Krito premjero reitingai
Po­pu­lia­riau­sia tarp ša­lies po­li­ti­kų iš­lie­ka Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Tuo me­tu kri­tus žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mui so­cial­de­mo­kra­tais, jų pir­mi­nin­kas ir da­bar­ti­nis prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius nu­kri­to į šeš­tą po­zi­ci­ją.

Dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ už­sa­ky­mu nau­jau­sią vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apk­lau­są at­li­ku­sios bend­ro­vės „Vil­mo­rus“ va­do­vas Vla­das Gai­dys sa­ko, jog A.But­ke­vi­čiaus rei­tin­go su­ma­žė­ji­mo prie­žas­tis yra prieš rin­ki­mus pri­im­ti ne­po­pu­lia­rūs spren­di­mai, lė­mę vi­suo­me­nės ne­pa­si­ten­ki­ni­mą.

„So­cial­de­mo­kra­tai ne­pai­sė ele­men­ta­rių da­ly­kų. Prieš rin­ki­mus žmo­nės no­ri pa­si­gir­ti, įtik­ti, o čia vie­nas po ki­to da­ly­kai – tas Dar­bo ko­dek­sas – jis yra la­bai ne­po­pu­lia­rus. Gal jis ir ge­ras, bet jis pri­ima­mas ne­igia­mai. Pa­skui prieš pat rin­ki­mus pra­kal­bo apie leng­va­tos šil­dy­mui ma­ži­ni­mą. Tai skaus­min­gas da­ly­kas, ir žmo­nės ins­tink­ty­viai rea­guo­ja. Rin­kė­jai to­kių da­ly­kų ne­at­lei­džia. Aš ma­nau, kad su­si­dė­jo daug to­kių ne­po­pu­lia­rių da­ly­kų“, – BNS tei­gė V.Gaidys

Spa­lį prem­je­rą A.But­ke­vi­čių pa­lan­kiai ver­ti­no 30,4 proc. apk­laus­tų­jų (rug­sė­jį – 37,8 proc.), pa­di­dė­jo ir ne­igia­mai ver­ti­nan­čių­jų jį skai­čius – nuo 35,8 proc. iki 45 proc. Rug­sė­jį prem­je­ras tarp ge­riau­siai ver­ti­na­mų po­li­ti­kų užė­mė 3 vie­tą, o spa­lį jam te­ko 6 vie­ta.

Pa­lan­kiau­siai ver­ti­na­ma spa­lį to­liau iš­li­ko D.Gry­baus­kai­tė – 55,7 proc. apk­laus­tų­jų (rug­sė­jį – 52,9 proc.) An­tro­je vie­to­je ri­kia­vo­si „vals­tie­čių“ ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis – 42 proc. (39,4 proc.).

Į tre­čią vie­tą šok­te­lė­jo Kau­no me­ras Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis – jį pa­lan­kiai spa­lį ver­ti­no 37 proc. apk­laus­tų­jų (32,6 proc.). Tuo me­tu ket­vir­tą vie­tą užė­mė Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas ir Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius – 35,2 proc. (31,3 proc.), penk­tas bu­vo so­cial­de­mo­kra­tas ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius – 32,3 proc. (37,5 proc.).

Dau­ge­lis ša­lies gy­ven­to­jų ma­nė, kad jų in­te­re­sams ge­riau­siai at­sto­vau­ja D.Gry­baus­kai­tė – 15,8 proc. (16,2 proc.), to­liau se­kė R.Kar­baus­kis – 6,5 proc. (3,9 proc.), A.But­ke­vi­čius – 5,9 proc. (8,1 proc.), „vals­tie­čių“ kan­di­da­tas į prem­je­rus Sau­lius Skver­ne­lis – 4,8 proc. (2,8 proc.), kon­ser­va­to­rių ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis – 4,1 proc. (3,3 proc.).

Rep­re­zen­ta­ty­vią apk­lau­są vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų cen­tras „Vil­mo­rus“ at­li­ko spa­lio 13–21 die­no­mis.