Kražių scenarijus Vilniuje
Vil­niu­je įsi­kū­ru­sių vai­kų glo­bos na­mų dar­buo­to­jams vie­nas glo­bo­ti­nių tė­vas gra­si­na su­reng­ti Kra­žių sker­dy­nes, ta­čiau nei po­li­ci­jai, nei pro­ku­ro­rams tai ne­rū­pi.

Sos­ti­nė­je vei­kian­tys vai­kų glo­bos na­mai, sau­gu­mo su­me­ti­mais ne­no­rė­ję, kad bū­tų skel­bia­mas jų pa­va­di­ni­mas, jau ku­ris lai­kas yra te­ro­ri­zuo­ja­mi 11 kar­tų teis­to psi­chiš­kai ne­sta­bi­laus vy­ro. Tei­gia­ma, jog nuo pa­na­šių iš­puo­lių ne­ap­sau­go­ti nė vie­nų glo­bos na­mų dar­buo­to­jai, nes nė­ra me­cha­niz­mo, kaip juos ap­gin­ti nuo ag­re­sy­vių žmo­nių. To­dėl Kra­žių sce­na­ri­jus ga­li pa­si­kar­to­ti bet kur ir bet ka­da.

Da­ro ne­igia­mą įta­ką vaikams

Kaip pa­sa­ko­jo sa­vo pa­var­dės ne­no­rė­ju­si at­skleis­ti įstai­gos va­do­vė, vy­ras, ku­riam ap­ri­bo­tos tei­sės į vai­kus, rei­ka­lau­ja, kad glo­bos na­mai jo at­ža­las auk­lė­tų taip, kaip šis pa­gei­dau­ja. „Pa­vyz­džiui, jei­gu vai­kas pra­šo par­ūky­ti – duo­ti ci­ga­re­tę. Jei­gu jis no­ri vė­lai kur nors ei­ti – bū­ti­nai iš­leis­ti, ir pa­na­šiai“, – aiš­ki­no di­rek­to­rė.

Teis­mo spren­di­mu tė­vui su glo­bos na­muo­se gy­ve­nan­čiais vai­kais, pri­žiū­rint spe­cia­lis­tams, lei­džia­ma ma­ty­tis kar­tą per mė­ne­sį. Ta­čiau vy­ras iš­tai­ko ir ki­tų pro­gų su jais su­si­tik­ti, pa­vyz­džiui, šiems ei­nant į mo­kyk­lą. Tė­vas da­ro ne­igia­mą įta­ką vai­kams: per­ka ci­ga­re­tes, nu­tei­kia prieš glo­bos na­mų dar­buo­to­jus. „Tai la­bai prob­le­miš­kas žmo­gus, ke­lis kar­tus ka­lė­jęs, tu­rin­tis psi­chi­nės svei­ka­tos su­tri­ki­mų, to­dėl ne­re­tai hi­pe­rak­ty­vus ar­ba itin ag­re­sy­vus. Vis pri­me­na­me šiam tė­vui, kad pa­gal teis­mo nu­tar­tį jis ne­ga­li at­ei­ti į glo­bos na­mus, tad da­bar ėmė la­bai rim­tai gra­sin­ti“, – kal­bė­jo vai­kų glo­bos na­mų va­do­vė.

Ty­ko darbuotojų

Gra­si­ni­mų nu­žu­dy­ti, su­si­do­ro­ti įstai­gos dar­buo­to­jai su­lau­kia ne vien te­le­fo­nu. Vy­ras pra­dė­jo ty­ko­ti jų prie įėji­mo į glo­bos na­mus. „Vie­nai dar­buo­to­jai pa­sa­kė: „Pa­si­kark ar­ba aš pats ta­ve pa­kar­siu“, – tei­gė di­rek­to­rė.

Jų bai­mę dar la­biau stip­ri­na tai, kad šis vy­ras prieš ke­le­rius me­tus glo­bos na­muo­se su­mu­šė ne­pil­na­me­tį ir už tai at­li­ko baus­mę ka­lė­ji­me. Jis taip pat siun­ti­nė­ja raš­tus įvai­rioms vals­ty­bi­nėms ins­ti­tu­ci­joms, sklei­džia šmeiž­tą, esą šiuo­se glo­bos na­muo­se pre­kiau­ja­ma vai­kais ir pan. „Pas­kui mes ti­kri­na­mi. Ra­šo­me il­giau­sius at­sa­ky­mus, kur bu­vo­me kon­kre­čiu me­tu, ką da­rė­me. Ta­čiau kai mes par­ašė­me skun­dą dėl jo ke­lia­mos grės­mės, nie­ko, jo­kių ženk­lų ne­su­lau­kė­me, iš­sky­rus tai, kad po­li­ci­ja apk­lau­sė dar­buo­to­jas, ku­rioms bu­vo gra­si­na­ma“, – pa­sa­ko­jo di­rek­to­rė.

Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Di­džiu­lė grėsmė

Vai­kų glo­bos na­mų va­do­vė rim­tai ver­ti­na ag­re­sy­vaus vy­ro ke­lia­mą grės­mę. „Ta grės­mė yra di­džiu­lė. Kaip di­rek­to­rė ma­tau, jog tai ne juo­kai, o rim­ti gra­si­ni­mai, to­dėl krei­piau­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą, po­li­ci­ją. Ta­čiau tas vy­ras ir to­liau sliū­ki­nė­ja ap­link. Vi­sai ne­se­niai vėl gra­si­no dar­buo­to­joms. Po tra­giš­kų įvy­kių Kra­žiuo­se lei­džia­mi di­džiu­liai ap­lin­kraš­čiai dėl to, kaip lai­ky­tis sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų, de­ja, ma­tau, kad gel­bė­ji­ma­sis te­bė­ra pa­čių skęs­tan­čių­jų rei­ka­las. Nė­ra me­cha­niz­mo, kaip bū­tų ga­li­ma mus ap­gin­ti nuo to­kių ag­re­sy­vių žmo­nių“, – ap­gai­les­ta­vo ji.

Vai­kų glo­bos na­mų dar­buo­to­jai, pa­ste­bė­ję ap­link slam­pi­nė­jan­tį vy­rą ar su­lau­kę gra­si­ni­mų, ne kar­tą kvie­tė po­li­ci­ją. Ta­čiau iš­vy­dęs at­vyks­tan­čius par­ei­gū­nus jis iš kar­to dings­ta. „Ma­tau vie­nin­te­lį spren­di­mą – to­kius ne kar­tą teis­tus „te­ro­ris­tus“, ku­rie rea­liai gra­si­na, bū­ti­na izo­liuo­ti. Ne­rei­kia lauk­ti, kol už­tai­sy­tas šau­tu­vas iš­šauš. Ką ta­da da­ry­si­me? De­gin­si­me žva­ku­tes? Aps­kri­tai bet ku­rie glo­bos na­mai ne­ap­sau­go­ti nuo to­kių iš­puo­lių“, – pa­brė­žė di­rek­to­rė.

Pro­ku­ra­tū­ros spren­di­mas nuvylė

Vil­niaus mies­to pir­mo­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus Pre­ven­ci­jos pos­ky­rio ve­dė­jo Juo­zo Uč­ku­ro­nio tei­gi­mu, mi­nė­ta si­tua­ci­ja par­ei­gū­nams ži­no­ma, yra pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Jei­gu vai­kų glo­bos dar­buo­to­jai vėl su­si­durs su gra­si­ni­mais, anot jo, jie tu­rė­tų kreip­tis į po­li­ci­jos par­ei­gū­nus.

Tuo me­tu vai­kų glo­bos na­mų di­rek­to­rės par­eiš­ki­mo dėl gra­si­ni­mų su­si­do­ro­ti su­lau­ku­si Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra va­kar at­siun­tė at­sa­ky­mą, ku­ria­me tei­gia­ma, kad ne­pa­kan­ka duo­me­nų pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Esą nu­ro­dy­tus duo­me­nis bū­ti­na pa­tiks­lin­ti. „Ga­vo­me tik for­ma­lų at­sa­ky­mą. To­liau aiš­kin­si­mės, ko­kių duo­me­nų jiems trūks­ta, ką dar rei­kia pa­da­ry­ti“, – ap­mau­do ne­slė­pė vai­kų glo­bos na­mų va­do­vė.

Krei­pė­si ir į teismą

Šis at­ve­jis ži­no­mas ir Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riui. Pa­sak jo va­do­vės Li­nos Juš­ke­vi­čie­nės, prieš ke­le­rius me­tus dėl šio as­mens gra­si­ni­mų jau bu­vo kreip­ta­si į Vil­niaus mies­to pro­ku­ra­tū­rą, at­lik­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Ka­dan­gi tė­vas ne­si­lai­kė teis­mo spren­di­mo dėl bend­ra­vi­mo su vai­kais tvar­kos, po­li­ci­jos par­ei­gū­nai jį su­pa­žin­di­no su gre­sian­čia bau­džia­mą­ja at­sa­ko­my­be. Rug­sė­jo mė­ne­sį Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius krei­pė­si į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą, kad mi­ni­mam vy­rui bū­tų pa­kar­to­ti­nai pri­min­tos teis­mo spren­di­mo ne­si­lai­ky­mo pa­sek­mės. Taip pat kreip­ta­si į teis­mą. „Sky­rius, at­siž­velg­da­mas į tė­vo da­ro­mą ne­igia­mą po­vei­kį vai­kų emo­ci­nei būk­lei ir sa­vi­jau­tai, pa­tei­kė Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mui ieš­ki­nį dėl vi­siš­ko tė­vo ir mi­ni­muo­se glo­bos na­muo­se gy­ve­nan­čių vai­kų bend­ra­vi­mo ap­ri­bo­ji­mo“, – aiš­ki­no L. Juš­ke­vi­čie­nė.

Jos tei­gi­mu, to­kių at­ve­jų, kai ke­le­rius me­tus nuo­lat gra­si­na­ma vai­kų glo­bos na­mų dar­buo­to­jams, ne­si­lai­ko­ma pa­skir­to teis­mo spren­di­mo, ne­rea­guo­ja­ma į po­li­ci­jos par­ei­gū­nų įspė­ji­mus, pa­si­tai­ko ga­na re­tai. Daž­niau­siai pa­vyks­ta su­si­tar­ti su ag­re­sy­viai nu­si­tei­ku­siais tė­vais, ras­ti komp­ro­mi­są.