Krašto apsaugos ministras J.Olekas išsaugojo postą
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.

Kad mi­nis­tras bū­tų at­sta­ty­din­tas, už tai tu­ri bal­suo­ti ne ma­žiau kaip 71 par­la­men­ta­ras.

Slap­ta­me bal­sa­vi­me ne­da­ly­va­vo nė vie­nas val­dan­čių­jų frak­ci­jų at­sto­vas.

Siū­lė nepritarti

Sei­mo ko­mi­si­ja siū­lo ne­pri­tar­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro so­cial­de­mo­kra­to Juo­zo Ole­ko at­sa­ky­mams į in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mus.

Toks spren­di­mas pri­im­tas pen­kiems par­la­men­ta­rams bal­sa­vus už tai, kad bū­tų pri­tar­ta J.Ole­ko at­sa­ky­mams ir še­šiems bal­sa­vus prieš to­kį spren­di­mą. Dėl šio nu­ta­ri­mo pro­jek­to bus vė­liau bal­suo­ja­ma slap­tai. Tam, kad mi­nis­tro at­sa­ky­mams bū­tų ne­pri­tar­ta ir bū­tų par­eikš­tas juo ne­pa­si­ti­kė­ji­mas, už nu­ta­ri­mą tu­ri bal­suo­ti ne ma­žiau kaip 71 Sei­mo na­rys.

BNS ži­nio­mis, už pri­ta­ri­mą J.Ole­ko at­sa­ky­mams ko­mi­si­jo­je bal­sa­vo so­cial­de­mo­kra­tai Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas, Eduar­das Šab­lins­kas, Da­rius Pe­tro­šius bei „dar­bie­čiai“ Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas ir Da­rius Ulic­kas. Su­si­lai­kė bal­suo­da­mi „tvar­kie­tis“ Pe­tras Gra­žu­lis ir miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­rys Va­le­ri­jus Si­mu­li­kas. Ne­pri­ta­rė J.Ole­ko at­sa­ky­mams opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė ir Aud­ro­nius Ažu­ba­lis, li­be­ra­lė Da­lia Kuo­dy­tė ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vas Zbig­ne­vas Je­dins­kis.

In­ter­pe­lia­ci­ją atlaikys

Prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius ne­su­reikš­mi­na Sei­mo ko­mi­si­jos siū­ly­mo ne­pri­tar­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro so­cial­de­mo­kra­to Juo­zo Ole­ko at­sa­ky­mams į in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mus.

Pa­sak jo, mi­nis­tras bal­sa­vi­mą dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo at­lai­kys, nes ne­su­si­rinks 71 bal­suo­jan­čio už ne­pa­si­ti­kė­ji­mą mi­nis­tru. „Vis­kas bus at­lai­ky­ta ir vis­kas bus ge­rai. Esu ti­kras“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė prem­je­ras.

Klau­sia­mas, ar prog­no­zuo­ja sce­na­ri­jų, jog į slap­tą bal­sa­vi­mą ne­ateis rei­kia­mas 71 Sei­mo na­rys, prem­je­ras at­sa­kė tei­gia­mai.

Kal­tu nesijautė

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas tei­gia ne­si­jau­čian­tis kal­tas dėl „auk­si­nių šaukš­tų“ skan­da­lo, nes bū­tent jis pa­dė­jo at­skleis­ti nu­si­kals­ta­mą vei­ką.

„Kal­tu ne­si­jau­čiu, jau­čiuo­si tuo žmo­gu­mi, ku­ris pa­dė­jo nu­sta­ty­ti nu­si­kals­ta­mą vei­ką“, – tre­čia­die­nį per in­ter­pe­lia­ci­jos pro­ce­dū­rą Sei­me tvir­ti­no jis.

Mi­nis­tras pa­brė­žė, kad duo­me­nis apie ga­li­ma nu­si­kals­ta­mą vei­ką su­rin­ko bū­tent Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Ge­ne­ra­li­nė ins­pek­ci­ja.

„(...) pa­aiš­kė­jus įtar­ti­no san­do­rio ap­lin­ky­bėms, 2015 m. ge­gu­žės 12 die­ną pa­ve­džiau vi­są KAM pa­da­li­nių su­rink­tą me­džia­gą per­duo­ti iki­teis­mi­niam ty­ri­mui, va­do­vau­ja­mam ir kon­tro­liuo­ja­mam pro­ku­ro­ro, o ka­riuo­me­nės va­dui pa­ve­džiau pri­im­ti to­les­nius spren­di­mus dėl Ma­te­ria­li­nių re­sur­sų de­par­ta­men­to ir UAB „No­ta Be­ne“ pre­li­mi­na­rio­sios pre­kių pir­ki­mo-par­da­vi­mo su­tar­ties. Su­tar­tis bu­vo ne­vyk­do­ma, tad ne­bu­vo pa­lik­ta jo­kių ga­li­my­bių ne­pag­rįs­tai leis­ti pi­ni­gus šios su­tar­ties pa­grin­du“, – tei­gė J.Ole­kas.

