Krizių baimė skatina kurti fondus
Vil­niu­je ren­gia­mo žem­dir­bių pro­tes­to iš­va­ka­rė­se trys Sei­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­riai pa­siū­lė įkur­ti Že­mės ūkio sta­bi­li­za­vi­mo fon­dą (ŽŪSF), ku­rio lė­šo­mis bū­tų ga­li­ma rem­ti kri­zės iš­tik­tus že­mės ūkio sek­to­rius. At­ski­rą pa­siū­ly­mą jau ren­gia ir Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja.

Žem­dir­bių at­sto­vai to­kiam par­la­men­ta­rų su­ma­ny­mui ne­sip­rie­ši­na, bet pa­žy­mi, kad jei jau fon­das skir­tas žem­dir­biams rem­ti, tai jie pa­tys tu­rė­tų spęs­ti, ką ir ka­da rem­ti. Tuo me­tu že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė pri­mi­nė, jog svar­bu, kad vie­no ar ki­to fon­do veik­la ne­prieš­ta­rau­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) tei­sės nor­moms.

Sa­vi­šal­pos fondas

Keis­ti Že­mės ūkio, mais­to ūkio ir kai­mo plė­tros įsta­ty­mą, su­da­rant ga­li­my­bes įkur­ti ŽŪSF, pa­siū­lė kon­ser­va­to­riai Ka­zys Star­ke­vi­čius, Ar­vy­das Vi­džiū­nas ir so­cial­de­mo­kra­tas Bro­nius Pa­uža. Šio su­ma­ny­mo ini­cia­to­rius K. Star­ke­vi­čius pa­brė­žė, kad tai – ne po­li­ti­nė, prieš rin­ki­mus dirb­ti­nai su­kel­ta prob­le­ma, o kur kas svar­bes­nė, to­dėl jai pri­ta­rė skir­tin­gų po­li­ti­nių par­ti­jų at­sto­vai.

Pa­gal par­la­men­ta­rų su­ma­ny­mą ŽŪSF, ku­ris ga­lė­tų pra­dė­ti veik­ti jau nuo bir­že­lio mė­ne­sio, su­da­ry­tų 0,5 proc. iš­mo­kė­tos įmo­kos už su­pirk­tą že­mės ūkio pro­duk­ci­ją – ją mo­kė­tų že­mės ūkio pro­duk­ci­jos pir­kė­jai. Ne ma­žiau kaip pu­sę fon­do val­dy­bos na­rių su­da­ry­tų žem­dir­bių sa­vi­val­dos or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai.

Sei­mo na­rio K. Star­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, įmo­kos dy­dis ga­li bū­ti po­li­ti­nių dis­ku­si­jų bei de­ry­bų ob­jek­tas ir ga­li bū­ti kei­čia­mas. Jei bū­tų pri­tar­ta par­la­men­ta­rų pa­siū­ly­mui, per me­tus į fon­dą bū­tų su­ren­ka­ma apie 7 mln. eu­rų. „Į­vy­kus kri­zei ku­ria­me nors sek­to­riu­je, vals­ty­bė daž­nai ne­tu­ri ga­li­my­bių pa­gel­bė­ti, to­dėl toks fon­das bū­tų sta­bi­li­zuo­jan­tis veiks­nys. Sa­vo pa­gal­bos fon­dą tu­rin­ti ša­lis leng­viau ga­li gau­ti ir ES pa­gal­bos lė­šų“, – ti­ki­no par­la­men­ta­ras.

ŽŪSF lė­šo­mis bū­tų ga­li­ma par­em­ti ūki­nin­kus ir že­mės ūkio įmo­nes esant kri­zi­nei si­tua­ci­jai, sie­kiant kom­pen­suo­ti pa­tir­tus nuo­sto­lius dėl sti­chi­nių ne­lai­mių ir ki­tų nuo ūkių veik­los ne­prik­lau­san­čių prie­žas­čių. „Tarp že­mės ūkio pro­duk­ci­jos su­pir­kė­jų įsi­vy­ra­vo mo­no­po­lis­ti­nė sis­te­ma, ji val­do rin­ką ir dik­tuo­ja kai­nas. Pa­dė­tis že­mės ūky­je blo­gė­ja – ge­ro­kai krin­ta že­mės ūkio su­pir­ki­mo kai­nos, dau­ge­lis ūkių jau ba­lan­suo­ja ant ban­kro­to ri­bos. To­dėl per­dir­bė­jai bei pre­ky­bi­nin­kai tu­ri rea­liai ir so­li­da­riai pri­si­dė­ti, kad bū­tų iš­sau­go­tas že­mės ūkis“, – ti­ki­no K. Star­ke­vi­čius. Par­la­men­ta­ras pa­brė­žė, kad tai yra ir jų to­les­nės pel­nin­gos veik­los ga­ran­tas, nes jei iš­liks ir stip­rės ūkiai, per­dir­bė­jai ir pre­ky­bi­nin­kai taip pat tu­rės pers­pek­ty­vą to­liau veik­ti rin­ko­je.

