Krymo aneksijos rėmėjas laukiamas Lietuvoje
Par­amą Ru­si­jos pre­zi­den­tui Vla­di­mi­rui Pu­ti­nui dėl jo po­li­ti­kos Kry­mo at­žvil­giu iš­reiš­kęs žy­mus smui­ki­nin­kas ir di­ri­gen­tas Vla­di­mi­ras Spi­va­ko­vas ko­vo mė­ne­sį Vil­niu­je su­rengs ju­bi­lie­ji­nį kon­cer­tą. Jo or­ga­ni­za­to­riai ra­gi­na ne­sie­ti kla­si­ki­nės mu­zi­kos ir po­li­ti­kos. Ta­čiau da­lis mū­sų ša­lies po­li­ti­kų įsi­ti­ki­nę, kad to­kiems kul­tū­ros vei­kė­jams mū­sų ša­lies sce­nų su­teik­ti ne­de­rė­tų.

Kry­mo anek­si­jai ir Ru­si­jos veiks­mams Ukrai­no­je šių me­tų ko­vo 11-ąją kar­tu su ke­liais šim­tais kul­tū­ros vei­kė­jų pri­ta­ręs V. Spi­va­ko­vas ki­tų me­tų ko­vo 18 die­ną kar­tu su sa­vo va­do­vau­ja­mu vals­ty­bi­niu ka­me­ri­niu or­kes­tru „Mask­vos vir­tuo­zai” kon­cer­tuos Vil­niu­je.

Jo, kaip tarp­tau­ti­niu mas­tu pri­pa­žin­to mu­zi­ko, nuo­pel­nai nie­kam ne­ke­lia abe­jo­nių, ta­čiau kai ku­rie mū­sų ša­lies po­li­ti­kai tei­gia, kad to­kiam as­me­niui, ku­ris vie­šai de­mons­truo­ja pri­ta­ri­mą Ru­si­jos pre­zi­den­to V. Pu­ti­no veiks­mams Ukrai­no­je, Lie­tu­vos kon­cer­tų sa­lė­se - ne vie­ta.

Siū­lys klasiką

Nau­jo­jo­je Vil­niaus kon­cer­tų sa­lė­je vyk­sian­tis or­kes­tro „Mask­vos vir­tuo­zai” ir jo va­do­vo V. Spi­va­ko­vo kon­cer­tas bus ju­bi­lie­ji­nis, nes šie­met maes­tro šven­čia sa­vo 70 me­tų ju­bi­lie­jų, o jo or­kes­tras mi­ni 35 me­tų įkū­ri­mo su­kak­tį.

Anot kon­cer­to or­ga­ni­za­to­rių, vi­sa­me pa­sau­ly­je gar­sus ko­lek­ty­vas Lie­tu­vos pub­li­kai pri­sta­tys iš­kil­min­gą kon­cer­tą, ku­ria­me skam­bės gar­sių kla­si­ki­nės mu­zi­kos au­to­rių kū­ri­niai. Kar­tu su or­kes­tru pa­si­ro­dys Mask­vos Di­džio­jo tea­tro so­lis­tė Ana Ja­ro­va­ja ir „Nau­jo­sios ope­ros“ tea­tro so­lis­tas Ana­to­li­jus Ne­kliu­do­vas.

Bū­si­mas kon­cer­tas Vil­niu­je ne­kai­tin­tų ais­trų, jei V. Spi­va­ko­vo pa­var­dė ne­fi­gū­ruo­tų tarp 511 ki­tų gar­sių Ru­si­jos kul­tū­ros vei­kė­jų, ku­rie pa­si­ra­šė par­eiš­ki­mą, tei­si­nan­tį Kry­mo anek­si­ją ir aps­kri­tai Ru­si­jos el­ge­sį Ukrai­no­je.

Po­li­ti­kos neįžvelgia

V. Spi­va­ko­vo ir „Mask­vos vir­tuo­zų” kon­cer­tą Lie­tu­vo­je ren­gia Kau­ne įsi­kū­ru­si bend­ro­vė „Me­du­sa Con­cert“. Jos va­do­vas Re­mi­gi­jus Kna­bi­kas LŽ ti­ki­no dėl V. Spi­va­ko­vo kvie­ti­mo po­li­ti­kos ne­įž­vel­gian­tis. „Tei­sy­bę pa­sa­kius, net ne­la­bai do­mė­jau­si, pa­si­ra­šė jis ko­kį nors par­eiš­ki­mą ar ne. Man net ne­la­bai įdo­mu. Bet kiek ži­nau, V. Spi­va­ko­vas, ki­taip nei kai ku­rie ki­ti, ak­ty­viai po­li­ti­ko­je ne­si­reiš­kia“, - sa­kė jis.

R. Kna­bi­ko tei­gi­mu, var­gu ar pa­si­ra­šy­tas mi­nė­tas par­eiš­ki­mas ga­lė­jo pa­da­ry­ti įta­kos V. Spi­va­ko­vo kū­ry­bai. Juo la­biau bū­si­mo kon­cer­to prog­ra­mai. Mat jo­je skam­bės tik kla­si­ki­nė mu­zi­ka, ku­rio­je įžvelg­ti ko­kių nors po­li­ti­kos vin­gių var­gu ar kam pa­vyks.

To­kius pat ju­bi­lie­ji­nius kon­cer­tus kaip Lie­tu­vo­je V. Spi­va­ko­vas bei or­kes­tras „Mask­vos vir­tuo­zai” su­rengs Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je. „Kas no­rės tik pa­sik­lau­sy­ti kla­si­ki­nės mu­zi­kos, tas at­eis, o kas no­rės mu­zi­ko­je įžvelg­ti po­li­ti­ką, tas ne­is“, - kal­bė­jo R. Kna­bi­kas.

