Kreipimąsi išplatinusi prezidentė nustebino
Ša­lies va­do­vės Da­lios Gry­baus­kai­tės ofi­cia­lio­je sve­tai­nė­je pa­si­ro­dęs vaiz­do įra­šas – krei­pi­ma­sis už­sie­nio po­li­ti­kos rei­ka­lais – nu­ste­bi­no po­li­to­lo­gus. Ta­čiau pre­zi­den­tū­ra pa­aiš­ki­no, kad ang­lų ir ukrai­nie­čių kal­bo­mis pra­bi­lu­si pre­zi­den­tė nu­si­fil­ma­vo ukrai­nie­čių la­bui.

Apie Ny­der­lan­dų re­fe­ren­du­mą va­kar iš­pla­tin­ta­me vaiz­do įra­še pra­kal­bu­si D. Gry­baus­kai­tė pa­kar­to­jo re­mian­ti Ukrai­nos eu­ro­pi­nį pa­si­rin­ki­mą, bet tar­si ir ap­gai­les­ta­vo dėl bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tų. Apž­val­gi­nin­kus nu­ste­bi­no ir to­kio par­eiš­ki­mo for­ma, ir da­lis jo tu­ri­nio.

Pra­bi­lo iš pat ryto

Nors Ny­der­lan­dų rin­kė­jai už­va­kar aiš­kiai par­odė ne­pri­ta­rian­tys ES ir Ukrai­nos aso­cia­ci­jos su­si­ta­ri­mui, kol kas ne­ži­no­ma, kaip pa­ta­ria­mo­jo re­fe­ren­du­mo re­zul­ta­tus įver­tins šios ša­lies par­la­men­tas. Juo­lab kad to­kia jo baig­tis, kaip ro­dė apk­lau­sos, ne­bu­vo ne­ti­kė­ta. Ta­čiau va­kar ry­tą D. Gry­baus­kai­tė ne­pra­lei­do pro­gos par­eikš­ti sa­vo nuo­mo­nę.

Pre­zi­den­tės ko­man­da įra­šė jos krei­pi­mą­si ir pa­skel­bė ofi­cia­lio­je Lie­tu­vos va­do­vės sve­tai­nė­je. „Šian­dien iš­gir­do­me apie Ny­der­lan­dų re­fe­ren­du­mo re­zul­ta­tus. Mes vi­si no­rė­jo­me, kad jie bū­tų ki­to­kie. Ta­čiau da­bar ne tas me­tas, ka­da ga­lė­tu­me pra­ras­ti vil­tį ir kel­ti klau­si­mą dėl Ukrai­nos eu­ro­pi­nio pa­si­rin­ki­mo. Nie­kas ne­ga­li sto­ti Ukrai­nai sker­sai ke­lio į Eu­ro­pą, nes Ukrai­na vi­sa­da bu­vo Eu­ro­po­je ir vi­sa­da ten links, – ang­lų kal­ba dės­tė D. Gry­baus­kai­tė ir čia pat pri­dū­rė: – Spren­di­mas dėl lais­vos pre­ky­bos tarp Ukrai­nos ir ES de facto jau yra įsi­ga­lio­jęs. In­teg­ra­ci­jos pro­ce­sas ga­li užim­ti dau­giau lai­ko ne­gu mes ma­nė­me. Ta­čiau ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas aiš­kus, jis bu­vo įtvir­tin­tas Mai­da­ne. Lie­tu­va ir vi­sa Eu­ro­pa jus pa­lai­kys. Sla­va Ukrai­ne! (Šlo­vė Ukrai­nai!).“

Ko­men­ta­vo per anksti

Ramūnas Vilpišauskas svarstė, ar vertėtų komentuoti referendumo kitoje ES valstybėje rezultatus, ar vis dėlto reikėtų palaukti, kaip galutinai apsispręs Nyderlandų parlamentas?Alinos Ožič nuotrauka

Vaiz­do įra­šą per­žiū­rė­jęs po­li­to­lo­gas Ra­mū­nas Vil­pi­šaus­kas va­kar svars­tė, kad gal­būt pre­zi­den­tės ko­man­da taip sie­kia įvai­ro­vės vie­šų­jų ry­šių pra­sme. Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to (TSPMI) va­do­vą šiek tiek nu­ste­bi­no ir toks anks­ty­vas re­fe­ren­du­mo re­zul­ta­tų ko­men­ta­vi­mas.

