Krymo totorių lyderio perspėjimas Vilniuje: Rusiją sustabdyti būtina
Jei vi­sos Eu­ro­pos ša­lys lai­ky­tų­si to­kios pat po­zi­ci­jos Ukrai­nos ir Ru­si­jos konf­lik­to at­žvil­giu kaip Lie­tu­va, bū­tų už­kirs­tas ke­lias „ban­di­tiz­mui“, sa­ko Kry­mo to­to­rių ly­de­ris ir Ukrai­nos par­la­men­to na­rys Mus­ta­fa Dže­mi­le­vas.

Jo tei­gi­mu, su­stab­dy­ti Ru­si­ją bū­ti­na, nes vė­liau jos ag­re­so­riai ga­li pa­si­ro­dy­ti bet kur.

„Jei ne­sus­tab­dy­si­me ag­re­si­jos da­bar Ukrai­no­je, ry­toj ji ga­li pa­si­ro­dy­ti bet kur (...). Mes la­bai vė­luo­ja­me, ir tai ga­li bū­ti la­bai di­de­lės pa­sau­li­nės ka­tas­tro­fos prie­žas­ti­mi. Tu­ri­me bū­ti mak­si­ma­liai pri­nci­pin­gi, gin­ti sa­vo rū­pes­tį de­mo­kra­ti­ja. Ti­kiuo­si, vi­sos de­mo­kra­ti­nės jė­gos ju­dės šia kryp­ti­mi“, - Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės 25-me­čiui skir­ta­me tarp­tau­ti­nia­me par­la­men­ta­rų ren­gi­ny­je Sei­me an­tra­die­nį sa­kė M.Dže­mi­le­vas.

Lie­tu­vos po­zi­ci­ją ka­ro Ukrai­nos at­žvil­giu jis ro­dė pa­vyz­džiu Va­ka­rams.

„Šio­je ma­žo­je, vi­so la­bo 3 mln. gy­ven­to­jų ša­ly­je, gy­ve­na drą­sūs, de­mo­kra­tiš­ki žmo­nės, ži­nan­tys de­mo­kra­ti­jos ver­tę. Jei vi­sos ša­lys elg­tų­si taip pat ryž­tin­gai ir drą­siai kaip Lie­tu­va, mes ga­lė­tu­mė­me iš­veng­ti ar la­bai grei­tai už­kirs­ti ke­lią tam ban­di­tiz­mui, ku­rį re­gi­me šian­dien“, - kal­bė­jo sa­kė M.Dže­mi­le­vas.

Jis tvir­ti­no ži­nan­tis su­nkią Lie­tu­vos ko­vos už ne­prik­lau­so­my­bę is­to­ri­ją, vyk­dy­tus lie­tu­vių trė­mi­mus ir rep­re­si­jas. Sve­čias pa­brė­žė, kad so­vie­tų oku­puo­ta Lie­tu­va nie­ka­da ne­si­lio­vė ko­vo­ju­si ir ta­po pir­mą­ja iš ša­lių, iš­si­va­da­vu­sia iš ge­le­ži­nių gniauž­tų dar li­kus pu­san­trų me­tų iki So­vie­tų Są­jun­gos su­by­rė­ji­mo.

„Šian­dien, kai mū­sų ša­lis oku­puo­ta, ją oku­pa­vo kai­my­ni­nė vy­riau­sy­bė, iš nau­jo įkur­tas to­ta­li­ta­ri­nis Ru­si­jos re­ži­mas, Lie­tu­va su sa­vo de­mo­kra­ti­nė­mis tra­di­ci­jo­mis at­si­dū­rė Eu­ro­pos ša­lių, re­mian­čių Ukrai­nos tei­sę į gy­ny­bą, su­ve­re­nios tau­tos gy­ny­bą, avan­gar­de“, - sa­kė M.Dže­mi­le­vas.

Sve­čias taip pat ak­cen­ta­vo, kad ma­to­mas Eu­ro­pos su­sis­kal­dy­mas ir van­gu­mas im­tis prie­mo­nių prieš ag­re­so­rių pri­me­na An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro sce­na­ri­jų, kai Va­ka­rų ly­de­riai nuo­lai­džia­vo Hit­le­riui.

„No­riu jū­sų tau­tos va­do­vy­bei per­duo­ti di­džiu­lę pa­dė­ką nuo Kry­mo to­to­rių tau­tos“, - Lie­tu­vai dė­ko­jo M.Dže­mi­le­vas.