Kremlius intensyvina informacinį karą
Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) pra­ne­šė, kad pa­sta­ruo­ju me­tu fik­suo­ja­mos vis aki­vaiz­des­nės Ru­si­jos pa­stan­gos kurs­ty­ti in­for­ma­ci­nį ka­rą ir siek­ti kuo pla­čiau pa­skleis­ti sa­vo pro­pa­gan­dą Lie­tu­vos ma­si­nės in­for­ma­ci­jos prie­mo­nė­se bei in­ter­ne­ti­nė­je ži­niask­lai­do­je ar so­cia­li­niuo­se tink­luo­se.

Esą ieš­ko­ma bū­dų, kaip pri­si­den­giant ki­to­se vals­ty­bė­se re­gis­truo­to­mis įmo­nė­mis, in­ves­tuo­ti į ži­niask­lai­dos prie­mo­nes Lie­tu­vo­je ar­ba rem­ti jas fi­nan­siš­kai ir taip da­ry­ti įta­ką jų skel­bia­mos in­for­ma­ci­jos bei trans­liuo­ja­mų lai­dų tu­ri­niui.

VSD duo­me­ni­mis, už­sie­nio vals­ty­bių at­sto­vai, ne­bū­ti­nai Ru­si­jos, ga­li siū­ly­ti Lie­tu­vo­je vei­kian­čioms ži­niask­lai­dos prie­mo­nėms bend­ra­dar­biau­ti sklei­džiant Ru­si­jai pa­lan­kią in­for­ma­ci­ją, ren­giant in­for­ma­ci­nes kam­pa­ni­jas ar tie­siog spaus­di­nant už­sa­ko­muo­sius straips­nius. At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad Lie­tu­vai prieš­iš­ką in­for­ma­ci­nį fo­ną sie­kia­ma for­muo­ti ir re­gio­ni­nė­je Lie­tu­vos ži­niask­lai­do­je.