V. Juozapaitis/Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Spręs pa­tys žmonės

Į klau­si­mą, ar Lie­tu­vos kon­cer­tų sa­lės tu­rė­tų lik­ti at­vi­ros Ru­si­jos at­li­kė­jams, ku­rie vie­šai par­eiš­kė pri­ta­rian­tys V. Pu­ti­no veiks­mams Ukrai­no­je, kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis LŽ tie­sio­giai at­sa­ky­ti ne­ga­lė­jo. „E­su prieš žmo­nes, ku­rie sa­vo ži­no­mu­mą ir par­ei­gas kul­tū­ros sri­ty­je pa­nau­do­ja po­li­ti­ko­je. Ta­čiau Ru­si­jo­je jie yra iš­nau­do­ja­mi, kai ku­rie me­ni­nin­kai, pa­si­ra­šę tą par­eiš­ki­mą, ne­tu­rė­jo pa­si­rin­ki­mo“, - kal­bė­jo jis.

Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­rys ope­ros so­lis­tas Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis pri­si­pa­ži­no, jog vos tik bu­vo pa­vie­šin­tos Kry­mo anek­si­ją pa­lai­kan­čių Ru­si­jos kul­tū­ros vei­kė­jų pa­var­dės, jis iš­reiš­kė vil­tį, kad jos ne­be­puoš mū­sų ša­ly­je ka­ban­čių ren­gi­nių afi­šų. De­ja, taip ne­įvy­ko. „Sup­ran­tu, kad tai ko­mer­ci­nis ren­gi­nys ir kad po­li­ti­kai ne­ga­li nu­ro­di­nė­ti, tu­ri jis vyk­ti ar ne. Pa­si­rin­ki­mą tu­ri par­ody­ti pa­tys mū­sų žmo­nės“, - LŽ sa­kė par­la­men­ta­ras.

Sei­mo "tvar­kie­tė", pra­ei­ty­je ži­no­ma gar­si es­tra­dos dai­ni­nin­kė Ona Va­liu­ke­vi­čiū­tė įsi­ti­ki­nu­si, kad nei gar­siu var­du, nei at­lie­ka­mais kla­si­kos kū­ri­niais ne­ga­li bū­ti pa­tei­si­na­ma tai, ką pa­da­rė V. Spi­va­ko­vas, kai pa­si­ra­šė gar­sų­jį ru­sų kul­tū­ros vei­kė­jų par­eiš­ki­mą. To­dėl jam ne­tu­rė­tų bū­ti su­teik­ta tei­sė kon­cer­tuo­ti Lie­tu­vos kon­cer­tų sa­lė­se.

„Ne­jau­gi Lie­tu­vos or­ga­ni­za­ci­jos, už­sii­man­čios vers­lu ir kvie­čian­čios at­li­kė­jus, vi­sai ne­sio­rien­tuo­ja Lie­tu­vos ar Eu­ro­pos po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me? Ne­no­rė­čiau tuo ti­kė­ti. Jei jau kar­tą mū­sų ša­ly­je bu­vo iš­reikš­ta nuo­mo­nė, kad par­eiš­ki­mą pa­si­ra­šę kul­tū­ros vei­kė­jai Lie­tu­vo­je yra su mi­nu­so ženk­lu, to tu­rė­tų lai­ky­tis ir vers­lo or­ga­ni­za­to­riai“, - sa­kė par­la­men­ta­rė.

Lai­ko nepageidautinais

Gruo­džio mė­ne­sį Lie­tu­vo­je kon­cer­tų tu­rą bu­vo su­ma­nęs su­reng­ti ir ki­tas Ru­si­jos at­li­kė­jas Ole­gas Gaz­ma­no­vas. Jo pa­var­dę taip pat ga­li­ma ras­ti Ru­si­jos el­ge­sį Ukrai­no­je pa­tei­si­nan­čių kul­tū­ros vei­kė­jų są­ra­še. Ta­čiau per­nai So­vie­tų Są­jun­gą šlo­vi­nan­čią dai­ną „Pa­ga­min­tas SSRS“ Lie­tu­vo­je at­li­ku­siam dai­ni­nin­kui šie­met mū­sų ša­lies di­džių­jų mies­tų are­nų du­rys bu­vo už­trenk­tos - are­nų šei­mi­nin­kai at­si­sa­kė jas iš­nuo­mo­ti. To­kį sa­vo el­ge­sį jie aiš­ki­no da­bar­ti­ne geo­po­li­ti­ne si­tua­ci­ja. O. Gaz­ma­no­vas kai­my­nė­je Lat­vi­jo­je yra pa­skelb­tas ne­pa­gei­dau­ja­mu as­me­niu.

Ru­si­jos Kry­mo anek­si­ją ir el­ge­sį Ukrai­nos at­žvil­giu pa­tei­si­nan­čių kul­tū­ros vei­kė­jų pa­si­ro­dy­mai ne vi­suo­met pa­gei­dau­ja­mi ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se. Šio­mis die­no­mis Vo­kie­ti­ja pa­skel­bė at­si­sa­kan­ti Sankt Pe­ter­bur­go Ma­ri­jos tea­tro va­do­vo, di­ri­gen­to Va­le­ri­jaus Ger­gi­je­vo pa­si­ro­dy­mo ki­tų me­tų Sarb­riu­ke­no fes­ti­va­ly­je. V. Ger­gi­je­vas tu­rė­jo di­ri­guo­ti Miun­che­no fil­har­mo­ni­jos or­kes­trui. Ta­čiau dėl V. Pu­ti­no pa­lai­ky­mo jis pa­skelb­tas ne­pa­gei­dau­ja­mu Len­ki­jai skir­ta­me ren­gi­ny­je.