KT: merą ar vicemerą galima laikinai nušalinti nuo pareigų
Me­rą ir vi­ce­me­rą dėl įta­ria­mo­jo ar kal­ti­na­mo­jo sta­tu­so ga­li­ma lai­ki­nai nu­ša­lin­ti nuo par­ei­gų, tre­čia­die­nį pa­skel­bė Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT).

KT pa­skel­bė, kad Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so (BPK) nuo­sta­ta, ku­ri ne­nu­ma­to drau­di­mo ar ko­kių nors pa­pil­do­mų kri­te­ri­jų, ne­lei­džian­čių ne­ri­bo­tam lai­kui nuo par­ei­gų nu­ša­lin­ti me­ro ar vi­ce­me­ro, ne­prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai.

KT pa­žy­mi BPK ver­ti­nęs tik tuo as­pek­tu, kiek jis tai­ky­ti­nas tie­sio­giai iš­rink­tiems sa­vi­val­dy­bės po­li­ti­kams, pa­gal par­eiš­kė­jo pra­šy­mą. KT pa­ste­bi, kad lai­ki­nas nu­ša­li­ni­mas nuo par­ei­gų ga­li bū­ti tai­ko­mas tik tam as­me­niui, ku­ris vyk­do tam ti­krą dar­bi­nę veik­lą, o to­kia veik­la ta­ry­bo­je lai­ky­ti­nos tik me­ro ar vi­ce­me­ro par­ei­gos.

KT nu­ta­ri­me tei­gia, kad pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją sa­vi­val­dy­bės na­rių kaip ati­tin­ka­mos te­ri­to­ri­nės bend­ruo­me­nės at­sto­vų sta­tu­sas tu­ri tam ti­krų ypa­tu­mų, ta­čiau jie ne­tu­ri vals­ty­bės funk­ci­jas įgy­ven­di­nan­tiems as­me­nims, pvz., pre­zi­den­tui, Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės na­riams, tei­sė­jams nu­sta­ty­tų im­uni­te­tų, be ki­ta ko, nė­ra nu­sta­ty­ta ir ypa­tin­ga jų pa­trau­ki­mo bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn tvar­ka.

„Tai­gi pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio, ei­nan­čio me­ro ar me­ro pa­va­duo­to­jo par­ei­gas, sta­tu­sas ne­su­po­nuo­ja rei­ka­la­vi­mo įsta­ty­me jam nu­sta­ty­ti ki­to­kius, nei tai­ko­mi ki­tiems as­me­nims, pro­ce­si­nių prie­var­tos prie­mo­nių, įskai­tant lai­ki­ną nu­ša­li­ni­mą nuo par­ei­gų, tai­ky­mo pa­grin­dus ir tvar­ką“, – tei­gia­ma nu­ta­ri­me.

Šis nu­ta­ri­mas pa­skelb­tas po to, kai trys me­rai bu­vo nu­ša­lin­ti nuo par­ei­gų dėl įta­ri­mų ko­rup­ci­jos by­lo­se.

Į teis­mą dėl mi­ni­mos nuo­sta­tos krei­pė­si Sei­mas pra­ėju­sių me­tų ru­dens se­si­jos pra­džio­je. Krei­pi­ma­sis grįs­tas ar­gu­men­tu, kad lei­džiant ne­ri­bo­tam lai­kui nu­ša­lin­ti nuo par­ei­gų tie­sio­giai iš­rink­tą po­li­ti­ką ri­bo­ja­ma pi­lie­čių tei­sė da­ly­vau­ti val­dant sa­vo ša­lį.

Krei­pi­me­si kel­tas klau­si­mas, ar ga­li­ma ne­leis­ti tie­sio­giai iš­rink­tam vals­ty­bės po­li­ti­kui ei­ti par­ei­gų, kai jis yra pa­trauk­tas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, nes toks as­muo ne­lai­ky­ti­nas pa­da­riu­siu nu­si­kals­ta­mą vei­ką, kol įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka įsi­tei­sė­ju­siu teis­mo nuo­spren­džiu nė­ra pri­pa­žin­tas kal­tu dėl to­kios vei­kos pa­da­ry­mo.

To­kio tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo iš­aiš­ki­ni­mas pa­sta­rai­siais me­tais bu­vo ak­tua­lus tri­jų sa­vi­val­dy­bių va­do­vams: Vi­sa­gi­no me­rei Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos at­sto­vei Da­liai Štrau­pai­tei, Rad­vi­liš­kio ra­jo­no me­rui kon­ser­va­to­riui An­ta­nui Če­po­no­niui bei Ute­nos me­rui so­cial­de­mo­kra­tui Al­vy­dui Ka­ti­nui.

Teis­mai D.Štrau­pai­tę ir A.Če­po­no­nį dėl įta­ri­mų ko­rup­ci­jos by­lo­se bu­vo nu­ša­li­nę nuo par­ei­gų, ta­čiau aukš­tes­nė ins­tan­ci­ja tuos spren­di­mus pa­nai­ki­no. Pra­ėju­sių me­tų pa­va­sa­rį Vi­sa­gi­no me­re iš­rink­ta D.Štrau­pai­tė į me­ro kė­dę at­si­sės­ti ga­lė­jo tik va­sa­ros pa­bai­go­je, o A.Če­po­no­nis ku­riam lai­kui bu­vo nu­ša­lin­tas nuo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio par­ei­gų, bet me­ro par­ei­gas ėjo. Ky­ši­nin­ka­vi­mu įta­ria­mas Ute­nos me­ras A.Ka­ti­nas lap­kri­tį teis­mo nuo par­ei­gų bu­vo nu­ša­lin­tas dviem mė­ne­siams ir į dar­bą grį­žo sau­sio pra­džio­je, pro­ku­ra­tū­rai nu­spren­dus ne­be­si­kreip­ti dėl to­les­nio nu­ša­li­ni­mo.