KT atsisakė nagrinėti prašymą dėl Darbo partijos dotacijos
Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) ket­vir­ta­die­nį at­si­sa­kė nag­ri­nė­ti pra­šy­mą by­lo­je dėl Dar­bo par­ti­jos biu­dže­to do­ta­ci­jos.

Į KT krei­pė­si Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas (LVAT) klaus­da­mas, ar da­bar­ti­niai tei­sės ak­tai dėl do­ta­ci­jų mo­kė­ji­mo par­ti­joms ne­prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai.

KT pa­žy­mi, kad LVAT pra­šy­mas su­si­jęs ne su tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo ati­tik­ti­mi pa­grin­di­niam ša­lies įsta­ty­mui, o su tei­sės tai­ky­mu.

„Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas kons­ta­ta­vo, kad par­eiš­kė­jas sa­vo pra­šy­me ke­lia tei­sės tai­ky­mo klau­si­mus, ku­rių Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas ne­spren­džia“, - tei­gia­ma KT pra­ne­ši­me.

LVAT gruo­dį su­stab­dęs Dar­bo par­ti­jos do­ta­ci­jos by­lą krei­pė­si į KT pra­šy­da­mas iš­tir­ti, ar Kons­ti­tu­ci­jai ne­prieš­ta­rau­ja įsta­ty­mas, ne­nu­ma­tan­tis, ar po reor­ga­ni­za­vi­mo įsteig­ta nau­ja po­li­ti­nė par­ti­ja, pe­rė­mu­si pirm­ta­kės tei­ses ir par­ei­gas, įgy­ja ir tei­sę gau­ti (pe­rim­ti tei­sę į) ati­tin­ka­mą vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų da­lį.

Pa­sak KT, ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas „ne­pa­tei­kė jo­kių kons­ti­tu­ci­nių ar­gu­men­tų, ko­dėl, jo ma­ny­mu, reor­ga­ni­zuo­ta su­jun­gi­mo bū­du po­li­ti­nė par­ti­ja, ati­tin­kan­ti įsta­ty­mo nu­sta­ty­tas są­ly­gas, ne­ga­li gau­ti ati­tin­ka­mų vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų, jei mi­nė­to­je nuo­sta­to­je aiš­kiai nu­ro­dy­ta, kad šie asig­na­vi­mai ne­ski­ria­mi tik lik­vi­duo­ja­moms ir pert­var­ko­moms po­li­ti­nėms par­ti­joms“. Pa­sak KT, iš­ties par­eiš­kė­jui ki­lo abe­jo­nių ne dėl gin­či­ja­mo tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo ati­tik­ties Kons­ti­tu­ci­jai, o dėl tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo aiš­ki­ni­mo ir tai­ky­mo pra­kti­ko­je.

Į LVAT dėl Dar­bo par­ti­jai skir­tos 2013 me­tų an­tro­jo pus­me­čio 1 mln. 771 tūkst. li­tų (492 tūkst. eu­rų) vals­ty­bės do­ta­ci­jos krei­pė­si Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai. Jų tei­gi­mu, pi­ni­gai „dar­bie­čiams“ ne­prik­lau­sė, nes po su­si­jun­gi­mo su Lei­bo­ris­tų par­ti­ja bu­vo įre­gis­truo­tas nau­jas ju­ri­di­nis as­muo, ku­ris rin­ki­muo­se ne­da­ly­va­vo.

Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas taip pat nu­spren­dė, kad do­ta­ci­ja par­ti­jai skir­ta ne­tei­sė­tai, nes rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­si bu­vu­sio­ji Dar­bo par­ti­ja iš Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gis­tro bu­vo iš­re­gis­truo­ta 2013 me­tų ge­gu­žės 14 die­ną, tad jos eg­zis­ta­vi­mas yra pa­si­bai­gęs.

Šį spren­di­mą Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nis­tra­ci­niam teis­mui aps­kun­dė ir Dar­bo par­ti­ja, ir do­ta­ci­ją sky­ru­si Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK). Teis­mams kol kas ne­išsp­ren­dus klau­si­mo dėl „dar­bie­čių“ do­ta­ci­jos, par­ti­ja ją ga­vo dar du­syk - per­nai ba­lan­dį ir spa­lį. Abu­kart skir­ta po dau­giau kaip 1,7 mln. li­tų (492 tūkst. eu­rų).

Dar­bo par­ti­ja 2013 me­tais su­si­jun­gė su duk­te­ri­ne Lei­bo­ris­tų par­ti­ja ir tuo­met nau­ja­sis da­ri­nys bu­vo pa­va­din­tas Dar­bo par­ti­ja (lei­bo­ris­tai). Dėl reor­ga­ni­za­ci­jos, po ku­rios for­ma­liai įsteig­tas nau­jas ju­ri­di­nis as­muo, par­ti­jos at­žvil­giu bu­vo nu­trauk­ta „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­la, nors par­ti­jos va­do­vai bu­vo nu­teis­ti dėl su­kčia­vi­mo. Vė­liau ru­de­nį Dar­bo par­ti­ja (lei­bo­ris­tai) po su­si­jun­gi­mo su Krikš­čio­nių par­ti­ja grį­žo prie se­no­jo pa­va­di­ni­mo.