Krašto apsaugos ministras: jei kas nors galvoja, kad maudomės piniguose, klysta
„Man bū­tų la­bai gai­la, jei ir to­liau bū­tų es­ka­luo­ja­ma, esą vi­sos lė­šos bus skir­tos kraš­to ap­sau­gos sis­te­mai“, – sa­ko kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis, ko­men­tuo­da­mas vy­riau­sy­bės pla­nus įpa­rei­go­ti mi­nis­te­ri­jas su­tau­py­ti per 600 mi­li­jo­nų eu­rų. Apie kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos po­rei­kius bei ne­ri­mą ke­lian­čias pra­ty­bas „Za­pad“ – po­kal­bis su mi­nis­tru LRT TE­LE­VI­ZI­JOS lai­do­je „Dė­me­sio cen­tre“.

– Vi­sai ne­se­niai Ka­li­ning­ra­de lan­kė­si Eu­ro­pos Są­jun­gos am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je Vy­gau­das Ušac­kas. Jo tei­gi­mu, Mask­va ir Vil­nius gy­ve­na par­ale­li­niuo­se pa­sau­liuo­se, tvy­ro vi­siš­kas ne­su­si­kal­bė­ji­mas. Esą Ru­si­jos žmo­nės ti­ki­na­mi, kad „Za­pad“ pra­ty­bos skir­tos Bal­ta­ru­si­jai ir Ka­li­ning­ra­do sri­čiai ap­gin­ti nuo NA­TO. Tuo tar­pu Lie­tu­vo­je bai­mi­na­ma­si pro­vo­ka­ci­jų ar net ag­re­si­jos. Anot jo, to­kia si­tua­ci­ja per pra­ty­bas ga­li iš­pro­vo­kuo­ti net ka­ri­nį konf­lik­tą dėl pa­pras­čiau­sios žmo­giš­ko­sios klai­dos. Ar su­tin­ka­te su tuo?

– Vi­suo­me­nė­se gal­būt ir yra par­ale­li­niai pa­sau­liai, bet pa­žiū­rė­ki­me į prie­žas­tis, ko­dėl jie at­si­ra­do. Mes ti­krai ne­ga­li­me jaus­tis ab­so­liu­čiai ra­mūs, kai ne­si­lai­ko­ma tarp­tau­ti­nių su­si­ta­ri­mų, anek­suo­ja­mos te­ri­to­ri­jos Ru­si­jos kai­my­nys­tė­je, tę­sia­ma ag­re­si­ja ir žūs­ta žmo­nės. Mes tu­ri­me reikš­ti su­si­rū­pi­ni­mą, bet par­ale­liš­ku­mo aš ne­ma­tau. Mes vei­kia­me pro­por­cin­gai esa­mai si­tua­ci­jai, o jei Ru­si­jos pro­pa­gan­da su­ge­ba už­mig­dy­ti sa­vo pi­lie­čius yra liūd­na, bet nie­ko čia ne­pa­da­ry­si.

Taip, vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ga­li bū­ti skir­tin­gos dėl dau­ge­lio prie­žas­čių, ta­čiau mes pri­va­lo­me da­ry­ti tai, kas mums pri­klau­so. Kal­bant apie su­si­rū­pi­ni­mus, ne­no­riu per­lenk­ti laz­dos. Yra ri­zi­kos, mes tu­ri­me už­kirs­ti ke­lią lo­ka­liems pa­žei­di­mams, ta­čiau no­riu pa­brėž­ti, kad tai ne­tu­rė­tų bū­ti vi­sos Lie­tu­vos vi­suo­me­nės su­si­rū­pi­ni­mas. Pa­li­ki­me jį tiems, kas tu­ri at­lik­ti sa­vo dar­bus – ka­riuo­me­nei, pa­sie­nie­čiams. Jie yra at­sa­kin­gi, kad bū­tų už­ti­krin­tas vi­suo­me­nės sau­gu­mas. Ma­nau, to tu­rė­tų už­tek­ti.

– Pra­ty­bos „Za­pad“, spren­džiant iš vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos, bus di­džiau­sios nei bet ka­da vy­ku­sios. Ar jūs pats jau­čia­te tam ti­krą grės­mę dėl to, kas vyks­ta ap­lin­kui? Ar tai vis dėl­to yra di­de­lio mas­to dar­bi­nis pro­ce­sas, vyk­do­mas kai­my­ni­nės vals­ty­bės?

– Tai yra di­de­lio mas­to pra­ty­bos, tu­rin­čios ke­lias prob­le­mas – t. y. su­si­kau­pęs di­de­lis kie­kis ka­rių ir skaid­ru­mo sto­ka.

– Jūs ne­gau­na­te in­for­ma­ci­jos?

– Skel­bia­ma, kad yra 12–13 tūks­tan­čių ka­rių, bet jau aiš­ku, kad jų bus daug dau­giau. Gal­būt yra nau­do­ja­ma­si tarp­tau­ti­nės tei­sės spra­go­mis. Ka­riai ti­krai yra skai­čiuo­ja­mi de­šim­ti­mis tūks­tan­čių.

– Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tas Aliak­sand­ras Lu­ka­šen­ka sa­kė, kad ki­tų vals­ty­bių ste­bė­to­jai ga­li at­vyk­ti ir ste­bė­ti šias mil­ži­niš­kas pra­ty­bas. Ar Lie­tu­va siųs sa­vo ste­bė­to­jus?

– Kol kas dar svars­to­me šį klau­si­mą. Ma­no­me, kad vi­sų pir­ma tai yra NA­TO funk­ci­ja. Mes vei­kia­me kaip ko­lek­ty­vi­nė gy­ny­bos sis­te­ma. Ge­riau, kad tas ste­bė­ji­mas bū­tų iš NA­TO pu­sės. Bet to­kią ga­li­my­bę svars­to­me, lai­ko dar yra.

– Ga­na ne­ti­kė­tai ir ori­gi­na­liai nu­skam­bė­jo Es­ti­jos pre­zi­den­tės min­tis. Ji sa­kė, kad Es­ti­ja ne­jau­čia jo­kios grės­mės, nes yra NA­TO na­rė. Ar to­kia lai­ky­se­na nė­ra tei­sin­ges­nė kal­bant apie ga­li­mas grės­mes iš Ru­si­jos?

– Taip, pla­čią­ja pra­sme tai tei­sin­gas po­žiū­ris. Esa­me NA­TO na­riai, esa­me pa­si­ruo­šę, di­di­na­me gy­ny­bi­nę ga­lią ir pan. Ta­čiau ki­ta ver­tus, ar to už­ten­ka, kai tu­ri­me Ukrai­nos at­ve­jį? Ga­li bū­ti, kad Ru­si­ja, pa­si­nau­do­da­ma esa­mo­mis NA­TO at­gra­sy­mo prie­mo­nių spra­go­mis, ban­dys iš­mė­gin­ti NA­TO vie­ny­bę. Tai vie­nas ga­li­mų sce­na­ri­jų. Sau­giai jaus­tis ga­li­ma tik ta­da, kai vi­siš­kai pa­si­ruoš­ta gy­ny­ba. Gy­ny­bos prie­mo­nės yra ge­riau­sios at­gra­sy­mo prie­mo­nės. Tu­ri­me už­lo­py­ti vi­sas sky­les – pa­vyz­džiui, oro gy­ny­bą, kur yra prob­le­mų. Tai ži­no ir Ru­si­ja. Ki­tas da­ly­kas – Ka­li­ning­ra­das ir jo blo­ka­vi­mo ga­li­my­bės. Iš­spren­dus šias prob­le­mas, pa­si­jaus­tu­me daug sau­ges­ni nei da­bar.

– Už­si­mi­nė­te apie at­gra­sy­mo prie­mo­nes. Bir­že­lį pla­nuo­ja­mos di­de­lės tarp­tau­ti­nės pra­ty­bos „Kar­do kir­tis“, ku­rių da­lis yra „Ge­le­ži­nio Vil­ko“ bri­ga­da, taip pat pra­ty­bos „Ug­ni­nis griaus­mas“, „Bal­tops 2017“. Ar tai yra tam ti­kras sig­na­las prieš gar­sią­sias ru­sų ir bal­ta­ru­sių pra­ty­bas?

– Ne­ma­nau, kad tai yra sig­na­las. Tiek Lie­tu­vos pra­ty­bos, tiek da­ly­vau­jant su są­jun­gi­nin­kais, bu­vo su­pla­nuo­tos iš anks­to. Taip, tai yra pa­si­ruo­ši­mas gi­na­mie­siems veiks­mams Bal­ti­jos ša­ly­se ir at­gra­sy­mo prie­mo­nė. Ta­čiau tai nė­ra tie­sio­gi­nė są­sa­ja su „Za­pad 2017“.

– Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas pra­bi­lo apie „po­ky­čių krep­še­lį“, į ku­rį mi­nis­te­ri­jos su­tau­piu­sios tu­rės įneš­ti per 600 mi­li­jo­nų eu­rų. Su­prask, tai yra da­ro­ma tam, kad di­dė­tų gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mas. Ver­ti­nant tik iš ko­mu­ni­ka­ci­jos pu­sės – ar tai nė­ra es­mi­nės vy­riau­sy­bės klai­dos pri­sta­tant tau­py­mo pla­nus vi­suo­me­nei? Ar tai nė­ra vi­sų mi­nis­te­ri­jų ir su jo­mis su­si­ju­sių žmo­nių nu­tei­ki­nė­ji­mas prieš kraš­to ap­sau­gos sis­te­mą, ku­ri, pa­gal nau­ją pla­ną, nė­ra įpa­rei­go­ja­ma tau­py­ti?

