Kritikos strėles socialdemokratai gręžia atgal
Iš pre­zi­den­tū­ros – dar vie­nas ne­mei­lės val­dan­tie­siems pliūps­nis. Vals­ty­bės va­do­vei pa­kar­to­jus, jog silp­na dau­gu­ma ne­ver­ta net kri­ti­kos, so­cial­de­mo­kra­tai at­rė­žė, kad ko­rup­ci­ja – ne tik pikt­nau­džia­vi­mas tar­ny­ba ar ne­po­tiz­mas, bet ir po­li­ti­nės ga­lios nau­do­ji­mas „me­tant įta­ri­mo še­šė­lį ir de­zin­for­muo­jant vi­suo­me­nę“.

Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ne­igia­mas nu­si­tei­ki­mas da­bar­ti­nės Sei­mo val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­žvil­giu ne­blės­ta. Kiek­vie­nai pro­gai pa­si­tai­kius prie­kaiš­tų koa­li­ci­jai ne­pa­gai­li tiek pa­ti ša­lies va­do­vė, tiek gau­sus jos pa­val­di­nių bū­rys.

Kri­ti­kos val­dan­tie­siems sa­vait­ga­lį pa­žė­ru­sios pre­zi­den­tės min­tis va­kar pra­tę­sė jos pa­ta­rė­jas na­cio­na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mais Val­de­ma­ras Sa­ra­pi­nas. Jis kons­ta­ta­vo, kad vie­na di­džiau­sių Vy­riau­sy­bės veik­los prob­le­mų – po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos ap­raiš­kos. Dėl pre­zi­den­tū­ros lai­do­mų strė­lių įsi­žei­du­si di­džiau­sia val­dan­čio­ji Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) par­agi­no D. Gry­baus­kai­tę ak­ty­viau drau­ge su Vy­riau­sy­be spręs­ti ky­lan­čias prob­le­mas, o ne ją men­kin­ti. Rea­guo­da­ma į kri­ti­ką LSDP taip pat įkū­rė po­li­ti­nio skaid­ru­mo gru­pę.

Eks­per­tų tei­gi­mu, Sei­mo val­dan­čio­sios dau­gu­mos ir pre­zi­den­tū­ros san­ty­kių pa­aš­trė­ji­mas ki­lo ne ly­gio­je vie­to­je. So­cial­de­mo­kra­tus ly­din­tys pa­sta­ro­jo me­to skan­da­lai ver­ti rim­tes­nio dė­me­sio. Ta­čiau, anot jų, koa­li­ci­jos silp­ny­bes pir­miau­sia rei­kė­tų sie­ti ne su LSDP, o su jos par­tne­riais „dar­bie­čiais“ ir „tvar­kie­čiais“, tu­rin­čiais kur kas di­des­nių nuo­dė­mių.

Rin­ki­mų kam­pa­ni­jos pradžia

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jo V. Sa­ra­pi­no kal­bas apie po­li­ti­nę ko­rup­ci­ją Vy­riau­sy­bė­je pa­va­di­no klie­de­siais. Jis to­kią re­to­ri­ką sie­jo su ar­tė­jan­čiais Sei­mo rin­ki­mais. „Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jo klie­de­sių ti­krai ne­ga­lė­čiau ko­men­tuo­ti. Jei jis tu­ri fak­tų, te­gul pa­tei­kia“, – par­eiš­kė mi­nis­trų ka­bi­ne­to va­do­vas.

Jis taip pat ti­ki­no iki šiol nie­ka­da dėl mi­nė­tų da­ly­kų ne­su­lauk­da­vęs pre­zi­den­tės prie­kaiš­tų. „Pra­si­dė­jo Sei­mo rin­ki­mų kam­pa­ni­ja. Gai­la, kad ir pre­zi­den­tū­ros at­sto­vai jau įsi­trau­kė į šią kam­pa­ni­ją“, – ap­gai­les­ta­vo A. But­ke­vi­čius.

Į jo pu­sę sto­jo Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė. Jos nuo­mo­ne, jei ša­lies va­do­vės pa­ta­rė­jai tu­ri duo­me­nų apie po­li­ti­nę ko­rup­ci­ją Vy­riau­sy­bė­je, jie pri­va­lo apie tai in­for­muo­ti spe­cia­lią­sias tar­ny­bas. „Dar­bie­tė“ pri­dū­rė, kad pa­ti to­kios in­for­ma­ci­jos ne­tu­ri.

V. Sa­ra­pi­nas in­ter­viu ra­di­jui va­kar sa­kė, kad „pre­zi­den­tė ir to­liau bus la­bai ak­ty­vi“ ir šią sa­vai­tę tu­rė­tų pa­teik­ti įsta­ty­mų pa­tai­sas, lei­sian­čias stip­rin­ti ko­vą su ko­rup­ci­ja. „Iš tie­sų ta ko­va su pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba, ne­po­tiz­mu bus dar ak­ty­ves­nė“, – pa­brė­žė vals­ty­bės va­do­vės pa­ta­rė­jas.

Įver­tins rinkėjai

Sa­vait­ga­lį in­ter­viu te­le­vi­zi­jai pre­zi­den­tė pri­si­pa­ži­no iš da­bar­ti­nės val­dan­čio­sios dau­gu­mos daug ne­si­ti­kin­ti, to­dėl ją ma­žiau kri­ti­kuo­jan­ti ir ke­lian­ti mi­ni­ma­lius rei­ka­la­vi­mus. Ša­lies va­do­vės tei­gi­mu, pa­sta­ro­jo me­to ko­rup­ci­jos ar pikt­nau­džia­vi­mo skan­da­lus įver­tins pa­tys rin­kė­jai.

D. Gry­baus­kai­tė pri­si­pa­ži­no į daug ką da­bar­ti­nės Vy­riau­sy­bės dar­be nu­mo­ju­si ran­ka, at­ski­rų mi­nis­trų veik­lą va­di­no „la­bai ne­sėk­min­ga“, ta­čiau kon­kre­čių mi­nis­trų ne­įvar­di­jo. „Ti­kiuo­si, kad žmo­nės gir­di ir do­mi­si. At­sa­ko­my­bė la­bai di­de­lė, po­li­ti­kai yra rink­ti ir pri­va­lo tar­nau­ti žmo­nėms, o ne sa­vo no­menk­la­tū­ri­nėms pri­vi­le­gi­joms“, – sa­kė ji.

Anot pre­zi­den­tės, tarp da­bar­ti­nių val­dan­čių­jų yra daug su­in­te­re­suo­tų tuo, kad ne­bū­tų pa­skir­tas nau­ja­sis ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras. „Šiuo me­tu tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­se yra per de­šimt by­lų, su­si­ju­sių su val­dan­čią­ja dau­gu­ma, ir tai, ma­nau, vie­nin­te­lė ir pa­grin­di­nė prie­žas­tis, ko­dėl pro­ku­ro­ro pa­sky­ri­mas yra su­dė­tin­gas“, – kal­bė­jo D. Gry­baus­kai­tė.

Ji pri­mi­nė, kad tei­sia­mų­jų suo­le sė­di ke­li Dar­bo par­ti­jos va­do­vai, iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pra­dė­tas „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ at­ski­rų at­sto­vų at­žvil­giu. Skan­da­lai pur­to ir so­cial­de­mo­kra­tus. „Y­ra prob­le­ma šio­je dau­gu­mo­je, kaip kal­bė­jo­me nuo pat rin­ki­mų pra­džios. Tu­ri­me su­dė­tin­gą val­dan­čią­ją dau­gu­mą, su daug prob­le­mų, daug by­lų. De­ja, ma­to­me re­zul­ta­tą, kai Sei­mo na­riai, pri­si­den­gę slap­tu bal­sa­vi­mu, mė­gi­na in­tri­guo­ti, spręs­ti sa­vo prob­le­mė­les“, – sa­kė pre­zi­den­tė.

Gąs­di­na pa­žy­mo­mis

Nau­jai su­kur­tos LSDP po­li­ti­nės skaid­ru­mo gru­pės va­do­vas, Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ju­lius Sa­ba­taus­kas va­kar aiš­ki­no, kad gru­pės na­riai gi­lin­sis į vi­sus par­ti­jai vie­šai me­ta­mus įta­ri­mus, teiks re­ko­men­da­ci­jas po­li­ti­nės jė­gos va­do­vy­bei.

