KT atsisakė nagrinėti Seimo prašymą dėl apkaltos V.Gapšiui
Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) pa­skel­bė at­si­sa­kęs nag­ri­nė­ti Sei­mo pa­klau­si­mą, ar „dar­bie­čio“ Vy­tau­to Gap­šio veiks­mai ne­prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai ir ar jis ga­li ei­ti Sei­mo na­rio par­ei­gas, kai jam įsi­tei­sė­jo teis­mo ap­kal­ti­na­ma­sis nuo­spren­dis.

Sei­mas ba­lan­dį dėl įsi­tei­sė­ju­sio nuo­spren­džio nu­spren­dė pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są V.Gap­šiui ir krei­pė­si į KT iš­va­dos, ar jo veiks­mai ne­prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai, ir ar jis ga­li ei­ti Sei­mo na­rio par­ei­gas.

Sa­vo nu­ta­ri­me KT pa­žy­mi, kad ne­ga­li ver­tin­ti V.Gap­šio veiks­mų, ku­rie bu­vo at­lik­ti iki jam duo­dant Sei­mo na­rio prie­sai­ką.

„Pa­reiš­kė­jas, be ki­ta ko, pra­šy­da­mas pa­teik­ti iš­va­dą, ar Sei­mo na­rio V.Gap­šio veiks­mai prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai, pra­šo iš­tir­ti, ar Kons­ti­tu­ci­ją ati­tin­ka tie įsi­tei­sė­ju­siu teis­mo ap­kal­ti­na­muo­ju nuo­spren­džiu nu­sta­ty­ti Sei­mo na­rio V.Gap­šio veiks­mai, ku­rie bu­vo at­lik­ti iki jam duo­dant Sei­mo na­rio prie­sai­ką. Tai­gi Sei­mas pa­klau­si­mu pra­šo tir­ti ati­tik­ties Kons­ti­tu­ci­jai po­žiū­riu tuos Sei­mo na­rio V.Gap­šio veiks­mus, ku­rių tir­ti Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas ne­tu­ri įga­lio­ji­mų“, – ra­šo­ma nu­ta­ri­me.

Taip pat KT pa­žy­mi, kad ap­kal­tą ga­li­ma pra­dė­ti „paaiš­kė­jus, jog pa­da­ry­tas nu­si­kal­ti­mas“, bet tai au­to­ma­tiš­kai ne­reiš­kia prie­sai­kos su­lau­žy­mo ir šiurkš­taus Kons­ti­tu­ci­jos pa­žei­di­mo.

Šiuo kon­kre­čiu V.Gap­šio at­ve­ju, Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas „a­ti­tin­ka­mai ne­tu­ri įga­lio­ji­mų ver­tin­ti ati­tik­ties Kons­ti­tu­ci­jai po­žiū­riu to­kių ati­tin­ka­mų veiks­mų, ku­riais ne­ga­lė­tų bū­ti šiurkš­čiai pa­žeis­ta Kons­ti­tu­ci­ja ir su­lau­žy­ta prie­sai­ka dėl to, kad jie at­lik­ti iki duo­dant Sei­mo na­rio prie­sai­ką; ki­taip bū­tų ne­pai­so­ma kons­ti­tu­ci­nės ap­kal­tos samp­ra­tos“, tei­gia­ma nu­ta­ri­me.

Ap­kal­tą V.Gap­šiui ini­ci­ja­vo opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai po va­sa­rio mė­ne­sį pa­skelb­to Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo nuo­spren­džio, ku­riuo jis pri­pa­žin­tas kal­tu dėl ap­gau­lin­go bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mo. Jam skir­tą 3,6 tūkst. eu­rų bau­dą V.Gap­šys jau su­mo­kė­jo.

Dar­bo par­ti­ja bei V.Gap­šys lai­kė­si po­zi­ci­jos, kad ap­kal­ta ne­ga­li­ma, nes nu­si­kal­ti­mą jis įvyk­dė iki tap­da­mas Sei­mo na­riu. Ape­lia­ci­nio teis­mo nuo­spren­dis su­si­jęs su V.Gap­šio veik­la 2005–2006 me­tais – tuo­met jis ne­bu­vo Sei­mo na­rys ir ne­bu­vo da­vęs prie­sai­kos.

Pats V.Gap­šys po bal­sa­vi­mo Sei­mo nu­ta­ri­mą dėl jo prie­sai­kos va­di­no „tei­si­niu non­sen­su“, ta­čiau sa­kė no­rin­tis, kad dėl to pa­si­sa­ky­tų Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas.

