Kritikos strėlės – į patikros idėją
Kon­ser­va­to­rių rei­ka­la­vi­mą vi­sus par­la­men­ta­rus, ku­riems bus lem­ta pa­si­ra­šy­ti „vals­tie­čių“ for­muo­ja­mos val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su­tar­tį, perš­vies­ti Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­me­no (VSD) „rent­ge­nu“ po­li­ti­kai ir žval­gy­bos eks­per­tai va­di­na de­mo­kra­ti­nei vals­ty­bei ne­de­ran­čiu ne­bran­du­mo po­žy­miu.

Spe­cia­lių­jų tar­ny­bų pa­ti­kros idė­ją per an­tra­die­nio su­si­ti­ki­mą su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) de­ry­bi­nin­kais, ku­ria­me bu­vo ap­ta­ria­mos val­dan­čio­sios dau­gu­mo for­ma­vi­mo ga­li­my­bės, iš­dės­tė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, tu­rė­tų bū­ti pa­ti­krin­ti vi­si koa­li­ci­jos su­tar­tį pa­si­ra­šy­sian­tys po­li­ti­kai. Siū­ly­mą su­kri­ti­ka­vo ne tik „vals­tie­čiai“, skep­tiš­kai to­kią ga­li­my­bę įver­ti­no ir pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. „Lie­tu­vo­je įsta­ty­mais nu­sta­ty­ta, ko­kių par­ei­gy­bių at­sto­vams tai­ko­mi pa­ti­kri­ni­mai, ir aš lai­ky­siuo­si įsta­ty­mų“, – va­kar sa­kė ša­lies va­do­vė.

Nė­ra pri­va­lo­ma

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­ko Ar­tū­ro Pa­ulaus­ko nuo­mo­ne, ini­cia­ty­vos po­li­ti­kams pa­si­ti­krin­ti VSD at­ro­do la­bai ne­so­li­džiai. „Pa­žy­mų rei­ka­la­vi­mas ne­pag­rįs­tas jo­kiu įsta­ty­mu. Tai ne­pri­va­lo­ma. Jei as­muo ne­dir­ba su slap­ta ar ri­bo­to nau­do­ji­mo in­for­ma­ci­ja, jo­kios VSD pa­žy­mos ne­rei­kia“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no A. Pa­ulaus­kas. Toks rei­ka­la­vi­mas jam pri­mi­nė so­vie­ti­nius lai­kus, kai pi­lie­čiai bu­vo siun­ti­nė­ja­mi įvai­riau­sių pa­žy­mų. NSGK va­do­vas ne­abe­jo­jo, kad šią idė­ją es­ka­luo­jan­tys Sei­mo na­riai pui­kiai iš­ma­no įsta­ty­mus – kai ku­rie jų par­la­men­te dir­ba jau po­rą de­šimt­me­čių. „Ma­tyt, to­kiu bū­du de­mons­truo­ja­mas po­žiū­ris į Sei­mo nau­jo­kus, tar­si į ko­kius pig­mė­jus – esa­te ma­žiu­kai, to­dėl klau­sy­ki­te mū­sų, jei ne, at­neš­ki­te pa­žy­mą“, – spė­jo A. Pa­ulaus­kas.

G. Lands­ber­gis ti­ki­no ir to­liau ma­nan­tis, kad vi­si po­li­ti­kai, ku­rie pa­si­ra­šys koa­li­ci­jos su­tar­tį, tu­ri pe­rei­ti VSD pa­ti­kri­ni­mą. „Sau šį rei­ka­la­vi­mą tai­kau pir­miau­sia“, – pa­brė­žė TS-LKD va­do­vas. Jis ne­su­ti­ko, jog to­kia pa­ti­kra prieš­ta­rau­tų įsta­ty­mams. G. Lands­ber­gis tei­gė skai­tęs VSD va­do­vo pa­ti­ki­ni­mą, kad jei bū­tų gau­tas pra­šy­mas, de­par­ta­men­tas ne­ma­ty­tų prob­le­mos at­lik­ti pa­ti­kri­ni­mą. „Ne­sup­ran­tu, kaip ga­lė­čiau pa­žeis­ti įsta­ty­mą, jei pats pa­pra­šy­čiau įver­tin­ti ma­ne ir pa­sa­ky­ti vi­suo­me­nei, kad bu­vau pa­ti­krin­tas. Juk aš pa­si­ra­šau koa­li­ci­jos su­tar­tį, va­do­vau­ju par­ti­jai, pri­imu spren­di­mus. Ko­kios čia prob­le­mos?“ – ste­bė­jo­si TS-LKD ly­de­ris.

