Kristinos Brazauskienės dienos Turniškėse suskaičiuotos
Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas ne­priė­mė nag­ri­nė­ti pre­zi­den­to Al­gir­do Bra­zaus­ko naš­lės Kris­ti­nos Bra­zaus­kie­nės skun­do, ku­riuo ji sie­kė pa­nai­kin­ti anks­tes­nių teis­mų įpa­rei­go­ji­mą iš­si­kel­ti iš gy­ve­na­mų pa­tal­pų Tur­niš­kė­se.

„Tei­sė­jų ko­le­gi­ja pa­da­rė iš­va­dą, kad ka­sa­ci­nia­me skun­de ne­su­for­mu­luo­ta to­kių tei­si­nių ar­gu­men­tų, ku­rie ati­tik­tų Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nu­sta­ty­tus by­los per­žiū­rė­ji­mo ka­sa­ci­ne tvar­ka pa­grin­dus, to­dėl pa­teik­tą ka­sa­ci­nį skun­dą at­si­sa­ky­ta pri­im­ti“, – BNS sa­kė teis­mo at­sto­vė Do­vi­lė Bru­žai­tė.

A.Bra­zaus­kie­nės ad­vo­ka­tų skun­das bu­vo gau­tas pra­ėju­sią sa­vai­tę, bai­gian­tis tri­jų mė­ne­sių ter­mi­nui, per ku­rį naš­lė ir jos ad­vo­ka­tai ga­lė­jo skun­dą pa­teik­ti.

Per­nai gruo­dį Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė, kad pa­lie­ka ga­lio­ti spren­di­mą dėl K.Bra­zaus­kie­nės iš­kel­di­ni­mo. Naš­lės ape­lia­ci­nis skun­das bu­vo at­mes­tas.

Ta­da tei­sė­jų ko­le­gi­ja, iš­nag­ri­nė­ju­si K.Bra­zaus­kie­nės ape­lia­ci­nį skun­dą, nu­spren­dė pa­lik­ti ne­pa­keis­tą Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo spren­di­mą, pri­im­tą per­nai ge­gu­žės 13 die­ną – spren­di­mu bu­vo ten­kin­tas Pre­zi­den­tū­ros kan­ce­lia­ri­jos ieš­ki­nys. Skun­du K.Bra­zaus­kie­nė no­rė­jo, kad bū­tų pa­nai­kin­tas prieš tai su­da­ry­tas pa­nau­dos su­tar­ties punk­tas dėl 5 me­tų ir nu­sta­ty­tas 10 me­tų gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų Tur­niš­kė­se pa­nau­dos lai­ko­tar­pis.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas kons­ta­ta­vo, kad pa­gal ga­lio­jan­tį tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą, pre­zi­den­to ir pre­zi­den­to su­tuok­ti­nio tei­si­nis sta­tu­sas yra skir­tin­gas. A.Bra­zaus­kui bu­vo su­teik­tos gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos Tur­niš­kių gat­vė­je ne­ter­mi­nuo­tam lai­ko­tar­piui, jam mi­rus, su jo naš­le bu­vo su­da­ry­ta pa­nau­dos su­tar­tis 5 me­tams.

„Ji apie su­tar­ties ter­mi­ną ži­no­jo ir jam ne­prieš­ta­ra­vo“, – pa­skel­bė apy­gar­dos teis­mas.

Tei­sė­jų ko­le­gi­ja tuo­met tei­gė, kad pre­zi­den­to su­tuok­ti­nis pa­gal tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą tu­ri so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas, vie­na iš jų – gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos, ta­čiau įsta­ty­mas ne­reg­la­men­tuo­ja nei pa­tal­pų dy­džio, nei kon­kre­čios vie­tos. K.Bra­zaus­kie­nei bu­vo pa­siū­ly­tas ki­tas gy­ve­na­ma­sis būs­tas, ta­čiau ji at­si­sa­kė kraus­ty­tis.

Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja į teis­mą dėl K.Bra­zaus­kie­nės iš­kel­di­ni­mo iš vals­ty­bi­nės re­zi­den­ci­jos Tur­niš­kė­se krei­pė­si 2015 me­tų spa­lį, kai pa­si­bai­gus būs­to pa­nau­dos su­tar­čiai K.Bra­zaus­kie­nė ne­rea­ga­vo į pra­šy­mus dėl iš­si­kel­di­ni­mo iš vals­ty­bei pri­klau­san­čios re­zi­den­ci­jos. Ją nu­ma­to­ma pa­nau­do­ti vals­ty­bės reik­mėms.