Krizės skolų sulauks dirbę pensininkai
Su­nkme­čio le­te­ną sa­vo pi­ni­gi­nė­se pa­ju­tę dir­bę pen­si­nin­kai su­lau­kė džiaugs­mo va­lan­dos. Per kri­zę pra­ras­tas lė­šas val­džia jiems ža­da grą­žin­ti per ket­ve­rius me­tus.

Dir­bu­siems pen­si­nin­kams prieš pen­ke­rius me­tus pri­im­ti įsta­ty­mai su­da­vė skau­džiau­sią smū­gį – jiems bu­vo su­ma­žin­ti ne tik at­ly­gi­ni­mai, bet ir pen­si­jos. Pri­klau­so­mai nuo dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio, šios su­men­ko nuo 2,5 iki 70 pro­cen­tų. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas prieš tre­jus me­tus pri­pa­ži­no, kad toks tuo­me­ti­nės val­džios spren­di­mas prieš­ta­ra­vo pa­grin­di­niam ša­lies įsta­ty­mui. So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM) par­eng­ta­me pro­jek­te, ku­riam va­kar pri­ta­rė Vy­riau­sy­bė, 80 tūkst. 2010-2011 me­tais dir­bu­sių ša­lies pen­si­nin­kų nu­ma­ty­ta grą­žin­ti 120 mln. eu­rų sko­lą. Dar apie 10 mln. eu­rų bus ati­duo­ta vals­ty­bi­nių pen­si­jų ga­vė­jams. SADM su­da­ry­tą pla­ną ana­li­ti­kai va­di­na ra­cio­na­liu ir su­ba­lan­suo­tu. Opo­zi­ci­jos po­li­ti­kams pa­si­rink­tas ke­lias at­ro­do per­ne­lyg il­gas. Jie ra­gi­na val­džią sko­lin­tis ir ne­prie­mo­ką pen­si­nin­kams grei­čiau grą­žin­ti.

Nu­ma­ty­ti etapai

Pa­gal SADM par­eng­tą pro­jek­tą kom­pen­sa­ci­jos dir­bu­siems pen­si­nin­kams tu­ri bū­ti pra­dė­tos mo­kė­ti 2016-ųjų bir­že­lį. Kaip tik tuo­met bus baig­ta at­sis­kai­ty­ti su se­nat­vės pen­si­nin­kais. Pir­mo­ji sko­los da­lis tu­rė­tų bū­ti 10 proc. dy­džio. 2017, 2018 ir 2019 me­tais bū­tų iš­mo­ka­ma po 30 proc. pra­ras­tos su­mos. Jei­gu as­me­niui aps­kai­čiuo­ta ne­prie­mo­ka yra ne di­des­nė kaip 100 eu­rų, ją vi­są siū­lo­ma iš­mo­kė­ti 2016 me­tų an­tro­jo ket­vir­čio pa­sku­ti­nį mė­ne­sį. Kar­tu siū­lo­ma nu­sta­ty­ti kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mą dir­bu­siems vals­ty­bi­nių pen­si­jų ga­vė­jams.

„Siū­lo­me tai­ky­ti ana­lo­giš­ką me­cha­niz­mą, koks vei­kė grą­ži­nant anks­tes­nės val­džios ne­tei­sė­tai su­ma­žin­tas se­nat­vės pen­si­jas, nes, ma­nau, me­cha­niz­mas su­vei­kė ir vei­kia ge­rai“, - pa­žy­mė­jo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė. Kaip ži­no­ma, se­nat­vės pen­si­jos pra­dė­tos kom­pen­suo­ti pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je.

Lauk­tas projektas

Pa­sak Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to (SRDK) pir­mi­nin­kės so­cial­de­mo­kra­tės Kris­ti­nos Miš­ki­nie­nės, ko­mi­te­tas gau­na la­bai daug užk­lau­sų dėl pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo dir­bu­siems pen­si­nin­kams. „La­bai lau­kė­me šio pro­jek­to. Da­bar tu­rė­si­me ką žmo­nėms at­sa­ky­ti“, - LŽ sa­kė Sei­mo na­rė. Jos tei­gi­mu, pro­jek­tas – lo­giš­ka Vy­riau­sy­bės dar­bų tą­sa, nau­jo pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo eta­po pra­džia. K. Miš­ki­nie­nė sa­kė pri­ta­rian­ti pa­si­rink­tam mo­de­liui kom­pen­sa­ci­jas iš­mo­kė­ti per ket­ve­rius me­tus.

Ta­čiau SRDK vi­ce­pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius Ri­man­tas Jo­nas Da­gys ste­bė­jo­si, ko­dėl Vy­riau­sy­bė pa­si­rin­ko to­kį il­gą ke­lią, užuot grą­ži­nu­si sko­lą iš kar­to. „Ne­tam­py­tu­me žmo­nių, iš kar­to ati­duo­tu­me vis­ką ir bū­tų ga­li­ma to­liau vyk­dy­ti so­cia­li­nio drau­di­mo sis­te­mos re­for­mą, o ne tryp­čio­ti vie­to­je. Ta­čiau ke­ti­na­ma da­ly­ti po ga­ba­lė­lį, ma­tyt, ti­kin­tis, kad už kiek­vie­ną tru­pi­nį žmo­nės bus dė­kin­gi“, - LŽ sa­kė par­la­men­ta­ras. Sa­vo siū­ly­mą jis grin­dė tuo, kad Eu­ros­ta­tas (ES sta­tis­ti­kos agen­tū­ra) jau į 2014 me­tų val­džios sek­to­riaus de­fi­ci­tą įtrau­kė vi­są pen­si­joms kom­pen­suo­ti nu­ma­ty­tą su­mą, o šiuo me­tu Vy­riau­sy­bė tarp­tau­ti­nė­se fi­nan­sų rin­ko­se ga­li pa­sis­ko­lin­ti lė­šų už itin ma­žas pa­lū­ka­nas. Tai reiš­kia, kad pen­si­jų kom­pen­sa­ci­jos ga­lė­tų bū­ti iš­mo­ka­mos ne­di­di­nant šių me­tų vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų. „Ne­sup­ran­tu, koks čia fi­nan­sų mi­nis­tro už­sis­py­ri­mas ne­leis­ti ženg­ti to­kio žings­nio“, - pik­ti­no­si R. J. Da­gys.

Sko­lin­tis nederėtų

Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Bro­nius Bra­daus­kas sa­kė, jog nei džiau­gia­si, nei liū­di, kad ir jis at­gaus per kri­zę nu­kąs­tą pen­si­jos da­lį. „Ži­no­ma, pi­ni­gai vi­siems svar­bus da­ly­kas. Ta­čiau ma­nau, kad pir­miau­sia sko­las rei­kia ati­duo­ti tiems, ku­rie gy­ve­na var­gin­giau­siai ir gau­na tik se­nat­vės pen­si­ją. O tie, ku­rie dir­bo, vis tiek ga­lą su ga­lu su­dur­da­vo“, - LŽ ti­ki­no po­li­ti­kas. To­dėl jis pri­si­pa­ži­no dar ne­pa­ra­dęs vil­ties įti­kin­ti Vy­riau­sy­bę pa­sis­ko­lin­ti lė­šų ir vi­siems se­nat­vės pen­si­nin­kams kuo grei­čiau grą­žin­ti ne­prie­mo­ką. „Jau 1,5 tūkst. jų mi­rė taip ir ne­su­lau­kę to grą­ži­ni­mo. Amo­ra­lu bū­tų dar temp­ti. O mes dar ga­li­me ir pa­lauk­ti“, - aiš­ki­no B. Bra­daus­kas. Be to, pa­sak jo, vis dar kal­ba­ma tik apie pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mą. „Pats lai­kas kal­bė­ti ir apie di­di­ni­mą, nes tuoj de­šimt­me­tis, kai pen­si­jos ne­di­dė­jo, o kai­nos šuo­liais šuo­lia­vo“, - pa­žy­mė­jo ko­mi­te­to va­do­vas.

SEB ban­ko vy­riau­sio­sios ana­li­ti­kės Vi­li­jos Tau­rai­tės tei­gi­mu, Vy­riau­sy­bė pa­si­rin­ko at­sar­gų, bet kar­tu ga­na ra­cio­na­lų ir su­ba­lan­suo­tą sko­los grą­ži­ni­mo bū­dą. „Sko­lin­tis pen­si­joms grą­žin­ti ne­bū­tų pats ge­riau­sias da­ly­kas. Kad ir ko­kios bū­tų ma­žos pa­lū­ka­nos, vals­ty­bės sko­la di­dė­tų. O vie­ną kar­tą pa­di­dė­ju­si ji bū­na la­bai su­nkiai su­ma­ži­na­ma. Tad jei įma­no­ma nuo to su­si­lai­ky­ti, taip ir rei­kė­tų da­ry­ti“, - LŽ sa­kė ana­li­ti­kė.