Krašto apsauga, „Zapad“ – Valstybės gynybos tarybos dėmesio centre
Ki­tą sa­vai­tę po­sė­džiau­sian­ti Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba ap­tars kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos po­rei­kius ir Lie­tu­vos da­ly­va­vi­mą tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se.Pre­zi­den­tū­ra BNS in­for­ma­vo, kad per su­si­ti­ki­mą ša­lies ir kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos va­do­vy­bė taip pat kal­bės apie grės­mes re­gio­ne, ar­tė­jant rug­sė­jį Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos ren­gia­moms pra­ty­boms „Za­pad“.

„Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bos po­sė­dis vyks rugp­jū­čio 21 die­ną. Po­sė­dy­je bus ap­tar­tos grės­mės re­gio­ne, kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos po­rei­kiai bei Lie­tu­vos da­ly­va­vi­mas tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se 2018 – 2019 me­tais“, – ra­šo­ma pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos pa­teik­ta­me at­sa­ky­me.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja BNS nu­ro­dė, kad Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bai bus pri­sta­ty­ti 2019 – 2020 me­tų ka­riuo­me­nės mo­der­ni­za­vi­mo ir plė­tros pla­nai.

„Tu­ri­me pui­kius, pro­fe­sio­na­lius ka­rius, ku­riais di­džiuo­ja­mės ir ku­riuos gi­ria mū­sų są­jun­gi­nin­kai, ta­čiau pa­gal tu­ri­mą gink­luo­tę dar ne­sa­me XXI am­žiaus ka­riuo­me­nė. Tai ri­bo­ja mū­sų gy­ny­bos ga­li­my­bes, tad ka­riuo­me­nės mo­der­ni­za­vi­mo sie­kia­my­bė – ma­ty­ti to­liau, šau­ti to­liau, ju­dė­ti grei­čiau“, – sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis.

Mi­nis­tro ko­men­ta­rą per­da­vė jo at­sto­vė Vi­ta Ra­ma­naus­kai­tė.

Ki­tą­met Lie­tu­va gy­ny­bai ren­gia­si skir­ti kiek dau­giau nei 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to. Šių me­tų pra­džio­je Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas pa­siū­lė par­la­men­ti­nėms par­ti­joms su­si­tar­ti dėl gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mo di­di­ni­mo iki 2020 me­tų, ta­čiau dis­ku­si­jos apie tai pri­ti­lo.

Šiuo me­tu de­vy­nio­se tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se ir mi­si­jo­se Af­ga­nis­ta­ne, Ira­ke, Ko­so­ve, Ukrai­no­je, Ma­ly­je, Cen­tri­nės Af­ri­kos Res­pub­li­ko­je ir Vi­dur­že­mio jū­ro­je tar­nau­ja apie 90 Lie­tu­vos ka­rių.

Ka­rių skai­čių tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se tvir­ti­na Sei­mas. Ti­kė­ti­na, kad Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja siū­lys at­ei­ty­je di­din­ti Ira­ke tar­nau­jan­čių Lie­tu­vos ka­rių skai­čių. Šiuo me­tu ten še­ši ka­riuo­me­nės ins­truk­to­riai ap­mo­ko vie­tos pa­jė­gas ko­vo­ti su dži­ha­dis­tų gru­puo­te „Is­la­mo vals­ty­bė“.

Žval­gy­ba tei­gia, kad rug­sė­jo vi­du­ry­je Ru­si­jo­je ir Bal­ta­ru­si­jo­je vyk­sian­čių pra­ty­bų „Za­pad“ me­tu bus im­ituo­ja­mas gink­luo­tas konf­lik­tas su NA­TO. Da­lis mo­ky­mų ra­jo­nų bus vi­siš­kai gre­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės sie­nos, to­dėl Lie­tu­vos par­ei­gū­nai ne­at­me­ta in­ci­den­tų ir pro­vo­ka­ci­jų ti­ki­my­bės.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba svars­to ir koor­di­nuo­ja svar­biau­sius vals­ty­bės gy­ny­bos klau­si­mus. Jai va­do­vau­ja pre­zi­den­tas. Ta­ry­bą taip pat su­da­ro mi­nis­tras pir­mi­nin­kas, Sei­mo pir­mi­nin­kas, kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras ir ka­riuo­me­nės va­das.