Krepšininkų nesėkmės politikų negąsdina
Nuo krep­ši­nio rit­mu dvi sa­vai­tes al­suo­sian­čios Eu­ro­pos ne­ke­ti­na at­si­lik­ti ir mū­sų ša­lies po­li­ti­kai. Vi­sų fa­vo­ri­tas aiš­kus - Lie­tu­vos rink­ti­nė. Jai mei­lė ga­ran­tuo­ja­ma ir ne­sėk­mės at­ve­ju.

Šian­dien pra­si­de­dan­tis Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­pio­nas prie ekra­nų su­so­dins mi­li­jo­nus šios spor­to ša­kos ger­bė­jų. Tarp ais­trin­gų sir­ga­lių - ir aukš­čiau­sios ša­lies val­džios vy­rai bei mo­te­rys. Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės na­riai nu­si­tei­kę ne­pra­leis­ti nė vie­nų Lie­tu­vos rink­ti­nės var­žy­bų. Nors slap­čia vi­si sva­jo­ja tau­tie­čius iš­vys­ti ant aukš­čiau­sios ap­do­va­no­ji­mų pa­ko­pos, si­tua­ci­ją ver­ti­na blai­viai. Už per­ga­les ža­da­ma gir­ti, už pra­lai­mė­ji­mą - ne­smerk­ti.

Prem­je­ras vyks į Ry­gą

So­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius vi­sa­da su ma­lo­nu­mu žiū­ri tarp­tau­ti­nius krep­ši­nio čem­pio­na­tus, pa­lai­ko na­cio­na­li­nę vy­rų rink­ti­nę. Tu­rė­da­mas ga­li­my­bę Vy­riau­sy­bės va­do­vas va­žiuo­ja ste­bė­ti rung­ty­nių. Taip bus ir šį sek­ma­die­nį. Kar­tu su žmo­na Ja­ni­na jis vyks­ta ne­ofi­cia­laus vi­zi­to į Ry­gą ir drau­ge su Lat­vi­jos prem­je­re Laim­do­ta Strau­ju­ma žiū­rės Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­dų var­žy­bas.

„Ti­kiu Lie­tu­vos krep­ši­nin­kais, lin­kiu jiems iš­tver­mės, stip­ry­bės ir sal­džių per­ga­lių“, - LŽ sa­kė prem­je­ras.

Krep­ši­nį mėgs­ta ir Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris Al­man­tas Ma­čiu­lis. Šį sa­vait­ga­lį jis taip pat ste­bės var­žy­bas Ry­go­je. “Ti­kiuo­si aukš­čiau­sių mū­sų ko­man­dos po­zi­ci­jų”, - LŽ tvir­ti­no A. Ma­čiu­lis.

Ne­pra­leis­ti čem­pio­na­to ko­vų steng­sis ir vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis. Jis pa­sa­ko­jo anks­čiau lan­kę­sis čem­pio­na­tuo­se Len­ki­jo­je, Is­pa­ni­jo­je ir vy­lė­si, kad šį­kart pa­vyks nu­va­žiuo­ti bent jau iki Ry­gos. “Ma­nau, kad mū­sų vy­rai ti­krai ge­rai pa­si­ro­dys. Bet ku­riuo at­ve­ju, kad ir ko­kio­je vie­to­je bū­tų, jie ver­ti di­džiau­sios pa­gar­bos”, - kal­bė­jo S. Skver­ne­lis.

Azar­tiš­ki sirgaliai

Fi­na­li­nes ko­vas Lat­vi­jos sos­ti­nė­je pa­si­ry­žęs ste­bė­ti Sei­mo Jau­ni­mo ir spor­to rei­ka­lų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ju­ras Po­že­la. “Per­ga­lė bet ku­riuo at­ve­ju bus lie­tu­vių, ne­bū­ti­nai auk­so me­da­lio for­ma”, - LŽ tei­gė jis. Par­la­men­ta­ras pa­sa­ko­jo bu­vęs Lie­tu­vos rink­ti­nės auk­si­nės per­ga­lės liu­dy­to­ju čem­pio­na­te Stok­hol­me. “Įs­pū­din­gas re­gi­nys”, - pri­pa­ži­no po­li­ti­kas.

Anot Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­rio Eli­gi­jaus Ma­siu­lio, vi­sa jo šei­ma - žmo­na ir šeš­to­kai dvy­niai - “leng­vai iš­pro­tė­ję dėl krep­ši­nio”. Lie­tu­vos rink­ti­nę po­li­ti­kas yra pa­lai­kęs Is­pa­ni­jo­je, Len­ki­jo­je, Slo­vė­ni­jo­je, jau ne­kal­bant apie Lie­tu­vo­je vy­ku­sius čem­pio­na­tus. “De­ja, šį­kart dėl užg­riu­vu­sių dar­bų ne­ga­lė­siu nu­va­žiuo­ti į Ry­gą”, - ap­gai­les­ta­vo jis. E. Ma­siu­lio tei­gi­mu, Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja tra­di­ciš­kai ren­gia to­ta­li­za­to­rių, ku­ria­me da­ly­vau­ja be­veik vi­si jos na­riai.

Krep­ši­nio pro­fe­sio­na­lo pir­mo­jo Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko “dar­bie­čio” Vy­do Ged­vi­lo nuo­mo­ne, ne­sėk­mė bū­tų, jei Lie­tu­vos rink­ti­nė ne­pa­tek­tų į čem­pio­na­to sep­tin­tu­ką. Ta­da bū­tų pra­ras­ta ga­li­my­bė da­ly­vau­ti olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se. “Čem­pio­na­tas bus su­nkus ir su­dė­tin­gas, nes ja­me da­ly­vau­ja daug pa­na­šaus pa­jė­gu­mo ko­man­dų”, - LŽ sa­kė po­li­ti­kas. Jis pri­pa­ži­no, kad pa­gal tai, ką ma­tė, mū­sų ko­man­dos žai­di­mas “daug op­ti­miz­mo ne­ke­lia”. V. Ged­vi­lo tei­gi­mu, jei mū­siš­kiams pa­vyks su­de­rin­ti ko­man­di­nį žai­di­mą, ga­li­ma ti­kė­tis ne­blo­gų re­zul­ta­tų.

Mei­lę ir azar­tą krep­ši­niui kon­ser­va­to­rei Ra­sai Juk­ne­vi­čie­nei įskie­pi­jo jos tė­vas pe­da­go­gas Eu­ge­ni­jus Ur­bo­nas, ku­riam šio­mis die­no­mis su­ka­ko 80 me­tų. Pa­sak par­la­men­ta­rės, Pa­ne­vė­žio mo­kyk­lo­je jis tre­ni­ra­vo vai­kus, pats ak­ty­viai žai­dė krep­ši­nį. “Kai tik ga­lė­siu, bū­ti­nai žiū­rė­siu var­žy­bas, sirg­siu už Lie­tu­vos ko­man­dą”, - LŽ ti­ki­no R. Juk­ne­vi­čie­nė. Ji pri­si­mi­nė, kaip so­vie­ti­niais lai­kais va­žiuo­da­vo į Mask­vą pa­lai­ky­ti le­gen­di­nio “Žal­gi­rio”.