Jis kal­ti­no opo­zi­ci­ją me­lu, iš­krai­pant in­for­ma­ci­ją dėl vie­šų­jų pir­ki­mų kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius par­eiš­kė, kad „auk­si­nių šaukš­tų“ skan­da­las ty­čia su­kel­tas prieš rin­ki­mus. Jis tei­gė, kad pas jį bu­vo at­ėjęs Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos dar­buo­to­jas, ku­ris pra­ne­šė, kad tar­ny­ba apie vir­tu­vės įran­gos pir­ki­mą in­for­ma­ci­jos tu­rė­jo dar 2014 me­tais. Dar­buo­to­jo pa­var­dę Vy­riau­sy­bės va­do­vas at­si­sa­kė at­skleis­ti.

Mi­nis­tras pa­brė­žė, kad kas­met įvyks­ta 14 tūkst. pir­ki­mų kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je. Ne­pai­sant to, anot jo, tarp ke­lių šim­tų mi­li­jo­nų ver­tės pir­ki­mų pa­vy­ko ap­tik­ti gal­būt per­mo­kė­tų 4 tūkst. eu­rų.

J.Ole­kas taip pat sa­kė, kad aš­tuo­nis kar­tus bran­giau vir­tu­vės įran­kių par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ nė­ra di­džiau­sias ka­riuo­me­nės tie­kė­jas. Jis tvir­ti­no, kad tei­sės ak­tai ne­lei­do šios įmo­nės įtrauk­ti į ne­pa­ti­ki­mų tie­kė­jų są­ra­šą.

„Kon­sul­ta­vo­mės su Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba dėl ga­li­my­bių ne­leis­ti bend­ro­vei da­ly­vau­ti skel­bia­muo­se vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se ar nu­trauk­ti su­da­ry­tas su­tar­tis tuo pa­grin­du, kad bend­ro­vė ar jos va­do­vas yra įta­ria­mi at­lie­ka­ma­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me, ir bu­vo gau­tos re­ko­men­da­ci­jos, kad tik bend­ro­vės re­pu­ta­ci­ja ar jai par­eikš­ti įta­ri­mai ne­tu­rė­tų bū­ti lai­ko­mi pa­kan­ka­mais pa­grin­dais nu­trauk­ti pro­ce­dū­ras ar­ba su­da­ry­tas su­tar­tis“, – sa­kė mi­nis­tras.

So­cial­de­mo­kra­to tei­gi­mu, jo at­sto­vau­ja­ma par­ti­ja nė­ra ga­vu­si fi­nan­si­nės nau­dos iš bend­ro­vės „No­ta Be­ne“ ar jos ak­ci­nin­kų. Jie nė­ra par­ėmę nei Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos, nei at­ski­rų jos na­rių ar jiems pri­klau­san­čių fon­dų.

Su­lau­kęs prie­kaiš­tų dėl vie­šų­jų pir­ki­mų skaid­ru­mo kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras at­kir­to, kad val­dant kon­ser­va­to­riams 2012 me­tais pa­nai­kin­tas Re­sur­sų pla­na­vi­mo de­par­ta­men­tas, ir „KAM ne­bu­vo at­ski­ro pa­da­li­nio, at­sa­kin­go už kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos (KAS) vyk­do­mų vie­šų­jų pir­ki­mų kon­tro­lę“.

J.Ole­kas tei­gė, kad jo spren­di­mu per­nai sau­sį įsteig­tas KAM Įsi­gi­ji­mų de­par­ta­men­to Įsi­gi­ji­mų val­dy­mo ir prie­žiū­ros sky­rius.

Jis tvir­ti­no apie pa­ste­bė­tą ga­li­mą nu­si­kals­ta­mą vei­ką ne­pra­ne­šęs pre­zi­den­tei ir Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui, nes ne­bu­vo pa­si­bai­gęs pa­trau­ki­mo tei­si­nėn at­sa­ko­my­bėn pro­ce­sas.

In­ter­pe­lia­ci­ją kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trui ini­ci­ja­vo Sei­mo opo­zi­ci­ja.

Ren­gė­jų var­du iš Sei­mo tri­bū­nos kal­bė­ju­si kon­ser­va­to­rė, bu­vu­si kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė tei­gė, kad iki šio lai­ko mi­nis­tras jau tu­rė­jo bū­ti at­sis­ta­ty­di­nęs ir ne­be­var­gin­ti nei Sei­mo, nei vi­suo­me­nės šio­mis ne­ma­lo­nio­mis pro­ce­dū­ro­mis.

„Tuo la­biau ne­beg­riau­ti to­liau ka­riuo­me­nės pres­ti­žo ir ves­ti į ne­vil­tį tų žmo­nių, ku­rie nuo­šir­džiai tar­nau­ja Tė­vy­nei“, – sa­kė ji.

Anot par­la­men­ta­rės, jau Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai nu­sta­čius, kad bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ ka­riuo­me­nei par­da­vė ne to ga­min­to­jo pre­kes ir aš­tuo­nis kar­tus bran­giau, ta pa­ti įmo­nė su­da­ri­nė­jo su­tar­tis su ki­to­mis vals­ty­bės įstai­go­mis.