„Tai, kad Lie­tu­va yra Ukrai­nos rė­mė­ja Eu­ro­pos Są­jun­go­je, jau ta­po nuo­sek­lia po­zi­ci­ja. Ta­čiau ar ver­tė­tų ko­men­tuo­ti re­fe­ren­du­mo ki­to­je ES vals­ty­bė­je re­zul­ta­tus, ar vis dėl­to rei­kė­tų pa­lauk­ti, kaip ga­lu­ti­nai ap­sisp­ręs Ny­der­lan­dų par­la­men­tas? Ma­nau, tas ko­men­ta­ras apie re­fe­ren­du­mą gal kiek per anks­ty­vas – tie­siog bū­tų už­te­kę pa­kar­to­ti Lie­tu­vos po­zi­ci­ją dėl Aso­cia­ci­jos su­tar­ties, dėl re­for­mų Ukrai­no­je svar­bos. Nes kai kas Olan­di­jo­je abe­jo­ja, ar Ukrai­na jau pa­si­kei­tu­si, ar lai­ky­ti­na ša­li­mi, pa­si­ren­gu­sia pa­si­ra­šy­ti Aso­cia­ci­jos su­tar­tį“, – kal­bė­jo po­li­to­lo­gas. Anot jo, aki­vaiz­du, jog D. Gry­baus­kai­tės iš­pla­tin­tas vaiz­do įra­šas bu­vo skir­tas ES po­li­ti­kams ir Ukrai­nos au­di­to­ri­jai. O tai, kad Lie­tu­va pa­lai­ko glau­des­nius ES ir Ukrai­nos san­ty­kius, – nei nau­ja, nei ne­ti­kė­ta. „Taip tei­gia­ma jau se­no­kai. Tai­gi šiuo po­žiū­riu tę­sia­ma dar pre­zi­den­to Val­do Adam­kaus pra­dė­ta po­li­ti­ka, nors pir­mo­sios ka­den­ci­jos pra­džio­je ša­lies va­do­vė tos par­amos ne­sku­bė­jo ro­dy­ti“, – pri­mi­nė R. Vil­pi­šaus­kas.

Šalies vadovės atstovė Daiva Ulbinaitė vakar teigė, jog pasirodęs vaizdo įrašas buvo skirtas Ukrainos žiniasklaidai.Romo Jurgaičio nuotrauka

Tie­siog per­da­vė poziciją

Po­li­to­lo­gui Kęs­tu­čiui Gir­niui in­ter­ne­te pa­sie­kia­mas D. Gry­baus­kai­tės vaiz­do įra­šas bu­vo nau­jie­na. Vi­sų pir­ma, anot jo, jei no­ri­ma iš­dės­ty­ti sa­vo po­zi­ci­ją, ga­li­ma su­reng­ti spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, o šiuo at­ve­ju pa­si­rink­tas iš anks­to par­uoš­tas ir įra­šy­tas par­eiš­ki­mas. „Jei tai bū­tų da­ro­ma pa­sik­vie­tus ži­niask­lai­dos at­sto­vus, ne­kil­tų ne­aiš­ku­mų, nes bū­tų ga­li­ma pa­si­tei­rau­ti, pa­pil­dy­ti, pa­tiks­lin­ti“, – ver­ti­no jis. K. Gir­niaus ma­ny­mu, šiuo at­ve­ju bū­tų pa­ka­kę trum­po in­for­ma­ci­nio pra­ne­ši­mo, ta­čiau gal­būt pre­zi­den­tū­ra taip pa­mė­gi­no pri­sis­ta­ty­ti tarp­tau­ti­nei ži­niask­lai­dai.

Ša­lies va­do­vės at­sto­vė Dai­va Ul­bi­nai­tė va­kar tei­gė, jog pa­si­ro­dęs vaiz­do įra­šas skir­tas Ukrai­nos ži­niask­lai­dai. „Pre­zi­den­tės po­zi­ci­ja po Ny­der­lan­duo­se su­reng­ti re­fe­ren­du­mo dėl ES ir Ukrai­nos aso­cia­ci­jos su­tar­ties Ukrai­nos ži­niask­lai­dai vaiz­do ko­men­ta­ro for­ma per­duo­ta va­kar ry­tą ir yra skir­ta Ukrai­nos žmo­nių eu­roin­teg­ra­ci­jos sie­kiui par­em­ti. Pre­zi­den­tės po­zi­ci­ja Lie­tu­vos ir už­sie­nio ži­niask­lai­dai per­duo­da­ma įvai­riais bū­dais“, – pa­aiš­ki­no ji.