Kovos technologijų rinkoje
In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ir te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų spren­di­mų bend­ro­vė „NT Ser­vi­ce“, il­gus me­tus tei­ku­si pa­slau­gas vals­ty­bės ir pri­va­čioms bend­ro­vėms, pa­sta­ruo­ju me­tu links­niuo­ja­ma par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ga­li­mos ko­rup­ci­jos skan­da­le. Įmo­nės va­do­vas Pei­sa­chas Ka­čer­gins­kis, pir­mą kar­tą su­ti­kęs bend­rau­ti su ži­niask­lai­da, tei­gė ap­gai­les­tau­jan­tis, kad po­li­ti­nį at­spal­vį tu­rin­tis triukš­mas at­si­su­ka prieš ins­ti­tu­ci­jų pro­jek­tus, ku­riems įgy­ven­din­ti rei­kia vals­ty­bės pa­lai­ky­mo.

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je tei­sė­sau­gi­nin­kai „NT Ser­vi­ce“ va­do­vui P. Ka­čer­gins­kui par­eiš­kė įta­ri­mus dėl esą ne­skaid­rių ry­šių par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ nuo 2012-ųjų val­do­mo­je Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je. Šį­met im­ta tir­ti prieš ket­ve­rius me­tus kar­tu su Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tu (PAGD) už Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šas įdieg­tos Gy­ven­to­jų pers­pė­ji­mo ir in­for­ma­vi­mo (GPI) per mo­bi­lio­jo ry­šio tink­lus sis­te­mos tech­ni­nės prie­žiū­ros su­tar­tį.

„Mes pa­siū­lė­me mo­der­niau­sias tech­no­lo­gi­jas, at­ve­rian­čias ga­li­my­bes ne tik šiuo me­tu už­ti­krin­ti de­ra­mą PAGD veik­lą, bet ir efek­ty­viai plė­to­ti ją at­ei­ty­je. Da­bar tei­gia­ma, kad mū­sų įdieg­ta GPI sis­te­ma Lie­tu­vai bu­vo per­ne­lyg mo­der­ni. Bet ko­dėl mes, in­ter­ne­to sklai­do­je pir­mau­jan­ti ša­lis, pro­jek­tui ga­vu­si eu­ro­pi­nės par­amos lė­šų, ne­tu­rė­jo­me jo įdieg­ti? Ar tu­rė­jo­me lauk­ti, kol tech­no­lo­gi­jos pa­sens – ta­da jos mums bū­tų ti­ku­sios? Šią sis­te­mą ga­li­ma pa­nau­do­ti la­bai pla­čiai – tai ypač ak­tua­lu da­bar, san­ty­kių su Ru­si­ja kon­teks­te. De­ja, kol kas ieš­ko­ma tik blo­gy­bių, ne­kal­bant apie tai, ko­kias ga­li­my­bes ji at­ve­ria“, - „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė „NT Ser­vi­ce“ va­do­vas Peisachas Kačerginskis.

Ki­tur - brangiau

- Šią ge­gu­žę Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas (LAT), iš­nag­ri­nė­jęs 2011 me­tais PAGD skelb­to vie­šo kon­kur­so GPI sis­te­mai įdieg­ti (jo ver­tė – maž­daug 4,3 mln. eu­rų) bei dar 434 tūkst. eu­rų kai­na­vu­sią sis­te­mos prie­žiū­ros su­tar­tis, kons­ta­ta­vo, kad pir­ki­mo pro­ce­dū­ros bu­vo pa­žeis­tos, bet ka­dan­gi pro­jek­tas jau įgy­ven­din­tas, pri­tei­sė PAGD su­mo­kė­ti 100 tūkst. eu­rų bau­dą į biu­dže­tą. Ar pri­sii­ma­te dėl to at­sa­ko­my­bę?

- PAGD va­do­vas vie­šai pa­skel­bė, kad bau­da bus mo­ka­ma iš lė­šų, nu­ma­ty­tų sis­te­mos tech­ni­nei prie­žiū­rai, tai yra iš mū­sų, bend­ro­vės „NT Ser­vi­ce“, ki­še­nės.

