KT nurodė išmokėti kompensacijas buvusiems aukštiems prokurorams
Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas pir­ma­die­nį nu­ro­dė, kad vals­ty­bė per „pro­tin­gą lai­ko­tar­pį“ tu­ri iš­mo­kė­ti kom­pen­sa­ci­jas aukš­tiems pro­ku­ro­rams, ku­rių at­ly­gi­ni­mai per kri­zę bu­vo su­ma­žin­ti ne­si­lai­kant pro­por­ci­jų.

Anot teis­mo, per su­nkme­tį aukš­tes­nes par­ei­gas ei­nan­čių pro­ku­ro­rų par­ei­gi­nės al­gos koe­fi­cien­tai bu­vo su­ma­žin­ti ne­pro­por­cin­gai.

„Pro­ku­ro­ro, at­lie­kan­čio su­dė­tin­gą aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos dar­bą, ku­riam rei­ka­lin­ga di­de­lė pa­tir­tis ir at­sa­ko­my­bė, at­ly­gi­ni­mo dy­dis pri­ar­tin­tas prie ma­žiau su­dė­tin­gą dar­bą dir­ban­čio že­mes­nės kva­li­fi­ka­ci­jos as­mens at­ly­gi­ni­mo dy­džio“, - ne­ati­ti­ki­mą Kons­ti­tu­ci­jai ar­gu­men­ta­vo Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas.

At­ly­gi­ni­mai pro­ku­ro­rams ir ki­tiems vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jams bu­vo ap­kar­py­ti 2009 me­tais, kai ša­lies eko­no­mi­ka smu­ko 15 pro­cen­tų.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas su­for­mu­la­vo dok­tri­ną, kad per kri­zę ma­ži­nant at­ly­gi­ni­mus ne­tu­ri bū­ti pa­žeis­tos skir­tin­gų ka­te­go­ri­jų at­ly­gi­ni­mų dy­džių pro­por­ci­jos.

Bu­vu­sios de­ši­nių­jų Vy­riau­sy­bės mi­nis­trai kri­ti­ka­vo šį nu­ta­ri­mą, teig­da­mi, kad dėl so­li­da­ru­mo dau­giau už­dir­ban­čių­jų at­ly­gi­ni­mus ga­li­ma ma­žin­ti pro­por­cin­gai la­biau nei gau­nan­čių­jų ma­žes­nes al­gas.

Tuo me­tu da­lis pro­ku­ro­rų ir ki­tų vals­ty­bės par­ei­gū­nų krei­pė­si į teis­mus, rei­ka­lau­da­mi kom­pen­sa­ci­jų.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas pir­ma­die­nį pa­žy­mė­jo, kad vals­ty­bė­je ne­be­li­kus ypa­tin­gos si­tua­ci­jos, ne­del­siant tu­ri bū­ti nu­sta­ty­tas kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mas. Pro­ku­ro­rų par­ei­gi­nės al­gos koe­fi­cien­tai at­sta­ty­ti nuo šių me­tų pra­džios.

„Kons­ti­tu­ci­niam Teis­mui gin­či­ja­mą tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą dėl ne­pro­por­cin­go pro­ku­ro­rų ir kai ku­rių ki­tų vals­ty­bės par­ei­gū­nų par­ei­gi­nės al­gos koe­fi­cien­tų ma­ži­ni­mo pri­pa­ži­nus prieš­ta­rau­jan­čiu Kons­ti­tu­ci­jai, įsta­ty­mų lei­dė­jas pri­va­lo nu­sta­ty­ti as­me­nų pa­tir­tų pra­ra­di­mų kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mą, t. y. tvar­ką, ku­ria vals­ty­bė per pro­tin­gą lai­ko­tar­pį tei­sin­gai – tiek, kiek pa­tir­tie­ji pra­ra­di­mai bu­vo ne­pro­por­cin­gi, – juos kom­pen­suo­tų“, - ra­šo­ma Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo pra­ne­ši­me spau­dai.

„Įs­ta­ty­mų lei­dė­jas ga­li ati­dė­ti nu­ro­dy­to kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mo nu­sta­ty­mą ir (ar) jo įgy­ven­di­ni­mą pro­tin­gam lai­ko­tar­piui, ta­čiau vals­ty­bė­je ne­be­li­kus ypa­tin­gos si­tua­ci­jos jis tu­ri bū­ti nu­sta­ty­tas ne­del­siant“, - nu­ro­dė Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas.