KT pateisino Valstybinių pensijų sumažinimo pratęsimą
Vals­ty­bi­nių pen­si­jų su­ma­ži­ni­mas dėl eko­no­mi­nės kri­zės bu­vo pra­tęs­tas tei­sė­tai, ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė Kons­ti­tu­ci­nis teis­mas (KT).

Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas (VAAT), krei­pę­sis į KT, tei­gė, kad nu­sta­ty­tas su­ma­žin­tų vals­ty­bi­nių pen­si­jų mo­kė­ji­mo ter­mi­nas­bu­vo pra­tęs­tas iki 2012 me­tų pa­bai­gos, vė­liau ir iki 2013 me­tų pa­bai­gos, nors vals­ty­bi­nės so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jos jau nuo 2012 me­tų mo­ka­mos ne­su­ma­žin­tos.

Pa­sak VAAT, „Sod­ros“ de­fi­ci­tas po­rą me­tų ne di­dė­jo, o ma­žė­jo, vals­ty­bės sko­los au­gi­mas taip pat sta­bi­li­za­vo­si, nuo 2012 me­tų bu­vo pa­nai­kin­tas da­lies so­cia­li­nių iš­mo­kų ma­ži­ni­mas, to­dėl abe­jo­ti­na, ar su­ma­žin­tų vals­ty­bi­nių pen­si­jų mo­kė­ji­mas 2012-2013 me­tais dar bu­vo bū­ti­na prie­mo­nė.

Tuo me­tu pa­skelb­ta­me nu­ta­ri­me KT kons­ta­ta­vo, kad dėl vals­ty­bės su­nkios eko­no­mi­nės pa­dė­ties su­ma­žin­tos vals­ty­bi­nės pen­si­jos ga­lė­jo bū­ti mo­ka­mos il­giau nei vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo se­nat­vės pen­si­jos ne­pa­žei­džiat Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tų pro­por­cin­gu­mo, tei­sin­gu­mo, ly­gia­tei­siš­ku­mo pri­nci­pų.

KT iš­aiš­ki­no, kad kons­ti­tu­ci­nė vals­ty­bės par­ei­ga at­kur­ti su­ma­žin­tas pen­si­jas ne­ga­li bū­ti su­pran­ta­ma kaip par­ei­ga iš kar­to at­kur­ti vi­sų pen­si­jų dy­džius.

Anot teis­mo, Sei­mas, at­siž­velg­da­mas į vals­ty­bės eko­no­mi­nes iš­ga­les ir pri­siim­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus, ga­li ne vie­nu me­tu at­kur­ti vals­ty­bi­nių ir vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo se­nat­vės pen­si­jų, ku­rios yra skir­tin­gos pa­gal pri­gim­tį ir po­bū­dį, dy­džius, bu­vu­sius iki jų su­ma­ži­ni­mo.

Krei­pę­sis į KT Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas nag­ri­nė­jo ad­mi­nis­tra­ci­nę by­lą pa­gal gy­ven­to­jo skun­dą, ku­riuo pra­šy­ta pri­teis­ti ne­iš­mo­kė­tą moks­li­nin­kų vals­ty­bi­nės pen­si­jos da­lį.