At­sa­ko­my­bės dėl to, kas įvy­ko, ti­krai ne­ga­li­me pri­siim­ti. Mes da­ly­va­vo­me PAGD skelb­ta­me kon­kur­se kaip ir ki­ti tie­kė­jai. Są­ži­nin­gai jį lai­mė­jo­me – LAT ne­nus­ta­tė ne­są­ži­nin­go vei­ki­mo. Šio teis­mo spren­di­mo es­mė yra to­kia: kon­kur­sui pri­sti­go skaid­ru­mo, nes mū­sų įmo­nė­je dir­bo dok­to­ran­tai iš Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to, ku­rio moks­li­nin­kai kaip eks­per­tai at­li­ko PAGD skelb­to kon­kur­so pa­siū­ly­mų eko­no­mi­nį ir tech­ni­nį ver­ti­ni­mą. To­kios in­terp­re­ta­ci­jos – dau­giau nei keis­tos, nes bet ku­rio­je di­des­nė­je įmo­nė­je, vei­kian­čio­je te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų sri­ty­je, ra­si­te moks­lo dar­buo­to­jų iš įvai­rių uni­ver­si­te­tų. Ar ga­li­ma tvir­tin­ti, kad vi­si jie – ša­liš­ki?

Ki­tas da­ly­kas: bend­ro­vė, ku­ri 2011 me­tais vy­ku­sio PAGD kon­kur­so me­tu li­ko an­tra, vos po me­tų ban­kru­ta­vo (2012 me­tų va­sa­rą bu­vo pa­skelb­ta, kad in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų vers­lo ly­de­re va­din­ta bend­ro­vė ERP, dau­ge­lį me­tų lai­mė­da­vu­si vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų skelb­tus kon­kur­sus dieg­ti in­for­ma­ci­nes tech­no­lo­gi­jas, ne­be­ga­li vyk­dy­ti sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų – red.). Ar ti­krai jie bū­tų įgy­ven­di­nę PAGD su­pla­nuo­tą pro­jek­tą?

- Jū­sų bend­ro­vei ir PAGD prie­kaiš­tau­ja­ma, kad bu­vo­te pa­skelb­ti lai­mė­to­jais, nors an­tro­je vie­to­je li­ku­si bend­ro­vė pa­siū­lė 1,5 mln. li­tų ma­žes­nę kai­ną?

- Čia ir sly­pi vi­sa gud­ry­bė: pro­jek­tai, vyk­do­mi iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) lė­šų, tu­ri bū­ti pa­lai­ko­mi ir pri­žiū­ri­mi ma­žiau­siai pen­ke­rius me­tus, tai­gi mū­sų kon­ku­ren­tai siū­lė 1,5 mln. li­tų ma­žes­nę pro­jek­to pir­ki­mo kai­ną, ta­čiau už prie­žiū­rą pra­šė ke­lis­kart di­des­nės nei mes su­mos – ji bū­tų sie­ku­si 5,5 mln. li­tų (mū­sų pa­siū­ly­mas – 1,5 mln. li­tų). Rei­kia at­si­min­ti ir tai, kad pro­jek­tas bu­vo įgy­ven­din­tas eu­ro­pi­nė­mis lė­šo­mis, bet jo prie­žiū­ra vyk­do­ma už Lie­tu­vos pi­ni­gus.

Kal­bė­da­mas apie pro­jek­to kai­ną ga­liu pa­ly­gin­ti, kiek kai­na­vo to­mis pa­čio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis kaip Lie­tu­vo­je grįs­tos sis­te­mos Olan­di­jo­je bei Iz­rae­ly­je. Lie­tu­vo­je sis­te­ma kar­tu su plė­tros pro­jek­tais bu­vo įdieg­ta už 4,7 mln. eu­rų, Olan­di­jo­je ji kai­na­vo dau­giau kaip 13 mln. eu­rų, Iz­rae­ly­je – už 11,7 mln. eu­rų. Teig­ti, kad PAGD pa­lei­do į orą pi­ni­gus, yra ma­žų ma­žiau­siai ne­tei­sin­ga.

Da­bar kal­ba­ma, kad mū­sų įdieg­ta sis­te­ma vei­kė tik 2G tink­le, nors esą bu­vo rei­ka­la­vi­mas, kad ji veik­tų ir 3G tink­le. To­kio rei­ka­la­vi­mo ne­bu­vo: tuo me­tu 3G var­to­to­jų skai­čius Lie­tu­vo­je sie­kė maž­daug 9 proc., o pats tink­las nau­do­tas tik duo­me­nų per­da­vi­mui. Iš­sip­lė­tus tink­lui ir at­si­ra­dus po­rei­kiui, sis­te­mą pri­tai­kė­me ir 3G. Ga­liu pa­sa­ky­ti dau­giau: jau be­veik me­tus pro­jek­to tech­ni­nė prie­žiū­ra ofi­cia­liai nu­trauk­ta, bet sis­te­ma vei­kia, mes ją pri­žiū­ri­me iš sa­vo lė­šų.

Rei­kia vals­ty­bės pagalbos

- Vie­šu­mo­je tei­gia­ma, kad GPI sis­te­ma nė­ra to­bu­la: esą ne vi­sų mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų šei­mi­nin­kai ga­li pri­si­jung­ti prie in­for­ma­vi­mo sis­te­mos, be to, ste­bi­ma­si, ko­dėl to­kia pa­slau­ga ne­vei­kia au­to­ma­tiš­kai – žmo­nėms, ypač vy­res­nio am­žiaus, ją kon­fi­gū­ruo­ti į sa­vo te­le­fo­nus su­dė­tin­ga?

- Įdieg­ta sis­te­ma yra to­kia, ko­kią lei­džia esa­mos tech­no­lo­gi­jos. No­rint ją plė­to­ti pla­čiau rei­kia vals­ty­bės pa­gal­bos: mū­sų rin­kai tie­kia­mų te­le­fo­nų ga­min­to­jai ir ope­ra­to­riai tu­rė­tų įsi­pa­rei­go­ti iš kar­to įdieg­ti spe­cia­lius nu­sta­ty­mus, nes kai ku­riems žmo­nėms tai pa­da­ry­ti pa­tiems iš tie­sų bū­na ne­leng­va. Olan­di­ja, Iz­rae­lis sa­vo sis­te­mas nuo­lat plė­to­ja – juk ne­ga­li­ma nu­ma­ty­ti, ko­kios tech­no­lo­gi­jos įsit­vir­tins po ke­le­rių me­tų. Šiuo me­tu jau rei­kė­tų vys­ty­ti 4G tink­lą – bet da­bar, kai ki­lęs toks skan­da­las, kas tam duos pi­ni­gų?

O juk šiuo me­tu, kai si­tua­ci­ja prie Lie­tu­vos sie­nų to­kia ne­sta­bi­li, tu­rė­ti pla­čiai iš­plė­to­tą gy­ven­to­jų in­for­ma­vi­mo sis­te­mą yra bū­ti­na. Tai, ką pa­da­rė­me, at­ve­ria la­bai pla­čias ga­li­my­bes: GPI sis­te­ma, vei­kian­čia pa­na­šiu pri­nci­pu kaip te­le­sig­na­las, spe­cia­liai­siais tar­ny­bi­niais ka­na­lais kon­kre­čio­je vie­to­vė­je esan­čiam mak­si­ma­liam var­to­to­jų skai­čiui vos per ke­le­tą se­kun­džių įma­no­ma per­duo­ti in­for­ma­ci­ją – net ta­da, jei mo­bi­lių­jų ope­ra­to­rių skam­bu­čių ir trum­pų­jų ži­nu­čių inf­ras­truk­tū­ra iš­ėju­si iš ri­kiuo­tės.

