Krašto apsaugos ministerija norėtų perimti „Infostruktūros“ pavaldumą
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja no­rė­tų pe­rim­ti vals­ty­bi­nio duo­me­nų per­da­vi­mo tink­lo pa­slau­gų įmo­nės „In­fos­truk­tū­ra“ pa­val­du­mą.

„Sie­kia­me iš­bars­ty­tą sau­gą su­rink­ti vie­no­se ran­ko­se, kad ne­bū­tų daug įstai­gų, at­sa­kin­gų už vie­ną ir tą pa­tį“, – BNS sa­kė už ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo klau­si­mus at­sa­kin­gas kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras Ed­vi­nas Ker­za.

„Vyk­do­me po­li­ti­nes kon­sul­ta­ci­jas, kad pe­rim­tu­mė­me „In­fos­truk­tū­ros“ pa­val­du­mą. Taip pat su Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ak­ty­viai ana­li­zuo­ja­me tei­sės ak­tus ir funk­ci­jas, kad ga­lė­tu­me pe­rim­ti elek­tro­ni­nę sau­gą iš jų, nes ki­ber­ne­ti­nė ir elek­tro­ni­nė sau­ga šiais lai­kais yra pra­ktiš­kai be ta­kos­ky­ros“, – pri­dū­rė jis.

„In­fos­truk­tū­ra“ bu­vo įkur­ta 1992 me­tais, tuo­met ji bu­vo pa­val­di tuo­me­ti­nei Ry­šių ir in­for­ma­ti­kos mi­nis­te­ri­jai. Nuo 2001 me­tų įmo­nė ta­po pa­val­di Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai, o nuo 2015 me­tų – Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai.

„Jei­gu tai bū­tų mū­sų val­do­mas tink­las, su mū­sų kom­pe­te­tin­gais spe­cia­lis­tais, tech­ni­ne įran­ga, ap­sau­gos prie­mo­nė­mis, mū­sų ste­bė­ji­mo sis­te­ma, tai mes tu­rė­tu­me ga­li­my­bę ne tik ma­ty­ti, bet ir ne­del­siant rea­guo­ti. Ką mes ga­lė­tu­mė­me pa­da­ry­ti šian­dien, tai tik ma­ty­ti, kad kaž­kas vyks­ta“, – sa­kė E.Ker­za.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai šiuo me­tu yra pa­val­dus Na­cio­na­li­nis ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tras. Mi­nis­te­ri­ja taip pat val­do Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo ir te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų tar­ny­bą.

„In­fos­truk­tū­ra“ Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai val­dy­ti ga­lė­tų bū­ti per­duo­ta Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu.Ji tei­kia duo­me­nų per­da­vi­mo tink­lo pa­slau­gas Pre­zi­den­tū­rai, Sei­mui, mi­nis­te­ri­joms, Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tui, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai ir ki­toms ins­ti­tu­ci­joms. 98 pro­cen­tai jos klien­tų yra vie­šo­jo sek­to­riaus įstai­gos.

Lie­tu­vos žval­gy­ba tei­gia, kad Ru­si­jos ak­ty­vu­mas ki­ber­ne­ti­nė­je erd­vė­je pa­sta­rai­siais me­tais au­ga. Par­ei­gū­nai prog­no­zuo­ja, kad jis ir to­liau di­dės, at­siž­vel­giant į plė­to­ja­mus Ru­si­jos pa­jė­gu­mus ir sėk­min­gas ope­ra­ci­jas ki­ber­ne­ti­nė­je erd­vė­je.

Spe­cia­lis­tai Lie­tu­vos ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo būk­lę ver­ti­na kaip ne­pa­ten­ki­na­mą.

Per­nai pa­va­sa­rį „In­fos­truk­tū­ra“ pa­ty­rė ki­ber­ne­ti­nę at­aką, jri, eks­per­tų tei­gi­mu, bu­vo vie­na di­džiau­sių ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je. Ba­lan­džio pa­bai­go­je „In­fos­truk­tū­ros“ sau­go­mam In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plė­tros ko­mi­te­to ser­ve­riui su­si­dū­rus su iš­puo­liu nu­ken­tė­jo ke­lio­li­kos vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų sis­te­mos.

Va­di­na­mą­sias DDoS at­akas tuo­met pa­ty­rė Sei­mo, Pre­zi­den­tū­ros, Vy­riau­sy­bės, di­džio­sios da­lies mi­nis­te­ri­jų, įvai­rių vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų, tarp jų – Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos, Cen­tri­nės pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ros tink­la­la­piai.

„Fik­sa­vo­me in­ci­den­tus ir per­nai, ir šiais me­tais. Kai tu tei­ki pa­slau­gą to­kiai svar­biai ins­ti­tu­ci­jų da­liai, ta­ve vi­sa­da mė­gins, rengs at­akas ir ti­krins ta­vo pa­si­ren­gi­mo ly­gį. Tai vi­sai ne­nuos­ta­bu, kad dė­me­sys „In­fos­truk­tū­rai“ pa­sta­rai­siais me­tais yra ge­ro­kai iš­au­gęs“, – sa­kė vi­ce­mi­nis­tras.