Kristina Brazauskienė prašo nemokamo būsto
Pre­zi­den­to Al­gir­do Bra­zaus­ko naš­lė vers­li­nin­kė Kris­ti­na Bra­zaus­kie­nė pra­šo Vy­riau­sy­bės su­teik­ti jai ne­mo­ka­mą būs­tą.

„Gau­tas pra­šy­mas pa­teik­ti ga­li­mų būs­tų są­ra­šą. Vy­riau­sy­bės spren­di­mas vie­noks ar ki­toks bus ar­ti­miau­siu me­tu“, – BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė prem­je­ro pa­ta­rė­jas Ar­nol­das Pik­žir­nis.

K.Bra­zaus­kie­nė gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas pra­šo su­teik­ti pa­nau­dos – ne­at­ly­gin­ti­no nau­do­ji­mo­si – pa­grin­dais. Ji ti­ki­na, kad to­kią tei­sę jai su­tei­kia Pre­zi­den­to įsta­ty­mas.

Pre­zi­den­tū­ra šį mė­ne­sį BNS pa­tvir­ti­no, kad krei­pė­si į ants­to­lius, pra­šy­da­ma iš Tur­niš­kių pri­vers­ti­nai iš­kel­din­ti K.Bra­zaus­kie­nę. Teis­mas yra pri­pa­ži­nęs, jog ji Tur­niš­kė­se esan­čio­se pa­tal­po­se gy­ve­na ne­tei­sė­tai ir pri­va­lo iš­si­kraus­ty­ti.

A.Bra­zaus­kui bu­vo su­teik­tos gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos Tur­niš­kių gat­vė­je ne­ter­mi­nuo­tam lai­ko­tar­piui, jam mi­rus, su jo naš­le bu­vo su­da­ry­ta pa­nau­dos su­tar­tis pen­ke­riems me­tams. Jai pa­si­bai­gus, K.Bra­zaus­kie­nė tu­rė­jo iš­si­kel­ti iš re­zi­den­ci­jos, nu­spren­dė teis­mas.

K.Bra­zaus­kie­nės su sū­nu­mi Vil­niu­je val­do vieš­bu­tį. Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja ti­ria nau­jie­nų por­ta­lo 15min.lt pa­vie­šin­tą in­for­ma­ci­ją, jog bend­ro­vė „Drau­gys­tės“ vieš­bu­tis ga­lė­jo nu­slėp­ti ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą ir pi­ni­gi­nius san­do­rius Flo­ri­do­je.