Rei­kė­tų keis­ti įstatymus

Bu­vęs VSD di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, at­sar­gos pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Si­gi­tas But­kus ma­no, kad jei po­li­ti­kus api­ma no­ras įves­ti nau­ją tvar­ką, ku­rios ne­nu­ma­to ga­lio­jan­tys tei­sės ak­tai, juos pir­miau­sia rei­kia ir keis­ti. „I­ni­cia­ty­vos tu­ri im­tis Sei­mas, pre­zi­den­tė, Vy­riau­sy­bė. To­bu­lin­ki­me sa­vo įsta­ty­mus. De­mo­kra­ti­nė­je vals­ty­bė­je tai vie­nin­te­lis bū­das, ku­ris už­ti­kri­na žval­gy­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų dar­bą“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no S. But­kus. Jei šiuo me­tu es­ka­luo­ja­ma idė­ja dėl po­li­ti­kų pa­ti­kros bū­tų įgy­ven­din­ta da­bar, pa­sak eks­per­to, tai bū­tų pa­vo­jin­ga. To­kia nuo­sta­ta ga­lė­tų bū­ti in­terp­re­tuo­ja­ma kaip bū­das su­si­do­ro­ti su po­li­ti­niais opo­nen­tais.

„Tei­si­nė­je vals­ty­bė­je to­kių da­ly­kų bū­ti ne­ga­li“, – pa­žy­mė­jo S. But­kus. Eks­per­tui ne­sup­ran­ta­mi po­li­ti­kų par­eiš­ki­mai, esą ti­krin­tis į VSD jie ei­tų sa­vo no­ru. „Ins­ti­tu­ci­ja ne­ga­li dirb­ti pri­va­čių ini­cia­ty­vų pa­grin­du, ji vei­kia pa­gal įsta­ty­mus. Pa­ga­liau už tą ti­kri­ni­mą taip pat bū­tų mo­ka­ma iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų. Ar po­li­ti­kai ski­ria de­ra­mą dė­me­sį ir fi­nan­sa­vi­mą žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jai? Ji vos su­si­do­ro­ja su tais iš­šū­kiais ir grės­mė­mis, ku­rios mums ky­la šio­je geo­po­li­ti­nė­je ap­lin­ko­je“, – kal­bė­jo S. But­kus. Jis svars­tė, kad pa­na­šaus po­bū­džio ini­cia­ty­vos at­si­ran­da dėl jau­nos mū­sų de­mo­kra­ti­jos ir po­li­ti­kų ne­bran­dos.

Ne­no­ri bū­ti koa­li­ci­jo­je

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Al­gio Kru­pa­vi­čiaus ma­ny­mu, mė­gi­ni­mas vel­ti į po­li­ti­ką spe­cia­lią­sias tar­ny­bas ir pa­pil­do­mais rei­ka­la­vi­mais dis­kre­di­tuo­ti rin­ki­mus lai­mė­ju­sią LVŽS – aiš­kus po­žy­mis, jog TS-LKD ne­no­ri su­da­ry­ti koa­li­ci­jos su „vals­tie­čiais“. „Ki­ta ver­tus, pa­ti­krų rei­ka­la­vi­mai ro­do, kad tos kon­sul­ta­ci­jos ren­gia­mos tik dėl for­mos ir vie­šo­sios nuo­mo­nės“, – sa­kė po­li­to­lo­gas. Tai, anot jo, liu­di­ja ir vie­ša kon­ser­va­to­rių re­to­ri­ka – „at­vi­rai prieš­iš­ka ga­li­mų koa­li­ci­jos par­tne­rių at­žvil­giu“. „Ieš­ko­ma įvai­riau­sių prie­žas­čių, kad ta koa­li­ci­ja ne­bū­tų su­for­muo­ta. Ne­tei­sė­ta ir ne­tei­sin­ga rei­ka­lau­ti pa­žy­mų. Tai – de­mo­kra­ti­jos su­var­žy­mas“, – pa­brė­žė A. Kru­pa­vi­čius.

Lie­tu­vo­je as­me­nų pa­ti­ki­mu­mo pa­ti­krą reg­la­men­tuo­ja Vals­ty­bės ir tar­ny­bos pa­slap­čių įsta­ty­mas. Jo 18 straips­nis tei­gia: „Pag­rin­di­nis as­mens ti­kri­ni­mo tiks­las – nu­sta­ty­ti, ar as­me­niui, ku­ris pre­ten­duo­ja gau­ti lei­di­mą dirb­ti ar su­si­pa­žin­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja, ga­li bū­ti pa­ti­kė­ta įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja, ar ti­kri­na­mas as­muo yra pa­ti­ki­mas ir lo­ja­lus Lie­tu­vos vals­ty­bei – ar nė­ra šio įsta­ty­mo 17 straips­nio 2 da­ly­je nu­ro­dy­tų ap­lin­ky­bių (nu­ro­dy­ti at­ve­jai, kai lei­di­mas ne­duo­da­mas – red.). As­me­nys ti­kri­na­mi pa­slap­čių su­bjek­to, už­sie­nio vals­ty­bės, Eu­ro­pos Są­jun­gos ar tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos ins­ti­tu­ci­jos tei­ki­mu.“