Kreipėsi į teisėsaugą dėl „Oro navigacijos“ veiklos
Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis tre­čia­die­nį krei­pė­si į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą (STT) ir Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą pra­šy­da­mas pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl vals­ty­bės įmo­nės „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ ga­li­mai pa­da­ry­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų.

Toks spren­di­mas pri­im­tas su­si­pa­ži­nus su vie­šai pa­skelb­to­mis Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) iš­va­do­mis ir įver­ti­nus mi­nis­te­ri­jos at­lik­to „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ veik­los vi­daus au­di­to at­as­kai­tą, tei­gia­ma mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me.

Mi­nis­te­ri­jos nuo­mo­ne, bu­vu­sio „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ va­do­vo Al­gi­man­to Raš­čiaus ir ga­li­mai ki­tų su­si­ju­sių as­me­nų veiks­mai ga­li tu­rė­ti nu­si­kals­ta­mų vei­kų po­žy­mių.

STT ir Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pra­šo­ma įver­tin­ti mi­nis­te­ri­jos vi­daus au­di­to at­as­kai­to­je ir VPT iš­va­do­se pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją ir jų pa­grin­du pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

Il­ga­me­tis „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ va­do­vas A.Raš­čius va­sa­rio 2 die­ną bu­vo at­leis­tas iš par­ei­gų. R.Ma­siu­lis BNS tuo­met tei­gė, kad įmo­nė­je bu­vo nu­sta­ty­ti šiurkš­tūs pir­ki­mų pro­ce­dū­rų pa­žei­di­mai, ke­lian­tys abe­jo­nių dėl A.Raš­čiaus dar­bo skaid­ru­mo ir efek­ty­vu­mo.

BNS anks­čiau ra­šė, kad „O­ro na­vi­ga­ci­jos“ skel­bia­mas be­veik 11 mln. eu­rų ver­tės skry­džių val­dy­mo cen­tro ran­go­vo kon­kur­sas strin­ga jau ke­le­rius me­tus. 2015 me­tų gruo­dį Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas nu­ro­dė bend­ro­vei nu­trauk­ti pir­mą kar­tą skelb­tą kon­kur­są. Per­nai įmo­nė pa­skel­bė nau­ją kon­kur­są, ta­čiau VPT įpa­rei­go­jo jį nu­trauk­ti, o rugp­jū­tį nu­ro­dė, kad 3,25 mln. eu­rų ver­tės ry­šių, na­vi­ga­ci­jos ir ste­bė­ji­mo tech­ni­nės pa­tal­pos sta­ty­bos su­tar­tis su bend­ro­ve „Sa­te­la“ tu­ri bū­ti nu­trauk­ta bei or­ga­ni­zuo­tas nau­jas pir­ki­mas.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai su­kė­lė abe­jo­nių ne­skel­bia­mų de­ry­bų bū­du pa­si­rink­tos Suo­mi­jos NRPL ir Pra­ncū­zi­jos „Tha­les“ – įmo­nė ne­at­li­ko rin­kos ty­ri­mo po­ten­cia­liems tie­kė­jams ir nu­ma­to­mai pir­ki­mo ver­tei nu­sta­ty­ti. „O­ro na­vi­ga­ci­jos“ už be­veik 500 tūkst. eu­rų iš NRPL įsi­gy­ta įran­ga nau­do­ja­ma kaip pa­gal­bi­nė, o kad ati­tik­tų ES tei­sę, ji tu­rės įsi­gy­ti ki­tą įran­gą.

Be to, „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ iš bend­ro­vės „VG Con­sult“ pa­gal 2012–2014 me­tais pa­si­ra­šy­tas 5 su­tar­tis įsi­gi­jo pa­slau­gų už 171,9 tūkst. eu­rų. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai su­kė­lė abe­jo­nių šių pa­slau­gų rei­ka­lin­gu­mas ir vie­šų­jų pir­ki­mų skaid­ru­mas.

Taip pat nu­sta­ty­ta, kad „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ iš tu­riz­mo agen­tū­ros „San­ti­ka“ 2010–2016 me­tais įsi­gi­jo ke­lio­nių or­ga­ni­za­vi­mo pa­slau­gų už 692,5 tūkst. eu­rų – ki­lo abe­jo­nių, ar per­kant šias pa­slau­gas bu­vo lai­ko­ma­si įsta­ty­mo.

„O­ro na­vi­ga­ci­ja“ vyk­do Lie­tu­vos tarp­tau­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus teik­da­ma spe­cia­li­zuo­tas pa­slau­gas ša­lies oro erd­vė­je, bend­ro­vės veik­lą itin griež­tai reg­la­men­tuo­ja ša­lies ir tarp­tau­ti­niai tei­sės ak­tai.