Kristina Brazauskienė palieka rezidenciją Turniškėse
Pre­zi­den­to Al­gir­do Bra­zaus­ko naš­lė vers­li­nin­kė Kris­ti­na Bra­zaus­kie­nė pa­lie­ka re­zi­den­ci­ją Tur­niš­kė­se, in­for­muo­ja „In­fo TV“.

Ne­ofi­cia­lio­mis te­le­vi­zi­jos ži­nio­mis, K.Bra­zaus­kie­nė kol kas daik­tus ve­ža­si į sa­vo so­dy­bą. Pa­ti K.Bra­zaus­kie­nė apie tai, kur ke­ti­na gy­ven­ti, ne­kal­ba.

Teis­mas yra pri­pa­ži­nęs, kad pa­si­bai­gus pa­nau­dos su­tar­čiai, naš­lė Tur­niš­kė­se esan­čio­se pa­tal­po­se gy­ve­na ne­tei­sė­tai ir pri­va­lo iš­si­kraus­ty­ti.

Pre­zi­den­tū­ra ne­se­niai krei­pė­si į ants­to­lius, pra­šy­da­ma iš Tur­niš­kių pri­vers­ti­nai iš­kel­din­ti K.Bra­zaus­kie­nę. Pre­zi­den­to A.Bra­zaus­ko naš­lė ra­gin­ta iš­si­kel­ti iki ge­gu­žės 10 die­nos. Ra­gi­ni­mai kraus­ty­tis iš ants­to­lių pus­la­pio jau iš­im­ti.