Ape­lia­ci­nis teis­mas va­sa­rio mė­ne­sį Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­ją Vik­to­rą Us­pas­ki­chą, par­la­men­ta­rą V.Gap­šį ir bu­vu­sią fi­nan­si­nin­kę Ma­ri­ną Liut­ke­vi­čie­nę pri­pa­ži­no kal­tais dėl ap­gau­lin­go aps­kai­tos tvar­ky­mo, bet iš­tei­si­no dėl su­kčia­vi­mo.

„Ap­kal­tos pro­ce­dū­ra tei­siš­kai yra negalima“

Vy­tau­tas Gap­šys tei­gia, kad jo ne­nus­te­bi­mo Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo (KT) spren­di­mas at­si­sa­ky­ti nag­ri­nė­ti Sei­mo pra­šy­mą pra­dė­ti jam ap­kal­tą.

„Spren­di­mas bu­vo toks, ko­kio bu­vo ga­li­ma ti­kė­tis iš tei­si­nės pu­sės. Ir ta­da sa­kiau, kad iš tei­si­nės pu­sės ne­įma­no­ma kal­bė­ti apie prie­sai­kos su­lau­žy­mą, jei­gu ne­bu­vai net pri­sie­kęs šiuo at­ve­ju. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas tą ir pa­žy­mė­jo, kad jie ne­ga­li net nag­ri­nė­ti, jei­gu as­muo ne­bu­vo pri­sie­kęs, va­di­na­si, prie­sai­kos su­lau­žy­mo ne­bus“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė V.Gap­šys.

Par­la­men­ta­ras taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad KT pa­žy­mė­jo, jog ap­kal­tos pro­ce­dū­ra be KT da­ly­va­vi­mo ne­ga­li­ma.

„To­dėl ap­kal­tos pro­ce­dū­ra da­bar tei­siš­kai yra ne­ga­li­ma“, – sa­kė V.Gap­šys.

„Nė­ra už ką da­ry­ti ap­kal­tos. Ap­kal­ta, kaip toks ins­tru­men­tas, yra tais at­ve­jais, kai su­lau­žy­ta prie­sai­ka ar­ba šiurkš­čiai pa­žeis­ta Kons­ti­tu­ci­ja. Šiuo at­ve­ju nei vie­no, nei ki­to, nė­ra ga­li­my­bių to pri­pa­žin­ti, nes ne­bu­vau pri­sie­kęs tuo me­tu“, – tei­gė „dar­bie­tis“.

Opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius, ko­men­tuo­da­mas KT spren­di­mą, an­tra­die­nį tvir­ti­no, kad dėl to­kio po­žiū­rio Sei­mui ga­li kil­ti rim­tų prob­le­mų.

„Į­si­vaiz­duo­ki­me si­tua­ci­ją, jei­gu po­nui V.Gap­šiui bū­tų pa­skir­ta baus­mė ne bau­da, o rea­lus lais­vės at­ėmi­mas kaip pro­ku­ro­rai pra­šė. Ką ta­da bū­tų Sei­mas da­ręs su Sei­mo na­riu, ku­ris sė­di ka­lė­ji­me? Ga­li­ma pa­kliū­ti į to­kią si­tua­ci­ją, ku­ri la­bai stip­riai dis­kre­di­tuo­tų Sei­mą kaip kons­ti­tu­ci­nę ins­ti­tu­ci­ją“, – BNS sa­kė A.Ku­bi­lius.

Jo įsi­ti­ki­ni­mu, Sei­mo sta­tu­tas, ku­ria­me nu­ma­ty­ta ap­lin­ky­bė, jog ap­kal­ta Sei­mo na­riui ga­li bū­ti ren­gia­ma tik dėl veiks­mų, ku­riuos jis pa­da­rė jau pri­sie­kęs, prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai.

„Mū­sų ma­ny­mu, Kons­ti­tu­ci­ja ir Sei­mo sta­tu­tas yra vie­nas ki­tam prieš­ta­rau­jan­tys. Kons­ti­tu­ci­ja ne­nu­ma­to, kad ap­kal­ta tai­ko­ma tik tuo at­ve­ju, jei­gu nu­si­kal­ti­mą pa­da­rė pri­sie­kęs as­muo“, – tvir­ti­no opo­zi­ci­jos ly­de­ris.