- Ar Lie­tu­vo­je, ku­rio­je jau se­niai ne­bu­vo di­de­lių in­ci­den­tų, in­for­ma­ci­jos per­da­vi­mas trum­po­sio­mis ži­nu­tė­mis ne­bū­tų pi­ges­nis pa­si­rin­ki­mas?

- Siun­čiant in­for­ma­ci­ją trum­po­sio­mis ži­nu­tė­mis, rei­kia nu­sta­ty­ti kiek­vie­no var­to­to­jo bu­vi­mo vie­tą, at­rink­ti var­to­to­jus, esan­čius kon­kre­čio­je te­ri­to­ri­jo­je, o tai kai­nuo­ja daug lai­ko ir pi­ni­gų. Per­duo­dant in­for­ma­ci­ją GPI sis­te­ma, var­to­to­jui pa­kan­ka at­si­dur­ti kon­kre­čio­je te­ri­to­ri­jo­je, kad ži­nia jį pa­siek­tų. To­kiu bū­du in­for­ma­ci­ją ga­li­ma pa­teik­ti tiek vi­sos Lie­tu­vos gy­ven­to­jams, tiek as­me­nims kon­kre­čiuo­se re­gio­nuo­se: prie GPI sis­te­mos jau ga­li pri­si­jung­ti sa­vi­val­dy­bės, nors šian­dien tuo dar ne­si­nau­do­ja­ma.

Ka­dan­gi sis­te­mo­je nu­ma­ty­tas ke­lių svar­bu­mo ly­gių pra­ne­ši­mų siun­ti­mas, ja ga­li­ma teik­ti iš­anks­ti­nius įspė­ji­mus apie po­ten­cia­lią grės­mę vi­so­je ša­lies te­ri­to­ri­jo­je ar kon­kre­čio­se zo­no­se, ga­li­ma per­duo­ti re­ko­men­da­ci­jas, kaip elg­tis eks­tre­ma­laus įvy­kio at­ve­ju, kon­kre­čio­je te­ri­to­ri­jo­je skelb­ti, pa­vyz­džiui, din­gu­sių žmo­nių, liu­di­nin­kų pa­ieš­ką, in­for­muo­ti apie krau­jo do­no­rų po­rei­kį, re­gu­liuo­ti ju­dė­ji­mą au­to­mo­bi­lių spūs­čių me­tu ir pa­na­šiai. Ją ga­li­ma pa­nau­do­ti pla­čiai, – jei­gu kal­bė­tu­me, ko­kia tai ge­ra sis­te­ma. De­ja, kol kas ieš­ko­ma tik blo­gy­bių.

Įžvel­gia kon­ku­ren­tų interesus

- Pre­ten­zi­jų jū­sų bend­ro­vei tu­ri­ma ne tik dėl GPI sis­te­mos die­gi­mo: pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je pa­skli­do ži­nia apie „NT Ser­vi­ce“ per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus esą tu­rė­tas iš­skir­ti­nes są­ly­gas VRM skelb­tuo­se in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se?

- Su VRM dir­ba­me ge­ro­kai il­giau nei mi­nė­ti pen­ke­ri me­tai. Dar 2007 me­tais mi­nis­te­ri­ja vyk­dė di­de­lį skait­me­ni­nio mo­bi­lio­jo ra­di­jo ry­šio sis­te­mos įdie­gi­mo pro­jek­tą (jį įgy­ven­di­nant bu­vo su­kur­ta nau­ja ra­di­jo ry­šio sis­te­ma, su­jun­gian­ti vi­sas spe­cia­lią­sias tar­ny­bas), ku­riam bu­vo nu­ma­ty­ta be­veik 94,5 mln. li­tų iš lė­šų, skir­tų Šen­ge­no prie­mo­nės prog­ra­mai. Ta­me kon­kur­se ne­da­ly­va­vo­me - jį lai­mė­jo bend­ro­vės „Mo­to­ro­la“ ir „In­ta“. Mes bu­vo­me pa­kvies­ti at­lik­ti tik tam ti­krų dar­bų. Vė­liau, nu­trū­kus „Mo­to­ro­los“ ir „In­tos“ san­ty­kiams, par­tne­riais bu­vo pa­si­rink­ta mū­sų bend­ro­vė. At­kreip­siu dė­me­sį: ga­ran­ti­niu lai­ko­tar­piu už pro­jek­to tech­ni­nę prie­žiū­rą mums mo­kė­jo ne VRM, bet pa­ti „Mo­to­ro­la“.

