Kremliaus propagandos lakštingalą įsiutino filmas apie partizanus
Mask­vo­je – pa­si­pik­ti­ni­mas NA­TO pa­skelb­tu trum­pu do­ku­men­ti­niu fil­mu apie Bal­ti­jos ša­lių par­ti­za­nų ko­vą prieš so­vie­ti­nį re­ži­mą. Krem­liaus po­zi­ci­ją įgar­si­nan­ti Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė spau­dai Ma­ri­ja Za­cha­ro­va par­eiš­kė, kad miš­ko bro­liai – „or­ga­ni­za­ci­ja, su­kur­ta ne­pri­baig­tų fa­šis­tų pa­grin­du“. Par­la­men­ta­ro Ar­vy­do Anu­šaus­ko to­kia is­te­riš­ka reak­ci­ja ne­nus­te­bi­no – prieš­iš­ka ru­sų pro­pa­gan­da su­lau­kė stip­raus at­kir­čio ir tai ne­ga­lė­jo jų ne­su­pyk­dy­ti.

Šią sa­vai­tę NA­TO in­ter­ne­te iš­pla­ti­no fil­mą „Miš­ko bro­liai – ko­va už Bal­ti­jos vals­ty­bes“. „Po An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro ka­riai Bal­ti­jos ša­ly­se, ko­vę­si abie­jo­se pu­sė­se ka­re, iš­ny­ko miš­kuo­se ko­vo­ti vie­ną kru­vi­niau­sių par­ti­za­ni­nių ka­rų Eu­ro­po­je prieš oku­pa­ci­nes so­vie­tų pa­jė­gas. Šio­je trum­po­je do­ku­men­ti­nė­je dra­mo­je – in­ter­viu su bu­vu­siais par­ti­za­nais ir tais, ku­rie rė­mė juos, at­kur­tos dra­ma­tiš­kų mū­šių sce­nos, bei po­kal­biai su da­bar­ti­niais Lie­tu­vos spe­cia­lių­jų pa­jė­gų at­sto­vais, tie­sio­gi­niais miš­ko bro­lių pa­li­kuo­ni­mis“, – taip šį fil­mą pri­sta­tė NA­TO.

Klau­sia, kas bus rytoj

Toks Al­jan­so žings­nis su­er­zi­no Mask­vą. Ru­si­jos dip­lo­ma­ti­nės ži­ny­bos at­sto­vė M. Za­cha­ro­va so­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je pra­pliu­po pa­si­pik­ti­ni­mu. Ji par­eiš­kė, kad miš­ko bro­liai – or­ga­ni­za­ci­ja, „su­kur­ta ne­pri­baig­tų fa­šis­tų pa­grin­du“, su­ren­gu­sių tūks­tan­čius di­ver­si­jų, ku­rių au­ko­mis esą ta­po tūks­tan­čiai tai­kių gy­ven­to­jų. „O kas sto­vė­jo už „Miš­ko bro­lių“ iki 50-ųjų vi­du­rio? Tei­sin­gai – Va­ka­rų spe­cia­lio­sios tar­ny­bos. Apie tai su­rink­ti to­mai do­ku­men­tų. Ir NA­TO tai ži­no­ma ge­riau nei kam nors ki­tam. Yra ir iš­slap­tin­ta, nors ir par­eda­guo­ta CŽV me­džia­ga apie tai“, – sa­kė ji.

M. Za­cha­ro­va pik­ti­na­si, kad fil­me ro­do­ma Lat­vi­jos pa­trio­tų ko­va su „kaž­ko­kiais so­vie­tais“. „Ir juk nie­kam į gal­vą ne­ateis už­duo­ti klau­si­mą: o kiek lat­vių bu­vo tarp „so­vie­tų“, – aiš­ki­no ji.

Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė sa­vo įra­še krei­pė­si į ka­ri­nes-is­to­ri­jas drau­gi­jas, an­ti­fa­šis­ti­nes or­ga­ni­za­ci­jas, is­to­ri­kus, vi­suo­me­nės vei­kė­jus, po­li­to­lo­gus, žur­na­lis­tus, ra­gin­da­ma ne­lik­ti abe­jin­gus, nes tai esą – „is­to­ri­nis iš­kry­pi­mas, są­mo­nin­gai pla­ti­na­mas NA­TO sie­kiant pa­kenk­ti Niur­ber­go re­zul­ta­tams“. „Jei­gu šian­dien Ban­de­ra – he­ro­jus, o „Miš­ko bro­liai“ – par­ti­za­nai, gel­bė­ję Bal­ti­jos ša­lis, tai kas bus ry­toj?“, – is­te­riš­kai klau­sė ji.

Ne­ma­lo­ni ži­nia Rusijai

Sei­mo na­rys A. Anu­šaus­kas sa­ko, kad to­kios ne­adek­va­čios Krem­liaus par­ei­gū­nų reak­ci­jos – ne nau­jie­na. „Ki­ta ver­tus, ga­li­ma kons­ta­tuo­ti tik to­kį fak­tą – Ru­si­ja vyk­dy­da­ma pro­pa­gan­di­nį, de­zin­for­ma­ci­nį puo­li­mą su­si­du­ria su at­oveiks­miu. Jei­gu anks­čiau kad ir NA­TO twit­te­rio pus­la­py­je kai kas su­nkiai įsi­vaiz­da­vo to­kios is­to­ri­nės in­for­ma­ci­jos apie Bal­ti­jos ša­lis pa­tei­ki­mą, da­bar tai yra rea­ly­bė. Ru­si­ja vyk­dy­da­ma sa­vo in­for­ma­ci­nes at­akas, nu­kreip­tas į Va­ka­rų vi­suo­me­nę, su­si­dū­rė su to­kiu pa­sip­rie­ši­ni­mu. Jiems tai ne­la­bai ma­lo­ni ži­nia“, – pa­brė­žė jis.

A. Anu­šaus­kas pa­ste­bi, kad Ru­si­jos po­li­ti­nis eli­tas gy­ve­na so­vie­ti­nės ideo­lo­gi­jos ri­bo­se. Par­la­men­ta­ro tei­gi­mu, jei­gu jie nu­ei­tų į sa­vo pa­čių ar­chy­vus, pa­vyz­džiui, Ka­ro ar­chy­vą, at­si­vers­tų NKVD da­li­nių by­las, pa­ma­ty­tų, koks rea­lus ka­ras vy­ko su Bal­ti­jos tau­to­mis, ukrai­nie­čiais, ku­rį koor­di­na­vo ge­ne­ro­lai iš Mask­vos. „Tai yra ti­kras ka­ras su tau­to­mis, kur bu­vo nau­do­ja­mi mil­ži­niš­ki re­sur­sai. Vi­sa tai – jų pa­šo­nė­je. Jie mė­gi­na ig­no­ruo­ti tuos fak­tus ir ap­si­mes­ti, kad nie­ko to nė­ra. Ta­čiau ži­no­da­mi, kad Va­ka­rų vi­suo­me­nė ne­la­bai iš­pru­su­si šio­je is­to­ri­jo­je, jie nau­do­ja epi­te­tus, ku­rie Va­ka­ruo­se la­bai grei­tai su­pran­ta­mi ir pri­ima­mi, pa­vyz­džiui, pa­va­di­na ese­si­nin­kais, na­cis­tais, fa­šis­tais, dar ko­kį nors epi­te­tą pri­tai­ko, nors su rea­ly­be, kaip tai­syk­lė, tai ne­tu­ri nie­ko bend­ro“, – aiš­ki­no is­to­ri­kas, pri­dur­da­mas, kad li­kęs pa­sau­lis per ket­vir­tį am­žiaus šio lai­ko­tar­pio is­to­ri­jos pa­ži­ni­mo kryp­ti­mi nu­ėjo la­bai to­li.