Kratosi darbo savivaldybių tarybose
Rin­kė­jus sa­vo pa­ža­dais su­vi­lio­ję, bet dirb­ti sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­se ne­pa­no­rę po­li­ti­kai plūs­ta į Vy­riau­sią­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) at­si­sa­ky­ti iš­ko­vo­to man­da­to. Dirb­ti me­ri­jo­je kol kas dau­giau­siai at­si­sa­kė so­cial­de­mo­kra­tai ir kon­ser­va­to­riai.

Va­kar VRK pa­nai­ki­no 70 nau­jai iš­rink­tų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių man­da­tus. Juos pa­gal po­rin­ki­mi­nį par­ti­jos są­ra­šą pe­rė­mė ki­ti sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se da­ly­va­vę as­me­nys.

VRK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Lau­ra Ma­ti­jo­šai­ty­tė in­for­ma­vo, kad par­eiš­ki­mų dėl sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio man­da­to at­si­sa­ky­mo nuo­la­tos dau­gė­ja. VRK duo­me­ni­mis, iš vi­so yra 160 as­me­nų, ku­rie da­bar ei­na su iš­ko­vo­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio man­da­tu ne­su­de­ri­na­mas par­ei­gas. Jie tu­rės at­si­sa­ky­ti lai­mė­tos kė­dės ta­ry­bo­je ar­ba uži­ma­mų par­ei­gų.

L. Ma­ti­jo­šai­ty­tės tei­gi­mu, at­si­sa­kan­čių­jų iš­ko­vo­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio man­da­to, ly­gi­nant su anks­tes­niais me­tai, ženk­liai su­ma­žė­jo. „Anks­čiau bū­da­vo apie 300 as­me­nų, ku­rie ei­da­vo ne­su­de­ri­na­mas par­ei­gas ir tu­rė­da­vo at­si­sa­ky­ti man­da­to. Tai sie­ja­me su dvi­gu­bo rin­ki­mi­nio užs­ta­to įve­di­mu“, - por­ta­lui lzi­nios.lt tvir­ti­no VRK at­sto­vė.

Pra­ėju­siais me­tais įsi­ga­lio­jęs nau­jos re­dak­ci­jos Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mas įtvir­ti­no „nau­jo­vę“, kad kan­di­da­tas ei­nan­tis ne­su­de­ri­na­mas par­ei­gas tu­ri mo­kė­ti dvi­gu­bą rin­ki­mi­nį užs­ta­tą – per 1,3 tūkst. eu­rų (4,7 tūkst. li­tų). Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio man­da­tas ne­su­de­ri­na­mas su Sei­mo ar Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rio, mi­nis­tro par­ei­go­mis, taip pat sa­vi­val­dy­bės įstai­gų ar įmo­nių va­do­vų par­ei­go­mis.

Kol kas dau­giau­siai lai­mė­tų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio man­da­tų at­si­sa­kė Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos kan­di­da­tai. Net 25 so­cial­de­mo­kra­tai, ra­gi­nę rin­kė­jus už juos bal­suo­ti, pa­si­rin­ko ei­ti anks­tes­nes sa­vo par­ei­gas. Į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą dirb­ti jau at­si­sa­kė ir 15 kon­ser­va­to­rių, 9 Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vai, 8 Lie­tu­vos ir vals­tie­čių ža­lių­jų są­jun­gos kel­ti kan­di­da­tai, 5 „tvar­kie­čiai“, po 3 Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) bei Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos ir Ru­sų Al­jan­so koa­li­ci­jos „Val­de­ma­to To­ma­ševs­kio blo­kas“ at­sto­vus ir 2 „dar­bie­čiai“.

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio man­da­tų at­si­sa­kė ir sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se da­ly­va­vę par­la­men­ta­rai: Ru­sų al­jan­so at­sto­vė Iri­na Ro­zo­va, li­be­ra­lai Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las ir Ša­rū­nas Gus­tai­nis bei „tvar­kie­čiai“ Jo­li­ta Vaic­kie­nė, Kęs­tu­tis Bart­ke­vi­čius, Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis, Pe­tras Gra­žu­lis. Tuo me­tu Sei­mo na­rio man­da­to jau at­si­sa­kė į sos­ti­nės me­rus iš­rink­tas Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius bei bū­si­mas Va­rė­nos ra­jo­no va­do­vas Al­gis Ka­šė­ta.

Net 6 so­cial­de­mo­kra­tai pa­te­kę į Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę at­si­sa­kė iš­ko­vo­tų man­da­tų, dirb­ti Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ne­pa­no­ro 6 kon­ser­va­to­riai, po 4 sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius sa­vo man­da­tų at­si­sa­kė Vil­ka­viš­kio, Ute­nos, Ig­na­li­nos, Plun­gės ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bė­se.

„Gal­būt vie­niems da­bar ei­na­mos par­ei­gos yra svar­bes­nės nei gau­tas ta­ry­bų na­rio man­da­tas, o ki­ti ėjo į rin­ki­mus, mo­kė­jo dvi­gu­bą užs­ta­tą, kad iš­ko­vo­tų par­ti­jai dau­giau man­da­tų, o tie man­da­tai jiems at­si­sa­kius pe­rei­tų ki­tiems, ma­žiau po­pu­lia­res­niems par­ti­jos na­riams“, - aiš­ki­no L. Ma­ti­jo­šai­ty­tė.

Pa­sak VRK at­sto­vės, ne­su­de­ri­na­mų par­ei­gų ar­ba sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio man­da­to pri­va­lu at­si­sa­ky­ti li­kus ne ma­žiau kaip 10 die­nų iki pir­mo­jo nau­jos ka­den­ci­jos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio. Dau­ge­ly­je ša­lies sa­vi­val­dy­bių jie pra­si­dės ba­lan­džio vi­du­ry­je.