- Į vie­šu­mą iš­ki­lu­sio­je iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­go­je yra in­for­ma­ci­jos, esą VRM nuo 2012 me­tų val­dę par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sto­vai sie­kė pa­veik­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jus, kad šie ten­kin­tų jū­sų va­do­vau­ja­mos bend­ro­vės in­te­re­sus, o jūs sa­vo ruo­žtu tų po­li­ti­kų pra­šy­mu šel­pė­te juos pi­ni­gais, ne­va mo­ka­mais už ne­eg­zis­ta­vu­sias pa­slau­gas?

- Vi­sų pir­ma VRM už sis­te­mos prie­žiū­rą mo­kė­tų pi­ni­gų di­džio­ji da­lis te­ko įran­gos ga­min­to­jui – bend­ro­vei „Mo­to­ro­la“. Vals­ty­bės įmo­nei „In­fos­truk­tū­ra“, at­li­ku­siai ad­mi­nis­tra­to­riaus funk­ci­jas, bei tech­ni­nę prie­žiū­rą iš­ti­są par­ą at­lie­kan­čiai „NT Ser­vi­ce“ li­ko ma­žo­ji da­lis. Mū­sų pa­slau­gų kai­na per vi­są lai­ko­tar­pį pa­si­kei­tė tik ta­da, kai VRM par­ei­ka­la­vo pa­pil­do­mų pa­slau­gų ir dar­bų, ne­nu­ma­ty­tų anks­čiau.

„Mo­to­ro­la“, ku­rios par­tne­riai esa­me, kon­kre­čios pa­slau­gos tei­ki­mo sri­ty­je iš es­mės yra mo­no­po­li­nin­kė. Ko­dėl to­kiu at­ve­ju tu­rė­tu­me mo­kė­ti kaž­kam pi­ni­gus, jei už­sa­ky­mus bet ku­riuo at­ve­ju gau­na­me? Mums ne­rei­kia jo­kios po­li­ti­kų pa­gal­bos, nes kon­kre­čias te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jos pa­slau­gas VRM tei­kia­me jau nuo 2007 me­tų.

- Ar dėl ki­lu­sio skan­da­lo pre­ten­zi­jų jums ne­reiš­kia pa­ti „Mo­to­ro­la“?

- Ši bend­ro­vė to­kius da­ly­kus vi­sa­da ver­ti­na la­bai skau­džiai. Kol kas ir to­liau pri­žiū­ri­me „Mo­to­ro­los“ sis­te­mą, ti­kiuo­si, jie įver­tins mū­sų pa­tir­tį bei kva­li­fi­ka­ci­ją ir pa­lauks tei­si­nių spren­di­mų. Mū­sų bend­ro­vė gy­vuo­ja jau ke­lis de­šimt­me­čius, čia dir­ba šim­tas žmo­nių – da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja at­si­lie­pia ti­krai ne­igia­mai. Spau­di­mas mums da­ro­mas ne pir­mus me­tus – grei­čiau­siai tai kam nors la­bai nau­din­ga.

- Kam tai ga­li bū­ti nau­din­ga?

- Vi­sų pir­ma įžvelg­čiau kon­ku­ren­tų pa­stan­gas. Tuš­čia vie­ta ne­bū­na: jei­gu pa­ša­lins mus, kaž­kas at­eis pa­keis­ti. Ta­da tie ki­ti me­tai po me­tų vyk­dys tą pa­tį pro­jek­tą: ar tuo­met vėl kal­bė­si­me, kad vyks­ta pir­ki­mas iš vie­nin­te­lio šal­ti­nio?