Krašto apsaugos ministerija paskelbė šauktinių sąrašą
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja tre­čia­die­nį pa­skel­bė šau­ki­mo į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą są­ra­šus, ku­riuo­se įtrauk­ti 36 825 jau­nuo­liai.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je sauk­ti­niai.kam.lt skel­bia­ma­me są­ra­še taip pat įtrauk­tas dau­giau kaip tūks­tan­tis sa­va­no­rių, to­dėl iš vi­so nu­ro­do­mi 37 932 as­me­nų duo­me­nys, BNS in­for­ma­vo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai.

Pri­va­lo­mai de­vy­nių mė­ne­sių mo­ky­mams į ka­riuo­me­nę kvie­čia­mi 19-26 me­tų jau­nuo­liai. Šiais me­tais tar­ny­bai bus at­rink­ti 3 tūkst. šauk­ti­nių.

Są­ra­šuo­se skel­bia­mi šauk­ti­nių var­do pir­mo­ji rai­dė, pa­var­dė gi­mi­mo me­tai bei te­ri­to­ri­nis pa­da­li­nys, ku­riam šauk­ti­nis pri­skir­tas. Są­ra­šai su­gru­puo­ti pa­gal Aly­taus, Kau­no, Klai­pė­dos, Pa­ne­vė­žio, Šiau­lių ir Vil­niaus re­gio­nus. Ka­ro prie­vo­li­nin­kai, ofi­cia­liai dek­la­ra­vę iš­vy­ki­mą iš Lie­tu­vos, pa­te­ko į Vil­niaus re­gio­no są­ra­šą.

In­ter­ne­to sve­tai­nė­je vei­kia ir pa­ieš­kos sis­te­ma, lei­džian­ti ka­ro prie­vo­li­nin­kams pa­si­ti­krin­ti, ar jie yra įtrauk­ti į są­ra­šus.

„Lai­ko­mės ba­lan­so tarp sau­gu­mo ir vie­šu­mo ir skel­bia­me mi­ni­ma­lius duo­me­nis, kad jau­nuo­liai ga­lė­tų sa­ve iden­ti­fi­kuo­ti ir kad šių duo­me­nų at­sklei­di­mas ne­su­kel­tų jiems grės­mės,“ – pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

Vi­siems at­si­tik­ti­ne at­ran­kos sis­te­ma at­rink­tiems 36 825 ka­ro prie­vo­li­nin­kams tre­čia­die­nį pra­de­da­mi siųs­ti šau­ki­mo nu­ro­dy­mai. Siun­ti­mas už­truks iki 20 dar­bo die­nų.

Šau­ki­mo nu­ro­dy­muo­se bus pa­teik­tas at­vy­ki­mo lai­kas, vie­ta ir rei­ka­lin­gi pri­sta­ty­ti do­ku­men­tai. Vė­liau, pa­tiks­li­nus an­ke­ti­nius duo­me­nis, ka­ro prie­vo­li­nin­kai bus or­ga­ni­zuo­tai siun­čia­mi į Ka­ri­nę me­di­ci­nos eks­per­ti­zės ko­mi­si­ją įver­tin­ti jų svei­ka­tą.

Šau­ki­mo pra­ne­ši­mo ne­ga­vę, bet į šių me­tų są­ra­šą pa­te­kę as­me­nys ra­gi­na­mi su­si­siek­ti su ar­ti­miau­siu re­gio­ni­niu Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­riu­mi ir pa­tiks­lin­ti at­vy­ki­mo vie­tą ir lai­ką.

Mi­nis­te­ri­ja pri­me­na, kad iš­vy­kus į ki­tą vals­ty­bę nuo­lat ar lai­ki­nai, il­ges­niam nei še­šių mė­ne­sių lai­ko­tar­piui, ne vė­liau kaip per mė­ne­sį nuo iš­vy­ki­mo in­for­muo­ti ka­ro prie­vo­lę ad­mi­nis­truo­jan­čią kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos ins­ti­tu­ci­ją apie sa­vo fak­ti­nę gy­ve­na­mą­ją vie­tą, dar­bo ar stu­di­jų vie­tą.

Į są­ra­šus ne­pa­te­kę vai­ki­nai ir mer­gi­nos nuo 18 iki 38 me­tų ra­gi­na­mi ir to­liau re­gis­truo­tis sa­va­no­riš­kai tar­ny­bai, jie kaip ir iki šiol ga­lės pa­si­rink­ti no­ri­mą tar­ny­bos vie­tą ir gaus ket­vir­ta­da­liu di­des­nes fi­nan­si­nes iš­mo­kas.

Pir­mie­ji ka­ro prie­vo­li­nin­kai tar­ny­bą pra­dės rugp­jū­čio 24 die­ną Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų ba­ta­lio­ne.

Pre­zi­den­tės ir ka­riuo­me­nės va­do siū­ly­mu Sei­mas šauk­ti­nius grą­ži­no ko­vo mė­ne­sį. Šis spren­di­mas grin­džia­mas Ru­si­jos veiks­mais Ukrai­no­je ir iš­au­gu­siu ka­ri­niu ak­ty­vu­mu Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne.

Tre­čia­die­nį nau­jie­nų por­ta­lo del­fi.lt pa­skelb­ta apk­lau­sa par­odė, kad šauk­ti­nių tar­ny­bos grą­ži­ni­mui pri­ta­ria 52 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, 28 proc. yra prieš, 20 proc. ne­tu­ri nuo­mo­nės. „Spin­ter ty­ri­mai“ ba­lan­džio 17-25 die­no­mis apk­lau­sė 1007 res­pon­den­tus.