„Vien Vė­žio ins­ti­tu­tas su­da­rė pre­li­mi­na­rią su­tar­tį už 1 mlrd. eu­rų! Kas ga­lė­tų pa­neig­ti, kad gal dėl to mi­nis­tras ir slė­pė dve­jus me­tus nuo vie­šu­mos auk­si­nių šaukš­tų is­to­ri­ją, kad ne­pa­kenk­tų bend­ro­vės re­pu­ta­ci­jai? Min­tys ky­la įvai­rios...“, – kal­bė­jo R.Juk­ne­vi­čie­nė.

Ji taip pat par­eiš­kė, kad J.Ole­kui „la­bai leng­vai pra­ėjo „Bo­xer“ is­to­ri­ja, kai tik įsi­ki­šus pre­zi­den­tei ir vi­suo­me­nei bu­vo nu­trauk­tos kur­pia­mos ga­li­mai ko­rup­ci­nės sche­mos“.

„Vie­ša pa­slap­tis, jog mi­nis­tras to­se sche­mo­se taip pat tie­sio­giai ar ne­tie­sio­giai da­ly­va­vo, apie jas ti­krai ži­no­jo. Pri­me­nu, kad bu­vo da­ro­ma įta­ka su gy­ny­bos pra­mo­ne su­si­ju­siai or­ga­ni­za­ci­jai, kad jos va­do­vy­bė­je at­si­ras­tų so­cial­de­mo­kra­tams ar­ti­mas žmo­gus. Tur­būt pa­me­na­te skan­da­lin­gą bu­vu­sio ka­riuo­me­nės va­do ir so­cial­de­mo­kra­tų drau­go Val­do Tut­kaus ap­gai­lė­ti­ną ban­dy­mą įsi­kiš­ti į šar­vuo­čių pir­ki­mą“, – tvir­ti­no kon­ser­va­to­rė.

In­ter­pe­lia­ci­ja J.Ole­kui ini­ci­juo­ta, kai rugp­jū­čio 30 die­ną Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) pa­skel­bė, kad ka­riuo­me­nė aš­tuo­nis kar­tus di­des­ne nei rin­kos kai­na pir­ko vir­tu­vės reik­me­nų. VPT duo­me­ni­mis, 2014-ai­siais ka­riuo­me­nė pjaus­ty­mo len­te­lę įsi­gi­jo už 180 eu­rų, kai iden­tiš­ka len­te­lė par­duo­tu­vė­je tuo me­tu kai­na­vo 28 eu­rus, duo­nrie­kį pei­lį – už 142 eu­rus, jo kai­na par­duo­tu­vė­je – 13 eu­rų. Keps­niams nau­do­ja­ma ša­ku­tė pirk­ta už 184 eu­rus, kiau­ra­sam­tis – už 70 eu­rų, ga­ląs­tu­vas – už 103 eu­rus, pei­lis mė­sai ka­po­ti – už 250 eu­rų. Sie­te­lis įsi­gy­tas už 161 eu­rą, skir­tin­gų dy­džių sam­te­liai – už 243 eu­rus ir 258 eu­rus.

Šie įran­kiai įsi­gy­ti re­mian­tis pre­li­mi­na­ria 2014 me­tais pa­si­ra­šy­ta su­tar­ti­mi tarp ka­riuo­me­nės ir „No­ta Be­ne“. Jos ver­tė – 1,6 mln. eu­rų. Tais pa­čiais me­tais 174 tūkst. eu­rų įsi­gy­ta vir­tu­vės įran­kių ir ki­tos įran­gos.

Tei­sė­sau­ga šiuo me­tu vyk­do iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl su­kčia­vi­mo. Ti­ria­ma, ar bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ sie­kė nu­slėp­ti nuo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ti­krą­jį lau­ko vir­tu­vės ag­re­ga­tų ga­min­to­ją, kai kli­ja­vo „Kar­cher – Fu­tu­re­tech“ pre­kės ženk­lą ant Lie­tu­vo­je įsi­gy­tų pre­kių. Taip pat vyk­do­mas at­ski­ras ty­ri­mas dėl pikt­nau­džia­vi­mo, sie­kiant dėl įsi­gi­ji­mo iš­aiš­kin­ti at­sa­kin­gus as­me­nis kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę „No­ta Be­ne“ bu­vo įtrauk­ta į ne­pa­ti­ki­mų tie­kė­jų są­ra­šą. Tai reiš­kia, kad bend­ro­vė tre­jus me­tus ga­lės bū­ti eli­mi­nuo­ja­ma iš vi­sų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų or­ga­ni­zuo­ja­mų vie­šų­jų pir­ki­mų. Į šį są­ra­šą įmo­nę įtrau­kė Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba, įsi­gi­ju­si iš „No­ta Be­ne“ tu­ris­ti­nes pre­kes, ku­rių ji ne­pris­ta­tė nu­sta­ty­tu lai­ku.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė dėl su­si­da­riu­sios si­tua­ci­jos par­agi­no pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trą.