Kroatija atidaro ambasadą Lietuvoje
Spa­lio 1 die­ną Kroa­ti­ja ofi­cia­liai pa­skel­bė apie sa­vo spren­di­mą iki šių me­tų pa­bai­gos ati­da­ry­ti am­ba­sa­dą Vil­niu­je.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Li­no Lin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, Kroa­ti­jos spren­di­mas Lie­tu­vo­je ati­da­ry­ti am­ba­sa­dą at­spin­di pa­sta­ruo­ju me­tu vis di­des­nį pa­grei­tį įgau­nan­čius Lie­tu­vos ir Kroa­ti­jos san­ty­kius dvi­ša­lia­me, dau­gia­ša­lia­me ir re­gio­ni­nia­me lyg­me­ny­se, in­ten­sy­vė­jan­čius ša­lių ins­ti­tu­ci­jų ir pi­lie­čių ry­šius, tei­gia­ma LR URM pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

„E­su įsi­ti­ki­nęs, kad Kroa­ti­jos am­ba­sa­dos ati­da­ry­mas Vil­niu­je su­stip­rins eg­zis­tuo­jan­čią nuo­šir­džią drau­gys­tę tarp mū­sų ša­lių, ir pri­si­dės plė­to­jant sėk­min­gą Lie­tu­vos ir Kroa­ti­jos bend­ra­dar­bia­vi­mą po­li­ti­kos, vers­lo, moks­lo, kul­tū­ros, spor­to ir ki­to­se sri­ty­se“, – sa­kė Lie­tu­vos mi­nis­tras.

Lie­tu­vos ir Kroa­ti­jos ins­ti­tu­ci­jos ir eks­per­tai itin sėk­min­gai plė­to­ja bend­ra­dar­bia­vi­mą in­teg­ra­ci­jos į ES sri­ty­je. Da­ly­vau­da­mos ES Dvy­nių prog­ra­mo­je Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos Kroa­ti­jo­je lai­mė­jo net 12 pro­jek­tų. Stip­rė­ja ša­lių eko­no­mi­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas – pa­ly­gin­ti su 2013 m., pre­ky­bos su Kroa­ti­ja apim­tys iš­au­go 46 proc. ir su­da­rė 18,7 mln. eu­rų, eks­por­tas pa­di­dė­jo 31,7 proc. ir su­da­rė 10,6 mln. eu­rų. Re­mian­tis Kroa­ti­jos tu­riz­mo aso­cia­ci­jos duo­me­ni­mis, 2014 m. Kroa­ti­ją ap­lan­kė 28 tūkst. Lie­tu­vos tu­ris­tų, o per pir­muo­sius aš­tuo­nis 2015 m. mė­ne­sius tu­ris­tų srau­tas iš Lie­tu­vos į Kroa­ti­ją iš­au­go 23 proc.

2013 m. Lie­tu­va ir Kroa­ti­ja ap­si­kei­tė dip­lo­ma­ti­nė­mis at­sto­vy­bė­mis – nuo 2013 m. bir­že­lio mėn. Vil­niu­je vei­kia Kroa­ti­jos am­ba­sa­dos Šve­di­jo­je biu­ras, o Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Aus­tri­jo­je sky­rius Zag­re­be vei­kia nuo 2013 ge­gu­žės mėn.