Krašto apsaugos ministerijoje sudaromi pirmieji šauktinių sąrašai
Pir­ma­die­nį Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je (KAM) bus su­da­ro­mi šių me­tų šau­ki­mo į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą są­ra­šai.

Są­ra­šai pa­gal re­gio­nus bus su­da­ro­mi nau­do­jant kom­piu­te­rių prog­ra­mą su at­si­tik­ti­nių skai­čių ge­ne­ra­to­riu­mi. Sie­kiant už­ti­krin­ti, kad at­ran­kos pro­ce­dū­ra vyk­tų skaid­riai, ob­jek­ty­viai ir vie­šai, pro­ce­są ste­bės vi­suo­me­nės at­sto­vai, pra­ne­šė mi­nis­te­ri­ja.

Šauk­ti­nių są­ra­šų su­da­ry­mo pro­ce­dū­rą ste­bės ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas, Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas, aš­tuo­ni vi­suo­me­nės at­sto­vai.

Šie­met į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą bus pa­šauk­ti 3 tūkst. 19-26 me­tų jau­nuo­lių. Da­lis iš šio skai­čiaus tar­ny­bą at­liks sa­vo no­ru. To­kių už­si­re­gis­tra­vo jau apie 1 tūks­tan­tį.

Į są­ra­šus pa­te­kę ka­ro prie­vo­li­nin­kai šau­ki­mo nu­ro­dy­mus gaus re­gis­truo­tu pa­štu bei pri­va­lės šau­ki­mo nu­ro­dy­me pa­skir­tą die­ną at­vyk­ti į nu­ro­dy­tus Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų rink­ti­nių ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­rius. Vė­liau, pa­tiks­li­nus an­ke­ti­nius duo­me­nis, ka­ro prie­vo­li­nin­kai bus or­ga­ni­zuo­tai siun­čia­mi į Ka­ri­nę me­di­ci­nos eks­per­ti­zės ko­mi­si­ją įver­tin­ti jų svei­ka­tą.

At­siž­velg­da­mas į su­si­da­riu­sią geo­po­li­ti­nę pa­dė­tį ko­vą Sei­mas pre­zi­den­tės siū­ly­mu grą­ži­no pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą.