nant par­ei­gas, dis­kre­di­tuo­tų vals­ty­bės val­dy­mą“, – sa­kė KT pir­mi­nin­kas.

Sei­mo sta­tu­to nuo­sta­tų ati­ti­ki­mą pa­grin­di­niam ša­lies įsta­ty­mui KT nag­ri­nė­jo gru­pės opo­zi­ci­jai pri­klau­san­čių kon­ser­va­to­rių bei li­be­ra­lų pra­šy­mu. Jie tei­gė, kad Kons­ti­tu­ci­jos ne­ati­tin­ka Sei­mo sta­tu­to nor­ma, jog ap­kal­tos pro­ce­sas Kons­ti­tu­ci­jos 74 straips­ny­je nu­ro­dy­tiems as­me­nims pra­de­da­mas dėl Kons­ti­tu­ci­jai prieš­ta­rau­jan­čių jų veiks­mų, pa­da­ry­tų ei­nant par­ei­gas.

Krei­pi­mo­si au­to­riai ar­gu­men­ta­vo, kad Sei­mo sta­tu­te ne­pag­rįs­tai pa­keis­ta ir su­siau­rin­ta ap­kal­tos pro­ce­so tai­ky­mo ga­li­my­bė, nes pa­grin­di­nia­me ša­lies įsta­ty­me ne­kal­ba­ma, ka­da nu­si­kal­ti­mas tu­rė­tų bū­ti pa­da­ry­tas – ar ei­nant par­ei­gas, ar ga­li bū­ti nu­si­kals­ta ir anks­čiau.

Sei­mo opo­zi­ci­ja į KT dėl ap­kal­tos pro­ce­dū­rų krei­pė­si per­nai, dar pra­ėju­sią ka­den­ci­ją, kai Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas va­sa­rio pra­džio­je tuo­me­ti­nį par­la­men­ta­rą „dar­bie­tį“ Vy­tau­tą Gap­šį iš­tei­si­no dėl su­kčia­vi­mo, ta­čiau pri­pa­ži­no kal­tu dėl ap­gau­lin­go bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mo. Ape­lia­ci­nio teis­mo nuo­spren­dis bu­vo su­si­jęs su V.Gap­šio veik­la 2005–2006 me­tais – tuo­met jis ne­bu­vo Sei­mo na­rys ir ne­bu­vo da­vęs prie­sai­kos.

Vė­liau par­la­men­to opo­zi­ci­ja ini­ci­ja­vo V.Gap­šiui ap­kal­tos pro­ce­są, ta­čiau po KT at­sa­ky­mo, kad ne­ga­li ver­tin­ti V.Gap­šio veiks­mų, ku­rie bu­vo at­lik­ti iki jam duo­dant Sei­mo na­rio prie­sai­ką, jo ei­ga su­sto­jo. V.Gap­šys dar po ke­le­to mė­ne­sių at­sis­ta­ty­di­no iš Sei­mo dėl tei­sė­sau­gos įta­ri­mų pa­ėmus 25 tūkst. eu­rų ky­šį iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio.