Krašto apsaugos savanorių pajėgas papildė 116 karių
Lie­pos 28 die­ną Ruk­lo­je, Di­džio­jo Lie­tu­vos et­mo­no Jo­nu­šo Rad­vi­los mo­ko­mo­jo pul­ko ri­kiuo­tės aikš­tė­je vy­ku­sia prie­sai­kos ce­re­mo­ni­ja bai­gė­si Ba­zi­nių ka­rio sa­va­no­rio įgū­džių kur­sas (BKSĮK). Bai­gi­mo pa­žy­mė­ji­mai iš ins­truk­to­rių ran­kų įteik­ti net 116 ka­rių sa­va­no­rių, ku­rie ne­tru­kus pa­pil­dys Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­go­se (KASP) jau tar­nau­jan­čių ka­rių gre­tas.

Svar­biau­sias iš­kil­min­gos kur­so bai­gi­mo ce­re­mo­ni­jos mo­men­tas – ka­rių sa­va­no­rių prie­sai­ka. Kur­so ins­truk­to­rių, KASP ir Mo­ko­mo­jo pul­ko va­do­vy­bės, ar­ti­mų­jų ir ren­gi­nio sve­čių aki­vaiz­do­je 53-io­sios BKSĮK lai­dos ka­riai sa­va­no­riai pri­sie­kė „iš­ti­ki­mai tar­nau­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kai, ne­gai­lė­da­mi jė­gų ir gy­vy­bės gin­ti Lie­tu­vos vals­ty­bę, jos lais­vę ir ne­prik­lau­so­my­bę“. Pri­sie­kian­čių­jų var­du pa­gerb­ti Sa­va­no­rių pa­jė­gų vė­lia­vą ir pers­kai­ty­ti prie­sai­kos teks­tą bu­vo pa­ves­ta j. eil. Do­mi­ny­kai Sa­ka­laus­kai­tei – ge­riau­siai šio kur­so ka­rei. Ją var­di­ne do­va­na ap­do­va­no­jo KASP va­das plk. Ar­tu­ras Ja­sins­kas. Ki­tiems ge­riau­sius mo­ky­mo re­zul­ta­tus, ini­cia­ty­vą ir aukš­tą mo­ty­va­ci­ją par­odžiu­siems kur­san­tams bu­vo įteik­tos Mo­ko­mo­jo pul­ko va­do pa­dė­kos.

„Ka­ri­nė­je tar­ny­bo­je ma­tau sa­vo tiks­lą. Nuo ma­žu­mės do­miuo­si ka­riuo­me­ne, ma­tau čia sa­vo at­ei­tį. Ma­no pro­se­ne­lis bu­vo par­ti­za­nas, se­ne­lis ir tė­tis tar­na­vo ka­riuo­me­nė­je, o ma­ne jų pa­sa­ko­ji­mai ly­dė­jo vi­są vai­kys­tę ir jau­nys­tę. Už­si­ve­džiau ir aš. Po prie­sai­kos va­žiuo­siu tar­nau­ti į KASP kuo­pą Ute­no­je. Ba­zi­nio ka­rio sa­va­no­rio įgū­džių kur­se la­bai sten­giau­si, nuo pat pra­džių ne­si­ti­kė­jau leng­vos duo­nos, kaip ir vi­si su­si­dū­riau su su­nku­mais, ku­rie kiek­vie­nam yra skir­tin­gi. Man as­me­niš­kai di­džiau­sias iš­šū­kis bu­vo dis­cip­li­nos da­ly­kai, anks­ti kel­tis ir di­džiu­lis kup­ri­nės svo­ris. Bet pri­pra­tau ir, ma­nau, čia lik­siu“.

Įveik­ti tri­jų sa­vai­čių truk­mės Ba­zi­nių ka­rio sa­va­no­rio įgū­džių kur­są at­vyks­ta tar­ny­bą Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­go­se pra­de­dan­tys ka­riai sa­va­no­riai. Kur­so me­tu jie da­ly­vau­ja teo­ri­niuo­se ir pra­kti­niuo­se už­siė­mi­muo­se, ku­riuo­se gau­na ri­kiuo­tės, tak­ti­kos, gink­luo­tės, me­di­ci­nos, to­pog­ra­fi­jos, ry­šio pa­lai­ky­mo ir ki­tas bū­ti­niau­sias ka­ri­nes ži­nias. Sa­va­no­riams ug­do­ma ka­riš­ka dis­cip­li­na, stip­ri­na­mi pa­trio­tiš­ki jaus­mai ir pi­lie­tiš­ku­mas. Kur­sas įpras­tai yra or­ga­ni­zuo­ja­mas Di­džio­jo Lie­tu­vos et­mo­no Jo­nu­šo Rad­vi­los mo­ko­ma­ja­me pul­ke, Ruk­lo­je. Mo­ky­ti jau­nuo­sius ka­rius taip pat at­vyk­ta ir ne­eta­ti­niai ins­truk­to­riai iš KASP rink­ti­nių.