Kad ne­bū­tų per vėlu

Že­mės ūkio rū­mų pir­mi­nin­kas And­rie­jus Stan­či­kas LŽ tei­gė, kad svar­biau­sia ne pats ŽŪSF kū­ri­mo ar eg­zis­ta­vi­mo fak­tas. Daug svar­biau, kas juo dis­po­nuos, ar jis iš ti­krų­jų bus veiks­nus. Toks fon­das rei­ka­lin­gas, nes dar 2008 me­tais, kai bu­vo pri­im­tas nu­ta­ri­mas ES ša­ly­se at­si­sa­ky­ti pie­no kvo­tų, bu­vo nuo­gąs­tau­ja­ma, kad pie­no sek­to­rių 2015–2016 me­tais iš­tiks kri­zė. Taip ir įvy­ko. Ta­čiau net ir ži­nant, jog toks su­krė­ti­mas ga­li įvyk­ti, nei ES, nei Lie­tu­vo­je nie­ko ne­bu­vo da­ro­ma, kad taip ne­nu­tik­tų, ar bent jau kri­zės pa­da­ri­niai ne­bū­tų to­kie su­nkūs“, – tei­gė A. Stan­či­kas. Pa­sak Že­mės ūkio rū­mų pir­mi­nin­ko, po­li­ti­kai ir val­di­nin­kai tik da­bar tar­si pa­bu­do iš mie­go ir ban­do bent kiek keis­ti jau su­nkiai val­do­mą si­tua­ci­ją. Ta­čiau, jo nuo­mo­ne, jau ga­li bū­ti per vė­lu.

A. Stan­či­kas pa­brė­žė, kad ne vien pie­no, bet ir ki­tiems sek­to­riams svar­bu tu­rė­ti to­kį sta­bi­li­za­vi­mo fon­dą, nes nuo kri­zės ne­ap­sau­go­ta jo­kia že­mės ūkio veik­la – nei grū­dų, nei mė­si­nių gal­vi­jų ar kiau­lių au­gin­to­jai. Sta­bi­li­za­vi­mo fon­do lė­šo­mis bū­tų ga­li­ma pa­si­nau­do­ti pa­čiais su­dė­tin­giau­siais at­ve­jais, kai rei­kia gel­bė­ti ku­rią nors iš veik­los sri­čių. „Fon­das bū­tų skir­tas pa­dė­ti žem­dir­biams, to­dėl juo tu­rė­tų dis­po­nuo­ti ne ko­kios nors mi­nis­te­ri­jos val­di­nin­kai, o pa­tys žem­dir­biai. Ta­čiau taip ga­li ir ne­bū­ti“, – tei­gė Že­mės ūkio rū­mų pir­mi­nin­kas.

Bū­tų saugiklis

Že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė su­ti­ko, kad ŽŪSF bū­tų rei­ka­lin­gas kaip sa­vo­tiš­kas sau­gik­lis žem­dir­biams. Ta­čiau ji tei­gė kol kas ne­ga­lin­ti pa­tvir­tin­ti, kad pri­tar­tų par­la­men­ta­rų siū­lo­moms įsta­ty­mo pa­tai­soms, nu­ma­tan­čios to­kio fon­do stei­gi­mą. Esą par­la­men­ta­rų pa­siū­ly­mą dar rei­kė­tų ana­li­zuo­ti. „Ta­čiau toks fon­das iš ti­krų­jų rei­ka­lin­gas. Jau ir mi­nis­te­ri­jo­je yra su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri kar­tu su so­cia­li­niais par­tne­riais ren­gia pa­na­šiam fon­dui steig­ti rei­kia­mus tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mus. Jie apim­tų ne vien prob­le­miš­kiau­sią pie­no sek­to­rių, bet ir vi­są že­mės ūkį“, – LŽ tei­gė mi­nis­trė.

V. Bal­trai­tie­nė pa­brė­žė, jog la­bai svar­bu, kad to­kio fon­do veik­la ati­tik­tų ES tei­sės nor­mas, nes Lie­tu­vos že­mės ūkio veik­la yra reg­la­men­tuo­ta bū­tent ES tei­sės nor­mų. Pa­sak jos, pa­gal mi­nis­te­ri­jo­je svars­to­mą pir­mi­nį su­ma­ny­mą, to­kio fon­do lė­šas tu­rė­tų su­da­ry­ti ne tik pa­čių žem­dir­bių įmo­kos, pa­vyz­džiui, nuo kiek­vie­no dek­la­ruo­to hek­ta­ro – po 1 eu­rą, bet ir vals­ty­bės lė­šos. „Taip at­si­ras­tų pi­ni­gų, ku­riais bū­tų ga­li­ma par­em­ti žem­dir­bius, kai iš­kil­tų bū­ti­ny­bė“, – sa­kė že­mės ūkio mi­nis­trė.