Kraujas už pinigus tampa blogo tono ženklu
Do­no­rys­tei Lie­tu­vo­je tam­pant gar­bės rei­ka­lu ir vis dau­gė­jant no­rin­čių­jų duo­ti krau­jo ne­at­ly­gin­ti­nai, Na­cio­na­li­nis krau­jo cen­tras (NKC) kei­čia mo­ka­mų do­no­rų pri­ėmi­mo tvar­ką.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ir NKC in­for­muo­ja, kad nuo va­sa­rio 7-osios vi­si, kas už duo­da­mą krau­ją pa­gei­dau­ja gau­ti pi­ni­gi­nę kom­pen­sa­ci­ją, pri­va­lo iš anks­to su­de­rin­ti sa­vo at­vy­ki­mą į NKC ar jo pa­da­li­nius. Cen­tro di­rek­to­rė Joa­na Bi­kul­čie­nė „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, jog šią in­for­ma­ci­ją te­ko skelb­ti to­dėl, kad no­rin­tie­ji už krau­jo do­zę gau­ti 12 eu­rų (kai­na ne­si­kei­čia jau dau­giau kaip de­šimt me­tų) be rei­ka­lo ne­vars­ty­tų įstai­gos du­rų. „Ga­liu tvir­tai tar­ti – do­va­no­ti krau­jo mū­sų ša­ly­je ta­po pres­ti­žo rei­ka­lu, tad jau be­veik ne­be­trūks­ta ne­mo­ka­mų krau­jo do­no­rų. O duo­dan­čiuo­sius krau­jo už pi­ni­gus kvie­si­mės tik to­kiais at­ve­jais, kai pri­stig­si­me krau­jo ar jo kom­po­nen­tų“, – sa­kė NKC va­do­vė.

Ne­mo­ka­mas krau­jas – saugesnis

J. Bi­kul­čie­nė pa­si­džiau­gė, kad 2016-ųjų pa­bai­go­je ne­at­ly­gin­ti­nai (ne­mo­ka­mai) pa­im­tas krau­jas su­da­rė 88 proc. vi­so do­no­rų duo­to krau­jo. „E­sa­me įsi­pa­rei­go­ję bū­ti ap­si­rū­pi­nę Lie­tu­vai rei­ka­lin­gu krau­ju bent jau pen­kioms die­noms į prie­kį. Šiuo me­tu, jei ne­nu­tiks di­de­lių ne­lai­mių, to­kį kie­kį jo tu­ri­me, tad ma­žai ti­kė­ti­na, jog ar­ti­miau­sią sa­vai­tę kvie­si­me at­ei­ti tuos, ku­rie už krau­jo do­zę pa­gei­dau­ja gau­ti 12 eu­rų“, – aiš­ki­no cen­tro va­do­vė.

Pa­sak jos, ne­mo­ka­mą krau­jo do­no­rys­tę Lie­tu­vo­je nu­ma­ty­ta įtei­sin­ti 2020 me­tais, ta­čiau ma­tant di­dė­jan­tį žmo­nių są­mo­nin­gu­mą ga­li bū­ti, kad tai bus pa­da­ry­ta anks­čiau. „Do­va­no­ja­mas krau­jas yra sau­ges­nis ne­gu tas, ku­rio žmo­nės duo­da už pi­ni­gus. Ka­dan­gi bė­dai iš­ti­kus kiek­vie­nas mū­sų no­rė­tų sau­gaus krau­jo, jo duo­da­mi sa­vai­me pa­si­rū­pi­na­me ir tar­si apd­rau­džia­me ne tik ki­tų, bet ir sa­vo bei sa­vo ar­ti­mų­jų svei­ka­tą“, – pa­brė­žė J. Bi­kul­čie­nė.

Tie­sa, emig­ra­ci­jai iš­re­ti­nus mū­sų tau­tie­čių gre­tas, Lie­tu­vo­je vis su­nkiau ras­ti žmo­nių, ga­lin­čių bū­ti do­no­rais. Vi­sų pir­ma, do­no­rys­tę ri­bo­ja am­žius, nes do­no­rais ga­li bū­ti žmo­nės nuo 18 iki 65 me­tų. Ne ma­žiau svar­bus as­pek­tas – svei­ka­ta. „Su­si­dū­rė­me su ne­ti­kė­ta ap­lin­ky­be – dau­gė­ja be­si­liek­ni­nan­čių, die­tų be­si­lai­kan­čių žmo­nių, ypač mer­gi­nų. Jų krau­jo (dėl ma­žo svo­rio) ne­ga­li­ma pa­im­ti“, – kal­bė­jo J. Bi­kul­čie­nė. Tap­ti do­no­ru ne­lei­džia ir ne­ma­žai per­sirg­tų li­gų, pa­tir­tos ope­ra­ci­jos. „Tai­gi ga­lin­tie­ji duo­ti krau­jo ti­krai tu­ri kuo di­džiuo­tis. Ta­čiau vis dar pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai vie­na la­biau­siai iš­si­la­vi­nu­sių Eu­ro­pos tau­tų sa­ve mėgs­tan­tys va­din­ti lie­tu­viai at­si­sa­ko bū­ti krau­jo do­no­rais dėl ne­pag­rįs­tų ir ti­krai kvai­lų bai­mių“, – ap­gai­les­ta­vo NKC va­do­vė.

Do­no­rai – švie­suo­me­nė ir jaunimas

„Kar­tais gir­di­me sa­kant, kad prie do­no­rys­tės pri­pran­ta­ma, esą ta­da žmo­nės tie­siog ne­be­ga­li ne­duo­ti krau­jo“, – juo­kė­si J. Bi­kul­čie­nė. Ki­ta ver­tus, anot jos, do­no­rai iš tie­sų bū­na žva­les­ni, ener­gin­ges­ni, ge­riau jau­čia­si. Nie­ko nuo­sta­baus, kad jiems ir no­ri­si duo­ti krau­jo. NKC va­do­vė taip pat pa­nei­gė nie­kuo ne­pag­rįs­tą mi­tą, jog pra­dė­jus duo­ti krau­jo ima aug­ti svo­ris. „Pa­vyz­džiais to dar nie­kas ne­pag­rin­dė“, – pa­ti­ki­no J. Bi­kul­čie­nė.

NKC Pa­ne­vė­žio fi­lia­lo di­rek­to­rė Ri­ta Vait­kie­nė sa­kė, kad 2016-ai­siais už krau­ją jie su­mo­kė­jo 80 do­no­rų. „Ta­čiau dau­giau kaip 99 proc. mū­sų fi­lia­lo ap­tar­nau­ja­mų pa­ne­vė­žie­čių ir šiau­lie­čių pra­ėju­siais me­tais krau­jo do­va­no­jo. No­rin­čių­jų duo­ti krau­jo už pi­ni­gus ti­krai pa­si­tai­ko re­tai“, – pa­žy­mė­jo gy­dy­to­ja.

R. Vait­kie­nė taip pat tei­gė pa­ju­tu­si žmo­nių po­žiū­rį, kad duo­ti krau­jo tam­pa gar­bės rei­ka­lu. „Dau­ge­lis Pa­ne­vė­žio ir Šiau­lių do­no­rų – in­te­li­gen­ti­ja. Be to, vis dau­giau at­ei­na jau­nų žmo­nių duo­ti krau­jo“, – džiau­gė­si NKC Pa­ne­vė­žio fi­lia­lo va­do­vė.