Ta­čiau, anot jo, la­bai svar­bu, kad kar­tu bū­tų krei­pia­mas dė­me­sys į bend­rą vi­sos vals­ty­bės skaid­ru­mo kon­teks­tą. „Lie­tu­vos vi­suo­me­nę su­kaus­tęs val­dy­mas pa­žy­mo­mis ku­ria gąs­di­ni­mo ir bau­gi­ni­mo at­mos­fe­rą. To­kia po­li­ti­ka nie­kaip ne­de­ra su kons­ti­tu­ci­niu at­sa­kin­go vals­ty­bės val­dy­mo pri­nci­pu. Ko­rup­ci­ja yra ne tik pikt­nau­džia­vi­mas tar­ny­ba ar ne­po­tiz­mas, bet ir po­li­ti­nės ga­lios nau­do­ji­mas me­tant įta­ri­mo še­šė­lį ir de­zin­for­muo­jant vi­suo­me­nę. Vi­suo­ti­nio glo­ba­laus ka­ro aki­vaiz­do­je vi­si tu­ri­me vie­ny­ti jė­gas, ir čia ypač svar­bus tar­pins­ti­tu­ci­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas. Prie vie­ny­bės ir su­si­tel­ki­mo ra­gi­na­me pri­si­dė­ti ir ša­lies pre­zi­den­tę“, – par­eiš­kė J. Sa­ba­taus­kas.

Įtam­pa di­dės

Anot po­li­to­lo­go Ber­na­ro Iva­no­vo, su so­cial­de­mo­kra­tais su­si­ję skan­da­lai yra nau­din­gi ir pre­zi­den­tei, ir vi­sam de­ši­nia­jam po­li­ti­kos spar­nui. „Prob­le­mos kė­li­mo in­ten­sy­vu­mas da­vė vai­sių – LSDP rei­tin­gai pra­dė­jo smuk­ti“, – LŽ sa­kė jis.

Ki­ta ver­tus, po­li­ti­niu po­žiū­riu da­bar­ti­nė val­dan­čio­ji dau­gu­ma per ke­le­rius me­tus nė­ra pa­da­riu­si ko­kių nors dras­tiš­kų ne­pa­tai­so­mų klai­dų, dėl ku­rių ją bū­tų ga­li­ma lai­ky­ti „neį­ga­lia“. „Y­ra tik ne­la­bai gra­žių epi­zo­dų, su­si­ju­sių su ne­po­tiz­mo prob­le­ma. Gai­la, kad pa­ti vi­suo­me­nė tai ste­bi abe­jin­gai“, – kal­bė­jo B. Iva­no­vas.

Jis ne­abe­jo­jo, kad ar­tė­jant rin­ki­mams aš­trės ne tik val­dan­čių­jų ir pre­zi­den­tės prieš­prie­ša. Vis la­biau įtam­pa bus jun­ta­ma val­dan­čių­jų ir opo­zi­ci­jos san­ty­kiuo­se, taip pat pa­čio­je koa­li­ci­jo­je. „Gal pa­ga­liau pa­ma­ty­si­me ir iš­gir­si­me vi­sus šiuos me­tus ty­liai tū­no­ju­sios opo­zi­ci­jos bal­są“, – spė­jo po­li­to­lo­gas.

Jo tei­gi­mu, bet ku­riuo at­ve­ju už vi­sas nuo­dė­mes prie kry­žiaus pir­miau­sia bus ka­la­mi so­cial­de­mo­kra­tai, o „dar­bie­čiai“ ir „tvar­kie­čiai“ LSDP pa­lai­kys tik tol, kol jiems tai bus nau­din­ga. Nors di­des­nis nuo­dė­mių ba­ga­žas sle­gia bū­tent šių par­ti­jų pe­čius.

„Prem­je­rui su­nkiai se­ka­si kon­so­li­duo­ti pa­čią Vy­riau­sy­bę. Yra mi­nis­te­ri­jų, kur esa­ma dau­giau par­ti­nių nei vi­suo­me­ni­nių in­te­re­sų. To­dėl konf­lik­tai daž­ni“, – sa­kė po­li­to­lo­gas. Anot jo, ga­li­ma tik už­jaus­ti LSDP pir­mi­nin­ką, ku­riam ten­ka spręs­ti Vy­riau­sy­bės, vi­di­nes par­ti­jos, koa­li­ci­jos ir san­ty­kių su opo­zi­ci­ja prob­le­mas. „A­tei­nan­tys Sei­mo rin­ki­mai LSDP bus la­bai su­nkūs“, – prog­no­za­vo B. Iva­no­vas.