– Mi­nis­te­ri­jos įpa­rei­go­tos su­tau­py­ti per efek­ty­vi­ni­mo prie­mo­nes. Taip, Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai ne­tai­ko­mas tau­py­mo krep­še­lis. Tie­sa sa­kant, nei iš prem­je­ro, nei iš sa­vo ko­le­gų mi­nis­trų nė kar­to ne­iš­gir­dau, kad bus tau­po­ma kraš­to ap­sau­gos sis­te­mai di­din­ti. Iš pla­nuo­ja­mų su­tau­py­ti 611 mi­li­jo­nų eu­rų, 149 mi­li­jo­nai ati­teks Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai, bet vi­sa ki­ta bus skir­ta re­for­moms vyk­dy­ti. Man bū­tų la­bai gai­la, jei ir to­liau bū­tų es­ka­luo­ja­ma, esą vi­sos lė­šos bus skir­tos kraš­to ap­sau­gos sis­te­mai.

Lie­tu­va, de­ja, dar nė kar­to nė­ra įvyk­džiu­si NA­TO stan­dar­tų dėl 2 proc. BVP sky­ri­mo gy­ny­bai, o tuo tar­pu Es­ti­ja tai iš­lai­kė ne­tgi kri­zės lai­ko­tar­piu. Pa­si­žiū­rė­jus į 2012–2013 me­tus, kai Lie­tu­vo­je eko­no­mi­ka po kri­zės at­si­ga­vo, kraš­to ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mas bu­vo duo­bė­je, o es­tai „kar­pė“ vi­sur, iš­sky­rus kraš­to gy­ny­bą. Da­bar ir mes at­ei­na­me į nor­ma­lias vė­žes, nes po tru­pu­tį pa­sie­kia­me 2 proc., gal­būt vi­są lai­ką tie 2 proc. ga­lė­jo bū­ti biu­dže­to struk­tū­ro­je. Fak­tas, kad per 15 me­tų į kraš­to ap­sau­gą ne­bu­vo in­ves­tuo­ti 4 mi­li­jar­dai eu­rų, da­bar­ti­nė­mis kai­no­mis – 4,5 mi­li­jar­do. Iš ti­krų­jų rei­kė­jo in­ves­tuo­ti ir į gink­luo­tę, ir į amu­ni­ci­jas.

– Duo­bės dy­dis per 15 me­tų – 4 mi­li­jar­dai eu­rų? Jos ne­bū­tų, jei vi­sa­da bū­tų ski­ria­mas rei­kia­mas fi­nan­sa­vi­mas?

– Taip. Bet aš ne­sa­kau, kad da­bar im­ki­me ir tas su­mas grą­žin­ki­me. Tai yra ilius­tra­ci­ja po­rei­kių, ku­rie ne­bu­vo iš­pil­dy­ti ir da­bar mes tu­ri­me vers­tis per gal­vą ir tuos po­rei­kius kaž­kaip pa­ten­kin­ti, in­ves­tuo­ti vi­sur, kur rei­kia. Jei­gu kas nors gal­vo­ja, kad mes mau­do­mės pi­ni­guo­se, klys­ta. Taip nė­ra. Ne­tgi pa­di­di­nus fi­nan­sa­vi­mą 149 mi­li­jo­nais eu­rų, 2018–2019 me­tai bus, ko ge­ro, su­nkiau­si biu­dže­ti­ne pra­sme. Tais me­tais tu­rė­si­me at­lik­ti di­džiau­sius mo­kė­ji­mus už mū­sų stam­bią­ją gink­luo­tę ir in­ves­ti­ci­jas į inf­ras­truk­tū­rą.

– Po­ne Ka­rob­li, jums li­ki­mas lė­mė va­do­vau­ti kraš­to ap­sau­gos sis­te­mai vie­nu įdo­miau­siu lai­ko­tar­piu – di­dė­ja fi­nan­sa­vi­mas, gy­ny­bi­nė ga­lia, pri­ima­mi įvai­rūs stra­te­gi­niai spren­di­mai. Jūs esa­te dip­lo­ma­tas, anks­čiau dir­bo­te Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je. Ar jau įli­po­te į ka­rei­viš­kus ba­tus, su­si­ta­pa­ti­no­te su sis­te­ma? O gal ji jums vis dar kaip sve­čių na­mai?

– Ka­riš­ki ba­tai man ne­prik­lau­so, nes esu ci­vi­lis. Bet kraš­to ap­sau­gos sis­te­ma yra ma­no gal­vos skaus­mas, ma­no at­sa­ko­my­bė, vi­sų pir­ma, prieš vi­suo­me­nę, ku­ri pa­si­ti­ki kraš­to ap­sau­gos sis­te­ma, ka­riuo­me­ne. Tu­ri­me re­kor­di­nį ka­riuo­me­nę pa­lai­kan­čių žmo­nių skai­čių per ke­lio­li­ka me­tų. Tai la­bai sva­bu, tai yra di­džiu­lis kre­di­tas. Kol kas tai yra kre­di­tas, o ne re­zul­ta­tai. Ly­giai to­kią pa­čią at­sa­ko­my­bę jau­čiu ir prieš ka­riuo­me­nę. Ko­man­da su­for­muo­ta, kuo to­liau, tuo la­biau ži­no­me, ką rei­kia da­ry­ti. Už­da­vi­niai, ku­rie mums ke­lia­mi – t. y. gy­ny­bi­nių pa­jė­gu­mų vys­ty­mas, plė­tra, bus da­ro­mi kiek įma­no­ma efek­ty­viau.