Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis susitiko su JAV Kongreso nariais
Lie­pos 6-ąją Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis su­si­ti­ko su JAV Kong­re­so na­riais, ku­rie iš Bal­ta­ru­si­jos sos­ti­nė­je Mins­ke vyks­tan­čios Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos Par­la­men­ti­nės Asamb­lė­jos spe­cia­liai šiam su­si­ti­ki­mui at­vy­ko vie­nai die­ną į Vil­nių. 

Į Lie­tu­vą aukš­ti JAV par­ei­gū­nai at­vy­ko iš­reikš­ti so­li­da­ru­mo su Lie­tu­va ir ap­tar­ti ko­kio­mis prie­mo­nė­mis JAV Kong­re­sas ga­lė­tų dar la­biau pri­si­dė­ti stip­ri­nant sau­gu­mą re­gio­ne. At­vy­kę Kong­re­so na­riai pri­klau­so va­di­na­ma­jai Hel­sin­kio ko­mi­si­jai, ku­ri tei­kia siū­ly­mus JAV Kong­re­sui JAV po­li­ti­kos Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jo­je svars­to­mais klau­si­mais, ra­šo­ma Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­josp­ra­ne­ši­me spau­dai.

Su­si­ti­ki­me bu­vo ap­tar­ta sau­gu­mo si­tua­ci­ja re­gio­ne, Lie­tu­vos pa­stan­gos stip­rin­ti vi­sų pir­ma sa­vo sau­gu­mą, bet kar­tu ir in­dė­lis į tarp­tau­ti­nes ope­ra­ci­jas ir ypač stip­ri par­ama Ukrai­nai bei kon­kre­čios prie­mo­nės pri­si­de­dant prie Ukrai­nos gink­luo­tų­jų pa­jė­gų stip­ri­ni­mo bei vyk­do­mų re­for­mų.

„Te­ri­to­ri­nis in­teg­ra­lu­mas ir net ne­prik­lau­so­my­bė šio­mis die­no­mis jau ne­be­su­vo­kia­ma kaip duo­ty­bė. Dėl jos tu­ri­me steng­tis kas­dien. O ge­riau­sias at­gra­sy­mas, šiuo at­ve­ju yra pa­si­ren­gi­mas gy­ny­bai. Lie­tu­va sa­vo na­mų dar­bus da­ro kas­dien. Ta­čiau są­jun­gi­nin­kų par­ama iš­lie­ka itin sva­riu at­gra­sy­mo, o pri­rei­kus ir gy­ny­bos ele­men­tu“,– su­si­ti­ki­me kal­bė­da­mas apie Ame­ri­kos par­amos ir pa­jė­gų bu­vi­mo re­gio­ne svar­bą sa­kė mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis. Mi­nis­tras pa­dė­ko­jo už Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų par­amą Lie­tu­vos sau­gu­mo ir gy­ny­bos pa­jė­gu­mų stip­ri­ni­mui.

„A­me­ri­ka yra su ju­mis. Šian­dien čia at­sto­vau­ja­me abi di­džią­sias JAV par­ti­jas ir no­ri­me kar­tu pa­ti­kin­ti, kad tu­ri­te ab­so­liu­čios Kong­re­so dau­gu­mos par­amą“, – sa­kė De­mo­kra­tų par­ti­jos, Kong­re­so Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rys Eliot Lan­ce En­gel. Kong­res­me­nas taip pat pa­brė­žė, kad Kong­re­sas ryž­tin­gai nu­si­tei­kęs iš­lai­ky­ti sank­ci­jas Ru­si­jai ir jau ki­tą sa­vai­tę ti­ki­ma­si pa­teik­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą šiuo klau­si­mu JAV pre­zi­den­tui.